Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi vedného odboru PRÁVO (1.stupeň) dokážu vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a sú schopní pracovať ako odborní pracovníci v štátnej správe a v samospráve. Absolventi odboru majú znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládajú problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku. Absolventi získajú poznatky zo základov teórie práva, koncepciu právneho štátu a princípy organizácie a činnosti štátu, osvoja si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudnú poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvoja si základné inštitúty správneho poriadku. V praxi dokážu aplikovať právne normy vo verejnej správe a praktické postupy a riešenia právnych situácií, vedia uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a to tak v rámci normotvornej ako aj individuálno-rozhodovacej činnosti, sú schopní kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, pedagóg a pod.). Sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu, majú predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
1. profesijný životopis,
2. vysvedčenie (overená kópia) o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

VŠD podmieňuje prijatie zahraničných študentov tak, ako domácich.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Uchádzač sa hlási na štúdium zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program aj s prílohami.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na jednej prihláške je možné prihlásiť jeden študijný program
- VŠ zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do uvedeného termínu
- kópiu ústrižku o zaplatení je nutne nalepiť na 3. stranu prihlášky
- prihláška musí obsahovať aj životopis a u uchádzačov, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenie. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2024 - 01.10.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Prílohy
 • Overená fotokópia maturitného vysvedčenia (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2267 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2267 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 43 €
elektronická prihláška: 37 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311004
popis platby: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Posledná aktualizácia: 18.12.2023 10:34

Upozorniť na neaktuálne údaje