Všeobecné veterinárske lekárstvo

Na študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je učebný plán zameraný hlavne na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb spoločenských a hospodárskych zvierat. Súčasťou učebných plánov je výučba ekológie a ochrany životného prostredia. Tento študijný program bol evalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva v r. 1997 a reevalvovaný v roku 2005 a v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ.

Súčasný štatút univerzity na základe rozhodnutia European Committee of Veterinary Education (ECOVE) je "evalvovaná" a "akreditovaná".Uplatnenie absolventov

V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je učebný plán zameraný hlavne na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb spoločenských a hospodárskych zvierat. Súčasťou študijných plánov je výučba ekológie a ochrany životného prostredia. Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, porúch metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia. Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii. Tento študijný program bol evalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva v r. 1996 a reevalvovaný v roku 2005 a 2016, ktorý v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ. Diplom získaný na UVLF v Košiciach je platný v štátoch EÚ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacieho konania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie a zhodnotenia aktívnej účasti na stredoškolských olympiádach za 1. až 3. miesto a na SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), práce v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu a iných predpokladov, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú rovnaké ako pre slovenských študentov. 

Štúdium prebieha iba v slovenskom jazyku. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
email: zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

písomná forma, formou testu
test v rozsahu 70 otázok z každého predmetuTesty

Biológia, chémia v rozsahu gymnaziálneho učiva • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2023 - 31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  09.06.2022 - 11.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Prílohy
 • Potvrenie lekára (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Práca v organizáciách (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 720 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Príjemca: UVLF v Košiciach
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Účet: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Kód banky: 8180
VS: 550323
ŠS: Rodné číslo uchádzača
Swift: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 23.09.2022 08:42

Upozorniť na neaktuálne údaje