Edukačné vedy

Uplatnenie absolventov

Edukačné vedy (3. stupeň) - absolvent je pripravený samostatne pracovať ako odborný asistent - zamestnanec vysokej školy, výskumný pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania, analytik v oblasti výchovy a vzdelávania a riadiaci pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele na úrovni jednotlivca a skupín; inkluzívne a individualizované prístupy; diagnostika, intervencia, korekcia a prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, odborný anglický jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v terciárnom vzdelávaní (vysoká škola, univerzita); v organizáciách vládneho a mimovládneho sektora v oblasti výchovy a vzdelávania (napr. Štátny pedagogický ústav, Inštitút vzdelávacej politiky, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy); v súkromných vzdelávacích a analytických organizáciách a spoločnostiach; ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Edukačné vedy (3. stupeň) - prijatie na doktorandské štúdium v študijnom programe Edukačné vedy je založené na splnení dvoch podmienok, pričom fakulta môže určiť pre doktorandské štúdium v jednotlivých študijných programoch aj ďalšie podmienky prijatia na toto štúdium schválené akademickým senátom fakulty:
a) absolvovanie študijného programu druhého stupňa v študijných programoch skupiny odborov vedy a techniky – Spoločenské vedy na Slovensku alebo porovnateľných programov bakalárskeho stupňa štúdia v zahraničí;
b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Pre štúdium doktorandského študijného programu Edukačné vedy vo výchove a vzdelávaní sú požadované rozvíjajúce sa schopnosti súvisiace s výkonom jeho profesie. Ide o študijné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti uchádzača, ktorými bude pripravený zvládnuť požiadavky tretieho stupňa vysokoškolského štúdia: systematizované komprehenzívne poznatky z edukačných vied, spôsobilosť zodpovedne a samostatne využívať osvojené poznatky v pracovných a študijných situáciách a odbornom a osobnom rozvoji, ďalej digitálne spôsobilosti na úrovni ovládania MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint. V študijnom pláne doktorandského študijného programu Edukačné vedy je povinný predmet Vedecký diskurz v anglickom jazyku a zároveň časť študijnej literatúry v ďalších predmetoch je v anglickom jazyku, preto je nevyhnutná vstupná znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni.Doplňujúce informácie

FACULTY OF EDUCATION (PF), Matej Bel University (UMB)
Ružová Street, No. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, Slovak Republic
www.pdf.umb.sk

Study department contacts:

ivona.bajsova@umb.sk                       048/4464248
janka.korcokova@umb.sk                  048/4464264
romana.duchlanska@umb.sk             048/4464267
marian.lakomcik@umb.sk                  048/4464262

 Deadlines for submission of applications: until 31.03.2023

 Dates of entrance examination

14th – 16th June 2023  Bachelor´s and Master´s degree Studies (internal and external studies)
28th – 29th June 2023  PhD. Studies (internal and external studies)

Based on the decision of the faculty management, the 2nd phase for submitting applications for selected study bachelor and master Programs may be announced.

Open days:
November 2022
February 2023

The specific date will be specified on the website of the faculty and the UMB.

Fee for the admission procedure:

35 € in case of sending only printed application form for Bc, M.A., PhD.
32 € in case of online application for both full-time and part-time studies. After first registering the application in the electronic system of PF UMB at

https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.dosending, the applicant is obliged to also print this application out and send it to the address: Faculty of Education UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovakia.

The admission fee must be paid by the applicant or person authorized by him/her by bank transfer no later than last day of deadline for applications. The application for study without a paid fee in the fixed amount will not be accepted.

Information about payment for admission procedure (also on: www.platby.umb.sk):

1.     Fee payment from EU countries

Name of the account:             Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Name & address of the bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Account number / IBAN:       SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                        SPSRSKBA
VS (variable symbol):           7031 (for applicants into Bachelor Program)
                                                7032 (for applicants into Master Program)  
                                                7033 (for applicants into PhD Program)      

KS (constant symbol):           0308 – cashless payments
ŠS (specific symbol):             identification number (applicants from Slovakia)
date of birth DDMMYY (foreign applicants)

Message for recipient:           name and surname of the applicant

2.     Payment of the fee through an intermediary bank from outside the EU:

Name of the account:             Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Name & address of the bank: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Account number / IBAN:       SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                        SUBASKBXXXX
VS (variable symbol):          7031 (for applicants into Bachelor Program)
                                               7032 (for applicants into Master Program)                                                             
                                               7033 
(for applicants into PhD Program)      

KS (constant symbol):           0308 – cashless payments

ŠS (specific symbol):            identification number (applicants from Slovakia
date of birth DDMMYY (foreign applicants)
Message for recipient:           name and surname of the applicant

Payment by postal money order is not accepted due to the impossibility of identifying the payer in the university information system. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Ako na vysokú školu, ak mám špecifickú potrebu?
Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre pedagogickú činnosť, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami a vedúcej študijného oddelenia.
Postup pri výbere študijného programu:
1. Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program z hľadiska:
• vedomostnej úrovne a predpokladov,
• technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
• nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
• podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
• limitov vyplývajúcich zo zdravotného obmedzenia.
2. V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.
3. Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a možnosti podpory. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať aj žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční prijímacie konanie na zvolený študijný program.
Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB – predpoklady:
Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:
‒ potrebným vedomostným potenciálom,
‒ študijnými návykmi,
‒ dispozíciami pre štúdium a študijný program,
‒ návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.
To znamená, že študent/ka s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. (č. dv. C 128);
e-mail: patricia.zolyomiova@umb.sk 048/ 446 4761;Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Termíny podávania prihlášok:
do 31.03.2023

Termín konania prijímacej skúšky:
14. 6. 2023 – 16. 6. 2023 - písomná časť 1. a 2. stupeň v dennej a externej forme štúdia
28. 6. 2023 – 29. 6. 2023 - 3. stupeň v dennej a externej forme štúdia

2. kolo prijímacej skúšky vo vybraných ŠP - dekanka môže rozhodnúť o 2. kole PP:

Deň otvorených dverí:
november 2022
február 2023
Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a UMB.

PRIJÍMACIE KONANIE

Všeobecné informácie o prijímacom konaní
Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa:
- na bakalárske študijné programy – stredoškolské s maturitou,
- na magisterské študijné programy – bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania.
Obsah prijímacích skúšok je pri jednotlivých študijných programoch spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky. V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB, formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.
Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na Pedagogickej fakulte UMB, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný odbor a študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.
Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku (v niektorých študijných programoch sú presne definované prílohy, v podmienkach prijatia pre príslušný študijný program, ktoré sa dokladajú k prihláške, napr. motivačný list, aktivity...). Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú možné po 31. marci 2023. O náhradných alebo dodatočných termínoch prijímacích skúšok rozhoduje dekanka PF UMB na základe aktuálnej situácie.
Vychádzajúc zo Zákona č. 137/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podľa §108e, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu spôsob prijímania určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Štúdium v študijných programoch a formách, ktoré sa realizuje v slovenskom jazyku (s výnimkou študijných programov, ktoré sú akreditované s vyučovacím jazykom anglickým), vyžaduje ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Odporúčame, aby uchádzač zo zahraničia preveril a dokladoval svoje zvládanie slovenského jazyka buď maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, certifikátom ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2, certifikátom o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/).
Ovládanie slovenského jazyka môže byť u zahraničných uchádzačov preverené testom a/alebo pohovorom v slovenskom jazyku (s výnimkou ŠP, ktoré majú akreditované ŠP s vyučovacím jazykom anglickým).
Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Postup pre prijímanie uchádzačov bez dokladov preukazujúcich dosiahnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania

1. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:
- uchádzač podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením Rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania).
- uchádzač o štúdium musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium určené fakultou.
- podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania možno preukázať čestným vyhlásením (https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/) a testom všeobecných študijných predpokladov. Čestným vyhlásením osoby nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Čestné vyhlásenie a ani vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov sa nevzťahuje na uchádzačov o 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
- test všeobecných študijných predpokladov, ako jedna z podmienok minimálnej úrovne prijatia, je povinnou súčasťou prijímacieho konania. Test realizuje PF UMB. O termíne a forme bude uchádzač včas informovaný.
- prijímacie konanie je spoplatnené. Uchádzač môže požiadať o odpustenie poplatku spojeného s prijímacím konaním žiadosťou na dekanku PF UMB.
- študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana, povinnosť uhradiť školné nevzniká.
2. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým nebol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:
- predkladá Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania).
- uchádzač o štúdium musí splniť všetky podmienky prijatia na štúdium určené fakultou.Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia upravuje Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Metodický pokyn PF UMB č. 1/2022 k zabezpečeniu kvality doktorandského štúdia na PF UMB.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacie konanie sa pripravuje vypísaním tém dizertačných prác pre príslušný študijný program na nasledujúci akademický rok. Témy ponúkaných dizertačných prác spolu s krátkou anotáciou schvaľuje odborová komisia doktorandského štúdia. Témy a mená školiteľov budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 28.2.2023.
Spôsob a obsah prijímacieho konania realizuje fakulta tak, aby boli prijatí uchádzači s najlepšími predpokladmi pre realizáciu kvalitného vedecko-výskumného zámeru. Prijímacie konanie prebieha pred prijímacou komisiou, ktorá je spoločná pre všetky študijné programy.
K prihláške uchádzač prikladá (podľa Smernice č.7/2021 o doktorandskom štúdium na UMB):
‒ životopis;
‒ vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte,
‒ overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval druhý stupeň štúdia na fakulte UMB, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia;
‒ návrh projektu dizertačnej práce, v ktorom uchádzač preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre);
‒ súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činnosti (v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu+, dobrovoľnícke aktivity a pod.). Publikačná činnosť pred začatím doktorandského štúdia nie je základnou podmienkou, ale je zohľadnená v procese prijímacieho konania.
‒ ďalšie doklady požadované fakultou (doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a iné).
V prípade, že uchádzač nespĺňa stanovené podmienky zverejnené na webovej stránke príslušnej fakulty, fakulta uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokumentmi so stručným odôvodnením vráti. Fakulta zašle uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku, a to najneskôr 14 dní pred dátumom prijímacieho konania, pričom mu oznámi aj obsahové zameranie prijímacej skúšky. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium.
Prijímacia skúška má charakter obhajoby predloženého projektu dizertačnej práce, pri ktorej uchádzač preukazuje spôsobilosti v troch súčastiach:
1. odborné vedomosti príslušného odboru s dôrazom na navrhovanú tému a jej súvislosti podľa predloženého projektu,
2. vedomosti metodológie výskumu a predpoklady uchádzača pre vedecko–výskumnú, resp. vedecko-organizačnú činnosť; overujú sa z dvoch aspektov: 1. vedomosti z výskumných metód, postupov, resp. nástrojov podľa témy práce a predloženého projektu, ale aj 2. všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou, projektovou, publikačnou činnosťou alebo praxou súvisiacou s témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom, zoznam publikačnej/umeleckej činnosti vrátane publikovania v odbornej tlači, či na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane programu Erasmus, dobrovoľnícke aktivity a pod.),
3. znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a aktívnu prezentáciu problematiky v príslušnom cudzom jazyku (Aj, Fj, Rj, Nj).
Pre hodnotenie je vypracovaný relevantný bodový systém, na základe ktorého sú všetci uchádzači zoradení do jedného poradia podľa dvoch foriem štúdia (dennej a externej) a prijatí sú uchádzači s najvyšším bodovým hodnotením bez ohľadu na študijný program. Počet prijímaných študentov na jednotlivé doktorandské študijné programy sa neurčuje vopred, ale až na základe výsledkov prijímacích skúšok. Výnimku tvorí prípad, ak pracovisko ku ktorému študijný program prislúcha, získalo finančné prostriedky na doktorandské miesto napr. z projektu, resp. z iných externých zdrojov.


Možnosti ubytovania a stravovania študentstva
Študentstvo Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania. Informácie týkajúce sa ubytovania budú prijatým uchádzačom o štúdium doručené poštou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium a s ďalšími informáciami.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
35,- € – papierová forma prihlášky pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia,
32,- € – elektronická forma podania prihlášky pre denné aj externé štúdium.
Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do, musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Romana Duchlanská – romana.duchlanska@umb.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 09:14

Upozorniť na neaktuálne údaje