Urgentná zdravotná starostlivosť

Uplatnenie absolventov

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (1.stupeň)

Absolvent štúdia v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť študijného programu zdravotnícky záchranár získa vedomosti z medicínskych vied, humanitných predmetov a špecifických predmetov urgentnej zdravotnej  starostlivosti, na ktorých sú založené činnosti zdravotníckeho záchranára, najmä z urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti, zdravotníckeho a krízového manažmentu, príbuzných medicínskych odborov, aplikovaných vied ako profesijná komunikácia, etika, právo a legislatíva.

Absolvent vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť získava odbornú spôsobilosť na výkon  odborných pracovných činností zdravotníckeho záchranára v zmysle vyhlášky MZ SR č. 334/2010 Z.z. o rozsahu praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe. Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, vykonáva samostatne alebo v spolupráci s lekárom odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a  zodpovedajúce rozsahu i obsahu získaného vzdelania minimálneho štandardu vzdelávania podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odporúčaného študijného plánu.

Záchrana ľudského života v rôznych situáciách a prostrediach je činnosť, ktorá vyžaduje ľudí telesne a aj psychicky pripravených na vysokej odbornej úrovni. Profil absolventa charakterizuje jednota mravnej, odborno-teoretickej a odborno-praktickej spôsobilosti.

Absolvent študijného programu „Zdravotnícky záchranár“ dokáže samostatne myslieť a pohotovo reagovať, cieľavedome, rýchle, rozvážne a rozhodne konať v situáciách týkajúcich sa záchrany života a zdravia. Je schopný vykonávať zmeny, prijímať riziko, niesť zodpovednosť, vedieť improvizovať. Pozná platnú legislatívu súvisiacu s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti. V krízových a život ohrozujúcich situáciách vie kvalifikovane poskytnúť odbornú predlekársku prvú pomoc, vrátane vybraných špeciálnych výkonov. Je spôsobilý komunikovať pri záchranárskych činnostiach na profesionálnej medicínskej úrovni.

Rozsah vedomostí absolventa:

Teoretické vedomosti ( 1.stupeň):

Absolvent štúdia v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť študijného programu zdravotnícky záchranár :

 • vykonáva odborné pracovné činnosti pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu svojich kompetencií,
 • používa odbornú medicínsku, záchranársku a ošetrovateľskú   terminológiu,
 • rozumie podstatným faktom, pojmom, princípom a teóriám vzťahujúcim sa predovšetkým k urgentnej  medicíne, urgentnej zdravotnej starostlivosti, medicíne katastrof, integrovanému záchrannému systému,
 • disponuje poznatkami príbuzných lekárskych a humanitných vied nevyhnutných k výkonu svojho povolania,
 • využíva interdisciplinárne poznatky pri poskytovaní odbornej, individualizovanej a komplexnej starostlivosti o pacienta s ohrozením života alebo zdravia,
 • uplatňuje výchovné metódy s dôrazom na ochranu zdravia, prevenciu úrazov, náhlych príhod a poskytovanie prvej pomoci,
 • dodržiava všeobecne platné legislatívne predpisy a etické normy, ochranu a bezpečnosť pri práci,
 • participuje vo výskumnej oblasti záchrannej zdravotnej služby,
 • implementuje najnovšie poznatky vedy do klinickej praxe,
 • efektívne komunikuje a spolupracuje v horizontálnej aj vertikálnej rovine interpersonálnych vzťahov,
 • profesionálne rieši krízové situácie,
 • pracuje s využitím moderných informačno-komunikačných systémov a technológií,  
 • spolupracuje s ostatnými zložkami integrovaného záchranného  systému,
 • pozná pravidlá bezpečnosti cestnej premávky  a jazdy  mobilnej ambulancie  s použitím   výstražných znamení,
 • vie sa orientovať v teréne,
 • uplatňuje zásady dezinfekcie a  sterilizácie, protiepidemiologické opatrenia,
 • zodpovedne a tvorivo pracuje v tíme, v prípade potreby riadi činnosť záchranného tímu,
 • identifikuje zmeny správania v oblasti bezpečnosti pacienta, dodržiava bezpečné podávanie liekov, identifikuje všetky formy násilia.
 • podieľa sa na vzdelávaní v oblasti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti a v záchrannej službe
 • pozná rozdelenie a formy liečiv, účinok liečiv a faktory, ktoré ich ovplyvňujú, vzájomné vzťahy liečiv, jednotlivé skupiny liečiv a ich pôsobenie na rôzne anatomické a fyziologické systémy, metódy a zásady správneho podávania liečiv s dôrazom na ich aplikáciu v neodkladných situáciách
 • pozná najnovšie a rozširujúce poznatky z vybraných klinických odborov: vnútorné lekárstvo, chirurgia, úrazová chirurgia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, psychiatria, neurológia so zameraním na intenzívnu a urgentnú medicínu
 • pozná teóriu, metódy a postupy medicíny katastrof
 • pozná najnovšie a rozširujúce poznatky zo psychológie a etiky v záchrannej službe
 • pozná teóriu manažmentu v profesionálnej činnosti zdravotníckeho záchranára
 • poznať a ovládať cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní štúdium zahraničnej odbornej literatúry a základnú komunikáciu s postihnutými cudzincami

 

Praktické schopnosti a zručnosti (1.stupeň).

Absolvent bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť získa:

 • klinické skúsenosti v zdravotníckom zariadení na jednotlivých pracoviskách klinických odborov pod odborným dohľadom sestier a lekárov,
 • praktické zručnosti zo záchrannej zdravotnej služby pod odborným dohľadom zdravotníckych záchranárov a na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť
je  v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti spôsobilý samostatne:

 • odoberať základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
 • sledovať, hodnotiť a zaznamenávať životné funkcie pomocou primeraných klinických
  a technických prostriedkov,
 • vykonávať posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovovať pracovnú diagnózu
  v rozsahu získaného vzdelania,
 • vykonávať prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
 • vykonávať vyčistenie dýchacích ciest, zaisťovať priechodnosť dýchacích ciest
  a vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu,
 • používať automatický a poloautomatický externý defibrilátor,
 • zaisťovať periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho a podávať fyziologický roztok
  na udržanie priechodnosti žilového prístupu,
 • podávať kyslíkovú liečbu inhaláciou,
 • odvádzať prekotný pôrod, vykonávať prvé ošetrenie novorodenca, ošetrovať rodičku,
 • ošetrovať pneumotorax neinvazívnym spôsobom,
 • zavádzať žalúdočné sondy,
 • zavádzať močový katéter u žien,
 • odoberať biologický materiál v prípade potreby,
 • odoberať kapilárnu krv na diagnostické účely,
 • polohovať a imobilizovať osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzovať v rámci svojich možností,
 • znehybňovať poranené časti tela osoby,
 • ohrievať alebo chladiť osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami,
 • ošetrovať amputát vhodný na reimplantáciu,
 • zabezpečovať transport osoby,
 • nepretržite sledovať a zabezpečovať uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním,
 • ošetrovať drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly
  a stómie,
 • zaisťovať bezpečnosť zásahu,
 • zaisťovať bezpečnosť pristávacej plochy a navigáciu ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,
 • zabezpečovať starostlivosť o telo mŕtvej osoby.

 

Na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a po konzultácii postupu s lekárom príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby je spôsobilý samostatne podávať:

 

 • aj iné kryštaloidné roztoky, nielen fyziologický roztok,
 • 40% roztok glukózy intravenózne pri diagnostikovanej hypoglykémii,
 • adrenalín intravenózne, intraoseálne alebo endotracheálne pri zastavení krvného obehu.
  • nitráty perorálne,
  • kyselinu acetylsalicylovú perorálne,
  • clopidogrel perorálne,
  • neopiátové analgetiká perorálne, intramuskulárne alebo frakcionovane intravenózne,
  • adrenalín pri anafylaktickom šoku.
  • liečbu pri kardiopulmonálnej resuscitácii,
  • analgetiká,
  • furosemid,
  • diazepam,
  • magnesium sulfuricum,
  • metylprednizolon,
  • antidotá,
  • antiemetiká,
  • antihistaminiká
  • heparíny,
  • pri medziklinickom transporte osoby liečbu podľa ordinácie lekára, ktorý transport indikoval.

 

Okrem vyššie uvedených, samostatne vykonávaných odborných pracovných činností  je spôsobilý spolupracovať s lekárom pri:

 • kardiopulmonálnej resuscitácii, intubácii a riadenom dýchaní, defibrilácii a podávaní liekov,
  • aplikácii všetkých druhov liekov stanoveným spôsobom,
  • prekotnom pôrode, ošetrení rodičky a novorodenca po pôrode,
  • katetrizácii močového mechúra u detí a mužov,
  • malých chirurgických zákrokoch,
  • podávaní transfúzie a krvných derivátov,
  • zavádzaní pažerákovej kompresívnej sondy.

 

Absolvent  bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť je  okrem týchto odborných činností schopný:

 

 • asistovať pri riadení motorového vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
 • udržiavať rádiovú a telefónnu komunikáciu s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a všetkými zložkami integrovaného záchranného systému
  a spolupracovať pri navigácii v teréne,
 • vyslobodzovať osoby v havarijných situáciách v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,
  • podieľať sa na transporte osoby z miesta udalosti dostupnými spôsobmi a prostriedkami.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:

Po ukončení štúdia je absolvent schopný:

 • formovať a rozširovať si svoj odborný i osobnostný profil v oblasti humanitných, prírodných, spoločensko-vedných a jazykových vedných disciplín,
 • je primerane adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, praktické zručnosti a schopnosti pri riešení problémov,
 • je schopný pracovať samostatne aj v tíme, koordinovať prácu v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.
  • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii a pri zaškoľovaní nových členov záchranárskeho tímu.
 • je schopný pokračovať v ďalšom vlastnom odbornom a profesionálnom vývoji,

 

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa:

Absolvent 1. stupňa študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť sa uplatní ako:  

 • zdravotnícky záchranár v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
 • zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby,
 • zdravotnícky pracovník  vo vojenskom zdravotníctve ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského záchranného zboru,
 • zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby,
 • zdravotnícky záchranár na urgentnom príjme.

 

Absolventi študijného programu zdravotnícky záchranár sa uplatnia ako profesionálni záchranári:

 • v jednotlivých zložkách Integrovaného záchranného systému v záchranárskej praxi
 • v prednemocničnej urgentnej starostlivosti
 • na urgentnom príjme
 • v riadení
 • vo výskume
 • vo výchove a vzdelávaní
 • v zdravotníckych činnostiach ozbrojených zložiek
 • v hasičskom záchrannom zbore
 • v ďalších zložkách činných v záchrane zdravia a života.

 

Absolvent štúdia v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť študijného programu zdravotnícky záchranár získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť s orientáciou na urgentnú zdravotnú starostlivosť.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

2. prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:

     1.časť: a) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva

                      a l e b o

                 b) *SCIO test Všeobecných študijných predpokladov

      2.časť: skúška pohybových schopností

!!! Uchádzač aby uspel, musí byť úspešný v 1.a 2. časti prijímacieho konania

3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre  uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VSP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť SCIO v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2019/2020 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta len najlepší dosiahnutý výsledok. (minimum úspešnosti je 50 percentil).  Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test z biológie na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania.  Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho konania na fakulte písomný test z biológie, pričom výsledok SCIO testu fakulta nebude brať do úvahy. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača. Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP.

Upozornenie !!!

Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.

2.časť - skúška pohybových schopností

Prijímacia skúška pohybových schopností je koncipovaná ako praktická skúška povinná pre všetkých uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. Výkony v jednotlivých disciplínach sa hodnotia dvadsaťbodovou škálou podľa dosiahnutého časového skóre. Súhrnný výsledok bude tvorený súčtom bodov získaných v jednotlivých disciplínach. V prípade, že študent získa v ktorejkoľvek časti tejto skúšky hodnotenie 0 bodov, nevyhovel a nemôže byť prijatý.

                                                         PLÁVANIE NA 100M

Popis testu: Pláva sa 100 m určeným spôsobom so štartovým skokom zo štartového bloku v plaveckej čiapke (povinne).

Pravidlá: Pláva sa podľa pravidiel plávania. Bodové hodnotenie je odlišné pre plavecký spôsob prsia a kraul.

Hodnotenie: Test sa vykonáva len raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon (min:s).

 

                                                             BEH NA 50M

bodovacie tabuľky pre beh a plávanie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: 

ttps://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva/informacie-pre-uchadzacov/moznosti-studia/

                                                                            KĽUKY

Popis testu: Testovaná osoba má dlane položené na podložke tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola o jednu dlaň na každú stranu širšia ako je šírka ramien. Prsty smerujú dopredu. Paže sú v lakťoch vystreté. Uhol medzi pažou a podložkou je 90°. Chodidlá sú spolu, dolné končatiny v kolenách vystreté. Váha tela je prenesená na dlane a špičky nôh. Hlava je mierne zaklonená, čím je umožnený maximálny rozsah pohybu smerom k podlahe. Vzpriamovače chrbta sú napnuté.

Pravidlá: Testovaná osoba spúšťa telo z východiskovej polohy smerom k podložke krčením paží v lakťovom kĺbe. Po kontakte hrudníka (nie brušných svalov, panvy, stehien alebo kolien) s podlahou nasleduje návrat tela ťahom do východiskovej polohy. Po dosiahnutí východiskovej polohy musí dôjsť k opätovnému vystretiu lakťov.

Hodnotenie: Zaznamenáva sa maximálny počet správne vykonaných kľukov. Pokus je neplatný, ak je pohyb sprevádzaný nežiaducimi pomocnými pohybmi a dochádza k uvoľneniu vzpriamovačov chrbta, a tým pádom prepadnutiu, resp. vytláčaniu panvy.

 

                                                                VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH

Popis testu: Testovaná osoba opakovane prekonáva 20-metrové úseky od jednej čiary k druhej čiare podľa zvukových signálov reprodukovaných z audionahrávky za stúpajúceho tempa.

Pravidlá: Rýchlosť behu na 20-metrových úsekoch sa riadi podľa záznamu na zvukovom zázname. Na začiatku je rýchlosť nízka a pravidelne sa zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu musí byť testovaná osoba na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaná osoba dvakrát po sebe nedotkne nohou čiar vo vymedzenom časovom limite.

Hodnotenie: Zaznamenáva sa počet prebehnutých 20-metrových úsekov.

 

                                                                  ĽAH - SED (60s)

Popis testu: Testovaná osoba zaujme polohu ľah vzad, kolená sú pokrčené v 90° uhle, chodidlá vo vzdialenosti 30 cm. Horné končatiny skrčiť upažmo, ruky v tyl, prsty rúk sú zakliesnené do seba. Druhá osoba pridŕža testovaného za členky a počíta správne vykonané sedy (oba lakte sa dotknú kolien) a ľahy (chrbát a chrbtová časť dlane sa dotknú podložky). Pohyb sa vykonáva čo najrýchlejšie po dobu 60 s.

Pravidlá: Po výklade a ukážke si testovaná osoba vyskúša správne predvedenie, v pomalom tempe vykoná dva kompletné cykly (ľah – sed – ľah). Po celú dobu testovania zostáva telo v predpísanej polohe, nohy v kontakte s podložkou. Chybný je nekontrolovaný návrat zo sedu do ľahu, pri ktorom sa trup odráža od podložky a ruky spojené za hlavou sa nedotknú podložky. Pohyb je plynulý, bez prestávok, testovaná osoba nie je diskvalifikovaná, ak v prípade únavy vykoná prestávku na oddych. Test sa neprerušuje a trvá 60 s. Test sa vykonáva len raz.

Hodnotenie: Zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov za 60 s.

Upozornenie: Dekanka FZO si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Pre prijatie na zvolený študijný odbor platia rovnaké, vyššie uvedené podmienky prijatia ako pre slovenských uchádzačov.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade že stredná škola prospech nepotvrdzuje uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky. Po maturitnej skúške uchádzači doložia k prihláške úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 31.03.2020 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

 Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:

     1.časť: a) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva

                      a l e b o

                 b) *SCIO test Všeobecných študijných predpokladov

      2.časť: skúška pohybových schopností

 

 Testy

a) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva

                      a l e b o

b) SCIO test Všeobecných študijných predpokladov

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2019 12:23

Upozorniť na neaktuálne údaje