Urgentná zdravotná starostlivosť

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.Uplatnenie absolventov

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (1.stupeň)

Absolvent štúdia v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť študijného programu zdravotnícky záchranár získa vedomosti z medicínskych vied, humanitných predmetov a špecifických predmetov urgentnej zdravotnej  starostlivosti, na ktorých
sú založené činnosti zdravotníckeho záchranára, najmä z urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti, zdravotníckeho a krízového manažmentu, príbuzných medicínskych odborov, aplikovaných vied ako profesijná komunikácia, etika, právo a legislatíva.

Absolvent vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť získava odbornú spôsobilosť na výkon  odborných pracovných činností zdravotníckeho záchranára v zmysle vyhlášky MZ SR č. 334/2010 Z.z. o rozsahu praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe. Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, vykonáva samostatne alebo v spolupráci s lekárom odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a  zodpovedajúce rozsahu i obsahu získaného vzdelania minimálneho štandardu vzdelávania podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odporúčaného študijného plánu.

Záchrana ľudského života v rôznych situáciách a prostrediach je činnosť, ktorá vyžaduje ľudí telesne a aj psychicky pripravených na vysokej odbornej úrovni. Profil absolventa charakterizuje jednota mravnej, odborno-teoretickej a odborno-praktickej spôsobilosti.

Absolvent študijného programu „Zdravotnícky záchranár“ dokáže samostatne myslieť a pohotovo reagovať, cieľavedome, rýchle, rozvážne a rozhodne konať v situáciách týkajúcich sa záchrany života a zdravia. Je schopný vykonávať zmeny, prijímať riziko, niesť zodpovednosť, vedieť improvizovať. Pozná platnú legislatívu súvisiacu s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti. V krízových a život ohrozujúcich situáciách vie kvalifikovane poskytnúť odbornú predlekársku prvú pomoc, vrátane vybraných špeciálnych výkonov. Je spôsobilý komunikovať pri záchranárskych činnostiach na profesionálnej medicínskej úrovni.

Rozsah vedomostí absolventa:

Teoretické vedomosti ( 1.stupeň):

Absolvent štúdia v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť študijného programu zdravotnícky záchranár :

 • vykonáva odborné pracovné činnosti pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu svojich kompetencií,
 • používa odbornú medicínsku, záchranársku a ošetrovateľskú   terminológiu,
 • rozumie podstatným faktom, pojmom, princípom a teóriám vzťahujúcim sa predovšetkým k urgentnej  medicíne, urgentnej zdravotnej starostlivosti, medicíne katastrof, integrovanému záchrannému systému,
 • disponuje poznatkami príbuzných lekárskych a humanitných vied nevyhnutných k výkonu svojho povolania,
 • využíva interdisciplinárne poznatky pri poskytovaní odbornej, individualizovanej a komplexnej starostlivosti o pacienta s ohrozením života alebo zdravia,
 • uplatňuje výchovné metódy s dôrazom na ochranu zdravia, prevenciu úrazov, náhlych príhod a poskytovanie prvej pomoci,
 • dodržiava všeobecne platné legislatívne predpisy a etické normy, ochranu a bezpečnosť pri práci,
 • participuje vo výskumnej oblasti záchrannej zdravotnej služby,
 • implementuje najnovšie poznatky vedy do klinickej praxe,
 • efektívne komunikuje a spolupracuje v horizontálnej aj vertikálnej rovine interpersonálnych vzťahov,
 • profesionálne rieši krízové situácie,
 • pracuje s využitím moderných informačno-komunikačných systémov a technológií,  
 • spolupracuje s ostatnými zložkami integrovaného záchranného  systému,
 • pozná pravidlá bezpečnosti cestnej premávky  a jazdy  mobilnej ambulancie  s použitím   výstražných znamení,
 • vie sa orientovať v teréne,
 • uplatňuje zásady dezinfekcie a  sterilizácie, protiepidemiologické opatrenia,
 • zodpovedne a tvorivo pracuje v tíme, v prípade potreby riadi činnosť záchranného tímu,
 • identifikuje zmeny správania v oblasti bezpečnosti pacienta, dodržiava bezpečné podávanie liekov, identifikuje všetky formy násilia.
 • podieľa sa na vzdelávaní v oblasti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti a v záchrannej službe
 • pozná rozdelenie a formy liečiv, účinok liečiv a faktory, ktoré ich ovplyvňujú, vzájomné vzťahy liečiv, jednotlivé skupiny liečiv a ich pôsobenie na rôzne anatomické a fyziologické systémy, metódy a zásady správneho podávania liečiv s dôrazom na ich aplikáciu v neodkladných situáciách
 • pozná najnovšie a rozširujúce poznatky z vybraných klinických odborov: vnútorné lekárstvo, chirurgia, úrazová chirurgia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, psychiatria, neurológia so zameraním na intenzívnu a urgentnú medicínu
 • pozná teóriu, metódy a postupy medicíny katastrof
 • pozná najnovšie a rozširujúce poznatky zo psychológie a etiky v záchrannej službe
 • pozná teóriu manažmentu v profesionálnej činnosti zdravotníckeho záchranára
 • poznať a ovládať cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní štúdium zahraničnej odbornej literatúry a základnú komunikáciu s postihnutými cudzincami

 

Praktické schopnosti a zručnosti (1.stupeň).

Absolvent bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť získa:

 • klinické skúsenosti v zdravotníckom zariadení na jednotlivých pracoviskách klinických odborov pod odborným dohľadom sestier a lekárov,
 • praktické zručnosti zo záchrannej zdravotnej služby pod odborným dohľadom zdravotníckych záchranárov a na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť
je  v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti spôsobilý samostatne:

 • odoberať základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
 • sledovať, hodnotiť a zaznamenávať životné funkcie pomocou primeraných klinických
  a technických prostriedkov,
 • vykonávať posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovovať pracovnú diagnózu
  v rozsahu získaného vzdelania,
 • vykonávať prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
 • vykonávať vyčistenie dýchacích ciest, zaisťovať priechodnosť dýchacích ciest
  a vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu,
 • používať automatický a poloautomatický externý defibrilátor,
 • zaisťovať periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho a podávať fyziologický roztok
  na udržanie priechodnosti žilového prístupu,
 • podávať kyslíkovú liečbu inhaláciou,
 • odvádzať prekotný pôrod, vykonávať prvé ošetrenie novorodenca, ošetrovať rodičku,
 • ošetrovať pneumotorax neinvazívnym spôsobom,
 • zavádzať žalúdočné sondy,
 • zavádzať močový katéter u žien,
 • odoberať biologický materiál v prípade potreby,
 • odoberať kapilárnu krv na diagnostické účely,
 • polohovať a imobilizovať osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzovať v rámci svojich možností,
 • znehybňovať poranené časti tela osoby,
 • ohrievať alebo chladiť osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami,
 • ošetrovať amputát vhodný na reimplantáciu,
 • zabezpečovať transport osoby,
 • nepretržite sledovať a zabezpečovať uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním,
 • ošetrovať drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly
  a stómie,
 • zaisťovať bezpečnosť zásahu,
 • zaisťovať bezpečnosť pristávacej plochy a navigáciu ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,
 • zabezpečovať starostlivosť o telo mŕtvej osoby.

 

Na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a po konzultácii postupu s lekárom príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby je spôsobilý samostatne podávať:

 

 • aj iné kryštaloidné roztoky, nielen fyziologický roztok,
 • 40% roztok glukózy intravenózne pri diagnostikovanej hypoglykémii,
 • adrenalín intravenózne, intraoseálne alebo endotracheálne pri zastavení krvného obehu.
  • nitráty perorálne,
  • kyselinu acetylsalicylovú perorálne,
  • clopidogrel perorálne,
  • neopiátové analgetiká perorálne, intramuskulárne alebo frakcionovane intravenózne,
  • adrenalín pri anafylaktickom šoku.
  • liečbu pri kardiopulmonálnej resuscitácii,
  • analgetiká,
  • furosemid,
  • diazepam,
  • magnesium sulfuricum,
  • metylprednizolon,
  • antidotá,
  • antiemetiká,
  • antihistaminiká
  • heparíny,
  • pri medziklinickom transporte osoby liečbu podľa ordinácie lekára, ktorý transport indikoval.

 

Okrem vyššie uvedených, samostatne vykonávaných odborných pracovných činností  je spôsobilý spolupracovať s lekárom pri:

 • kardiopulmonálnej resuscitácii, intubácii a riadenom dýchaní, defibrilácii a podávaní liekov,
  • aplikácii všetkých druhov liekov stanoveným spôsobom,
  • prekotnom pôrode, ošetrení rodičky a novorodenca po pôrode,
  • katetrizácii močového mechúra u detí a mužov,
  • malých chirurgických zákrokoch,
  • podávaní transfúzie a krvných derivátov,
  • zavádzaní pažerákovej kompresívnej sondy.

 

Absolvent  bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť je  okrem týchto odborných činností schopný:

 

 • asistovať pri riadení motorového vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
 • udržiavať rádiovú a telefónnu komunikáciu s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a všetkými zložkami integrovaného záchranného systému
  a spolupracovať pri navigácii v teréne,
 • vyslobodzovať osoby v havarijných situáciách v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,
  • podieľať sa na transporte osoby z miesta udalosti dostupnými spôsobmi a prostriedkami.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:

Po ukončení štúdia je absolvent schopný:

 • formovať a rozširovať si svoj odborný i osobnostný profil v oblasti humanitných, prírodných, spoločensko-vedných a jazykových vedných disciplín,
 • je primerane adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, praktické zručnosti a schopnosti pri riešení problémov,
 • je schopný pracovať samostatne aj v tíme, koordinovať prácu v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.
  • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii a pri zaškoľovaní nových členov záchranárskeho tímu.
 • je schopný pokračovať v ďalšom vlastnom odbornom a profesionálnom vývoji,

 

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa:

Absolvent 1. stupňa študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť sa uplatní ako:  

 • zdravotnícky záchranár v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
 • zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby,
 • zdravotnícky pracovník  vo vojenskom zdravotníctve ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského záchranného zboru,
 • zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby,
 • zdravotnícky záchranár na urgentnom príjme.

 

Absolventi študijného programu zdravotnícky záchranár sa uplatnia ako profesionálni záchranári:

 • v jednotlivých zložkách Integrovaného záchranného systému v záchranárskej praxi
 • v prednemocničnej urgentnej starostlivosti
 • na urgentnom príjme
 • v riadení
 • vo výskume
 • vo výchove a vzdelávaní
 • v zdravotníckych činnostiach ozbrojených zložiek
 • v hasičskom záchrannom zbore
 • v ďalších zložkách činných v záchrane zdravia a života.

 

Absolvent štúdia v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť študijného programu zdravotnícky záchranár získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť s orientáciou na urgentnú zdravotnú starostlivosť.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

 Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok:

1.    ukončené úplné stredné odborné vzdelanie maturitnou skúškou v študijnom odbore:

-   zdravotnícky záchranár resp. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár s minimálnou 1-ročnou odbornou praxou v trvalom pracovnom pomere v Záchrannej zdravotnej službe, alebo v základných zložkách Integrovaného záchranného systému (uchádzač doloží maturitné vysvedčenie a diplom),

-  diplomovaná všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne 5 -ročnou odbornou praxou v trvalom pracovnom pomere v Záchrannej zdravotnej službe (uchádzač doloží maturitné vysvedčenie a diplom)

-  sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne  5  -ročnou odbornou praxou v trvalom pracovnom pomere v Záchrannej zdravotnej službe (uchádzač doloží maturitné vysvedčenie )

-  sestra s minimálne  1 -  ročnou odbornou  praxou v trvalom pracovnom pomere v zdravotníckom zariadení zaradená ako anestéziologická sestra na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (uchádzač doloží maturitné vysvedčenie )

-  uchádzač s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním s maturitnou skúškou pracujúci v trvalom pracovnom pomere v základných zložkách Integrovaného záchranného systému (ďalej IZS) s minimálne 1 - ročnou odbornou praxou v základnej zložke  IZS (uchádzač doloží maturitné vysvedčenie)

2. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe priloží každý uchádzač (podľa bodu 1) k prihláške (trvalý pracovný pomer  v záchrannej zdravotnej službe, v zdravotníckom zariadení na OAIM alebo v základných zložkách Integrovaného záchranného systému v dobe prihlásenia sa na štúdium a počas celého štúdia )

3. prijímacie konanie pozostáva  zo skúšky pohybových predpokladov –plávanie na 100 m (povinná pre všetkých uchádzačov)

 Zahraniční študenti musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku) a skúšku pohybových predpokladov - plávanie na 100 m.

4. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore)

 Doplňujúce informácie

Dekan FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti
od počtu prihlásených uchádzačov. V prípade nižšieho počtu uchádzačov  o bakalárske štúdium v externej forme, splňujúcich podmienky prijatia (menej ako 15),  fakulta nebude v akademickom roku 2024/2025 otvárať štúdium v 1. ročníku externej formy.Podmienky pre zahraničných študentov

 Zahraniční uchádzači musia absolvovať prijímacie konanie, a to:

-     písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom
          jazyku)

-     skúška pohybových schopností - plávanie na 100 m.

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie  pre  uchádzačov o bakalárske  štúdium

Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:

1/ Prihláška (formulár):

    papierovú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR) si uchádzači  zakúpia ako tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív (napr. ŠEVT), dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

alebo

elektronickú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Portálu VŠ:  https://prihlaskavs.sk/sk/   alebo na internetovej stránke MŠVVaŠ SR : https://www.minedu.sk/prihlaska-na-studium-vypis-z-danoveho-priznania-a-ine-formulare/ Potom je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU.

Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania! 

2/  Doklady o prospechu:

uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročníkpolročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade, že stredná škola prospech nepotvrdzuje, uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky.

Po maturitnej skúške uchádzači  čo najskôr doručia na adresu fakulty úradne overené maturitné vysvedčenie,  najneskôr v deň konania prijímacích skúšok!

Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do externej formy štúdia nemusia vyplniť, ani dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Ako doklad o ukončení stredoškolského vzdelania doložia k prihláške len úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ Ostatné doklady k prihláške (sú súčasťou prihlášky):

- originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (nalepiť na 3. stranu prihlášky

-odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore

- štruktúrovaný životopis

- prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3).

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte musí   si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/ Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne ( do 31.marca 2024) podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.      

6/ Administratívny poplatok za prijímacie konanie, nebude uchádzačom vrátený a to v nasledujúcich prípadoch:

- neúplná prihláška (po výzve na doplnenie požadovaných dokumentov )

- ak uchádzač nespĺňa požadované kritériá a prihlášku na štúdium si aj tak podal

- ak sa uchádzač prihlási na  študijný program, ktorý fakulta v danom akademickom roku neplánuje realizovať

- ak sa na štúdium nezapíše.

V prípade, že študent/uchádzač vykoná chybnú platbu, bude mu zúčtovaný poplatok za mylnú platbu v zmysle platného cenníka PU v Prešove pre akademický rok  v ktorom si prihlášku podal  a zvyšné finančné prostriedky budú vrátené na bankový účet odosielateľa.

7/ VŠETKY  UVEDENÉ  NÁLEŽITOSTI  SÚ  POVINNÉ  A  PRIHLÁŠKA
       BEZ NICH  NEBUDE  AKCEPTOVANÁ  !!!

8/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách  a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva.

Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na bakalárskom stupni je 3 roky!Forma prijímacej skúšky

talentová

 

 

 Testy

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 10.01.2024 12:42

Upozorniť na neaktuálne údaje