Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Študijný program je určený pre uchádzačov, ktorí skončili druhý stupeň vysokoškolského štúdia.

Štúdium je určené pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí absolvovali inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Posúdenie príbuznosti študijného odboru robí prijímacia komisia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Miera schopností na štúdium a vedeckú prácu bude overovaná prijímacou skúškou, ktorá bude vykonaná formou motivačného pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky. Motivačný pohovor bude zameraný k téme dizertačnej práce, ktorú si uchádzač o doktorandské štúdium vybral a komisia bude sledovať predovšetkým nasledujúce aspekty:
   - motivácia uchádzača o štúdium k riešeniu vybranej témy,
   - uchádzačove poznatky z doterajšieho riešenia danej problematiky,
   - možné hypotézy a znalosti na riešenie uvedeného problému,
   - jazykové schopnosti (angličtina) pre štúdium vedeckých a odborných prác.Doplňujúce informácie

Prihláška sa považuje za elektronickú, ak je podaná elektronicky prostredníctvom informačného systému MAIS AOS alebo Portálu vysokých škôl.

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Mgr. Pavlína Adamíková

tel.: 0960 423458

email: pavlina.adamikova@aos.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2019/2020 pre 5-ročné externé doktorandské štúdium
študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti sú uvedené na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl http://www.aos.sk/ v zložke Prijímacie konanie (vertikálna lišta vľavo) v jeho rolovacom menu Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika: Doktorandské štúdiumForma prijímacej skúšky

motivačný pohovor

Prijímacia skúška bude vykonaná formou motivačného pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky. Motivačný pohovor bude zameraný k téme dizertačnej práce, ktorú si uchádzač o doktorandské štúdium vybral, a komisia bude sledovať predovšetkým nasledujúce aspekty:
   - motivácia uchádzača o štúdium k riešeniu vybranej témy,
   - jeho poznatky z doterajšieho riešenia danej problematiky,
   - možné hypotézy na riešenie uvedeného problému,
   - jazykové schopnosti (angličtina) pre štúdium vedeckých a odborných prác. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.03.2019 - 17.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2019 - 18.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  18.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • zoznam publikovaných prác (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2019
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
- Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).
 
Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky, prípadne zaslať poštou).
 
Poznámka:
Poplatok je určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a v prípade neúčasti alebo neúspešnosti na prijímacom konaní sa manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Posledná aktualizácia: 20.03.2019 11:58

Upozorniť na neaktuálne údaje