Politológia

Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania v zmysle Európskeho, resp. Slovenského kvalifikačného rámca:

 

VEDOMOSTI

Absolvent vie:

 • rozpoznať a interpretovať politicko-filozofické koncepcie a myšlienkové tradície od antiky až do konca 20. storočia;
 • ·identifikovať významné medzníky v moderných dejinách Slovenska, zasadiť ich do rámca všeobecných historických procesov v Európe;
 • opísať vývoj politického systému SR od roku 1993 a charakterizovať jeho súčasnú podobu, s dôrazom na jednotlivé inštitúcie, ich vzťahy a funkcie;
 • vysvetliť základné princípy vedeckých postupov a problémy výskumu v spoločenských vedách a rozlíšiť rôzne politologické prístupy a metódy;
 • zhrnúť vývoj v oblasti medzinárodných vzťahov a európskej integrácie, definovať hlavné teórie popisujúce vzťahy v týchto oblastiach a stručne popísať politické systémy krajín Západnej Európy a Európskej únie.

 

ZRUČNOSTI

Absolvent je schopný:

 • konštruktívne diskutovať svoje poznatky a názory za pomoci relevantných argumentov a kultivovane ich prezentovať pred odborným či laickým publikom;
 • tvoriť odborný aj populárny text ku konkrétnym témam v politickej či spoločenskej oblasti;
 • komunikovať a prezentovať politologické témy v anglickom jazyku v ústnej  aj písomnej podobe;
 • vyhľadávať informácie, zhodnotiť ich relevanciu a správne ich interpretovať, resp. použiť pri riešení úloh/problémov;
 • používať pri riešení úloh/problémov základné techniky zberu a spracovania dát.

 

KOMPETENCIE (SAMOSTATNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ)

Absolvent má kompetentnosť:

 • formulovať vlastné názory a odborné stanoviská, založené na teoretických poznatkoch, faktoch a logických myšlienkových postupoch (aj v cudzom jazyku);
 • aplikovať všeobecné poznatky a teórie o politickom, straníckom a volebnom systéme na konkrétny prípad;
 • pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť fungovanie skupiny a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom;
 • rozhodovať sa pri riešení úloh/problémov eticky, s prihliadnutím na princípy a zásady demokratickej spoločnosti (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
 • využívať osvojené metódy učenia sa pri ďalšom formálnom či neformálnom vzdelávaní;
 • pripraviť analýzy pre potrebu tvorby normatívnych aktov alebo politických rozhodnutí.

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený:

 • Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy (podľa Národnej sústavy povolaní)
 • Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu (podľa Národnej sústavy kvalifikácií)
 • Odborný pracovník v politických, odborných, záujmových a príbuzných organizácií


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 760 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 10.10.2022 11:30

Upozorniť na neaktuálne údaje