Bezpečnosť krmív a potravín

Trojročné štúdium je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických vzťahov v oblasti výroby a kontroly potravín a krmív pri aplikácii princípov a foriem spoločnej poľnohospodárskej politiky. Prioritou je zvládnutie chemických a biochemických postupov analýzy kvality a zdravotnej neškodnosti potravín a krmív.Uplatnenie absolventov

Štúdium v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických vzťahov v oblasti výroby a kontroly potravín a krmív pri aplikácii princípov a foriem spoločnej poľnohospodárskej politiky. Prioritou je zvládnutie chemických a biochemických postupov analýzy kvality a zdravotnej neškodnosti potravín a krmív. Štúdium poskytne znalosti z oblasti informatiky, štatistiky, bioštatistiky, ekonómie, manažérskej etiky a riadení obchodných spoločností - potrebných pre zvládnutie princípov cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami a krmivami. Absolvent bakalárskeho štúdia má možnosť pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe "trh a kvalita potravín".Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentov. Štúdium je iba v slovenskom jazyku. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
email: zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Prijatie bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2023 - 31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  02.06.2022 - 06.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Práca v organizáciách (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 720 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Príjemca: UVLF v Košiciach
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Účet: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Kód banky: 8180
VS: 550323
ŠS: Rodné číslo uchádzača
Swift: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 23.09.2022 08:27

Upozorniť na neaktuálne údaje