Záhradníctvo

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Záhradníctvo prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka. Je schopný využívať regulačné technológie pestovania vrátane aplikácie minerálnych živín a ochranných prostriedkov. Je kvalifikovaný na riadenie prevádzky, údržby a manažmentu výroby v krytých priestoroch.

Uplatnenie absolventov
Absolventi bakalárskeho študijného programu Záhradníctvo sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume, v školstve, v štátnej správe, v štátnej veterinárnej a potravinárskej správe. Absolventi sa uplatňujú tiež ako technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach, v malých a stredných záhradníctvach ako konzultanti pre aplikáciu množiteľských technológií, ochrany rastlín, ošetrovania ovocných a okrasných drevín a viniča, ako vedúci laboratórií pre mikropropagáciu rastlín, v diagnostických centrách pre kvalitu rastlín a ich produktov.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Výber uchádzačov na študijný program záhradníctvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch. 

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekanka fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.Doplňujúce informácie

Podáva sa výlučne elektronická prihláška!Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium v slovenskom jazyku platia rovnaké podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Poradovník prijatia sa zostaví na základe výsledkov štúdia na strednej škole, študijných priemerov v prvých troch rokoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka:Mgr. Jana Rybanská, PhD.,Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre,tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstvadoc. Ing. Roberta Štěpánková, PhD.,Dekanát FZKI SPU v Nitre,tel.: 037/641 5429 (5412), e-mail: roberta.stepankova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

-    uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

-    súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,

-    uchádzači o štúdium, predložia prijímacej komisii overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) najneskôr do 31.7.2021Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.Testy

nie  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2022 - 28.02.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Podáva sa iba elektronická prihláška!

Fakturačné údaje sú súčasťou elektronickej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 29.11.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje