Všeobecné veterinárske lekárstvo

Na študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je učebný plán zameraný hlavne na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb spoločenských a hospodárskych zvierat. Súčasťou učebných plánov je výučba ekológie a ochrany životného prostredia. Tento študijný program bol evalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva v r. 1997 a reevalvovaný v roku 2005 a v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ.

Súčasný štatút univerzity na základe rozhodnutia European Committee of Veterinary Education (ECOVE) je "evalvovaná" a "akreditovaná".Uplatnenie absolventov

V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je učebný plán zameraný hlavne na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb spoločenských a hospodárskych zvierat. Súčasťou študijných plánov je výučba ekológie a ochrany životného prostredia. Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, porúch metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia. Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii. Tento študijný program bol evalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva v r. 1996 a reevalvovaný v roku 2005 a 2016, ktorý v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ. Diplom získaný na UVLF v Košiciach je platný v štátoch EÚ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

ŠP VVL, HP a F: 

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za iné aktivity.Doplňujúce informácie

a)   Hodnotenie výsledku olympiád a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia):

Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; pri účasti vo viacerých kolách je akceptovaný doklad z najvyššieho kola:          

Národné kolá (okresné, krajské, celoštátne) s umiestnením 1. až 3.miesto       5 bodov

Medzinárodné kolo                                                                                             10 bodov

 Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za účasť a/alebo umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach a/alebo SOČ je 20.

 

b)   Iné aktivity:

Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; akceptuje sa iba jeden diplom: Olympiády a súťaže z iných ako profilových predmetov s umiestnením:

1. až 3. miesto                                                                                                     3 body

 Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za iné aktivity sú 3.Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
email: zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

písomná forma, formou testu
test v rozsahu 60 otázok z každého predmetuTesty

Biológia, chémia v rozsahu gymnaziálneho učiva • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.06.2024 - 15.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Prílohy
 • Doklad o uhradení poplatku (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda z prof.predmetu B-medzinárodné kolo (papierová forma)
 • Olympiáda z prof.predmetu B-národné kolo (papierová forma)
 • Olympiáda z prof. predmetu CH-medzinárodné kolo (papierová forma)
 • Olympiáda z prof.predmetu CH-národné kolo (papierová forma)
 • Olympiády z iných predmetov (papierová forma)
 • Potvrenie lekára (papierová forma)
 • Práca v organizáciách (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Príjemca:                   UVLF v Košiciach

Banka príjemcu:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Účet:                           SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky:                8180
VS:                             550324

ŠS:                              Rodné číslo uchádzača

Swift:                         SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 12:15

Upozorniť na neaktuálne údaje