Všeobecné dejiny

Uplatnenie absolventov

Úroveň absolventa študijného programu Všeobecné dejiny je určovaná kvalitným zvládnutím stanovených požiadaviek tak v študijno-pedagogickej, ako aj vo vedecko-tvorivej zložke štúdia. Absolvent je schopný vstúpiť do konkurenčného (aj zahraničného) vedeckého a pedagogického prostredia, je schopný získavať vedecké a vedecko-pedagogické kontakty, zapájať sa do tímovej vedeckej práce, vstupovať do grantových projektov na úrovni domácich i medzinárodných organizácií. Je pripravený na vysokoškolskú pedagogickú činnosť. Zároveň je pripravený aplikovať získané poznatky v širšej spoločenskej praxi, a to tak pri popularizácii lingvistických poznatkov, ako aj pri vstupovaní do konkrétnej redakčnej, editorskej, publikačnej, recenzentskej a širšej kultúrnej (redaktorskej, prekladateľskej, logopedickej, mediálnej, marketingovej) praxe. 

Rozsah vedomostí absolventa

Absolventi majú rozsiahle vedomosti z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti, solídne teoreticko-metodologické a metodické znalosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitné vykonávanie profesie historika, najmä vedúcich historických pracovísk, samostatných vedeckých pracovníkov a iných historických profesií, vyžadujúcich vyššiu kvalifikáciu. Tieto vedomosti a zručnosti poslucháč ďalej rozvíja v konkrétnych disciplínach zo všeobecných a slovenských dejín. V priebehu koncipovania dizertačnej práce, ktorá by mala byť jednou z dominantných náplní celého štúdia, sa študent stáva špecialistom na konkrétnu problematiku. Absolventi tak dokážu aplikovať získané faktografické vedomosti a teoreticko-metodologické znalosti a zručnosti pri riešení problému v historickom výskume a výsledky svojho výskumu publikovať v podobe vedeckého textu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa

Absolventi sú schopní uplatniť sa ako kvalifikovaní odborníci, samostatní vedeckí a vedúci pracovníci  v oblasti historických  vied, kooperovať ako členovia a vedúci pracovného tímu, pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania, udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo svojom odbore

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolventi sa uplatňujú ako profesionálni historici v múzeách, knižniciach, galériách, vedeckých ústavoch SAV, resp. iných inštitúcií, na vysokých školách, ojedinele aj na stredných školách, v kultúrno-spoločenských zariadeniach, zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť, príp. v masmédiách (publicistika, odborní redaktori v rozhlase a televízii), špecializovaných orgánoch štátnej správy a ako experti na históriu v iných inštitúciách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzača na doktorandské štúdium je absolvovanie magisterského štúdia v odbore alebo v príbuznom odbore a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Súčaťou prijímacej skúšky je: a) prezentácia návrhu projektu výskumu viažuceho sa na tému dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil z vypísaných tém dizertačných prác; b) posúdenie celkových predpokladov (absolvované štúdium, zvládnutie predpísaných okruhov, doterajšie výsledky uchádzača v oblasti výskumu, vrátane kvalifikačných prác a publikačnej činnosti a pod.).

Ďalšie podmienky:

Je vhodné, ak uchádzač môže predložiť publikačnú činnosť, účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach súvisiacich so študijným odborom, ako aj  znalosť iného svetového jazyka.

 

Ďalšie informácie:

Uchádzačom odporúčame, aby pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovali školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/.         Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove sa pri prijímacom konaní riadi Študijným poriadkom Prešovskej univerzity v Prešove. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa.

Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Útvar pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium FF PU v Prešove alebo vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte.

Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované. Poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom. Ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa uskutočňuje ústnou formou a pozostáva z týchto častí: predstavenie projektu dizertačnej práce; odpoveď na otázky dotýkajúce sa daného študijného programu (tematické okruhy sú súčasťou požiadaviek na prijímacie skúšky); základy odbornej komunikácie v cudzom jazyku.

Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí:

Požiadavky a tematické okruhy na prijímacie skúšky sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/. • Podanie prihlášky na štúdium

  02.03.2021 - 20.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2021 - 01.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • životopis – podpísaný uchádzačom; (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – prilepte na 3. stranu prihlášky; (papierová forma)
 • úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu – výpis výsledkov magisterského štúdia; resp. potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajoby diplomovej práce); (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác; (papierová forma)
 • rámcový projekt dizertačnej práce k téme vypísanej školiteľom (1 – 3 strany) vrátane povinnej anotácie v anglickom jazyku (5 – 10 riadkov); (papierová forma)
 • na prvej strane prihlášky (za témou dizertačnej práce) je potrebné uviesť aj svetový jazyk, z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku; používané skratky: AJ (anglický jazyk), NJ (nemecký jazyk), FJ (francúzsky jazyk), RJ (ruský jazyk). (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50,- €.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT CODE: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 02.03.2021 09:09

Upozorniť na neaktuálne údaje