Politológia

Uplatnenie absolventov

VEDOMOSTI
Absolvent vie:
- rozpoznať a interpretovať politicko-filozofické koncepcie a myšlienkové tradície od antiky až do konca 20. storočia;
- identifikovať významné medzníky v moderných dejinách Slovenska, zasadiť ich do rámca všeobecných historických procesov v Európe;
- opísať vývoj politického systému SR od roku 1993 a charakterizovať jeho súčasnú podobu, s dôrazom na jednotlivé inštitúcie, ich vzťahy a funkcie;
- vysvetliť základné princípy vedeckých postupov a problémy výskumu v spoločenských vedách a rozlíšiť rôzne politologické prístupy a metódy;
- zhrnúť vývoj v oblasti medzinárodných vzťahov a európskej integrácie, definovať hlavné teórie popisujúce vzťahy v týchto oblastiach a stručne popísať politické systémy krajín Západnej Európy a Európskej únie.

ZRUČNOSTI
Absolvent je schopný:
- konštruktívne diskutovať svoje poznatky a názory za pomoci relevantných argumentov a kultivovane ich prezentovať pred odborným či laickým publikom;
- tvoriť odborný aj populárny text ku konkrétnym témam v politickej či spoločenskej oblasti;
komunikovať a prezentovať politologické témy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe;
- vyhľadávať informácie, zhodnotiť ich relevanciu a správne ich interpretovať, resp. použiť pri riešení úloh/problémov;
- používať pri riešení úloh/problémov základné techniky zberu a spracovania dát.

KOMPETENCIE (SAMOSTATNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ)
Absolvent má kompetentnosť:
- formulovať vlastné názory a odborné stanoviská, založené na teoretických poznatkoch, faktoch a logických myšlienkových postupoch (aj v cudzom jazyku);
- aplikovať všeobecné poznatky a teórie o politickom, straníckom a volebnom systéme na konkrétny prípad;
- pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť fungovanie skupiny a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom;
- rozhodovať sa pri riešení úloh/problémov eticky, s prihliadnutím na princípy a zásady demokratickej spoločnosti (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
- využívať osvojené metódy učenia sa pri ďalšom formálnom či neformálnom vzdelávaní;
- pripraviť analýzy pre potrebu tvorby normatívnych aktov alebo politických rozhodnutí.

Uplatnenie v praxi:
Absolventi študijného programu politológia majú potenciál uplatniť sa v orgánoch štátnej správy či územnej samosprávy alebo v ústredí, resp. regionálnych štruktúrach záujmových a politických organizácií (napr. politické strany, profesijné združenia, mimovládne organizácie). Katedra politológie každoročne eviduje dopyt zo strany potenciálnych zamestnávateľov (napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada Slovenskej republiky, Amnesty International) ohľadne stáži študentov politológie v ich organizáciách.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený:
- Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy (podľa Národnej sústavy povolaní)
- Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu (podľa Národnej sústavy kvalifikácií)
- Odborný pracovník v politických, odborných, záujmových a príbuzných organizáciíVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Spôsob overovania schopností (platí aj pre zahraničných uchádzačov):
- Bez prijímacej skúšky;
- Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia (priemer z maturitnej skúšky) alebo testu NPS zo všeobecných študijných predpokladov (https://www.scio.sk/nps/vsp.asp). Spôsob overovania si vyberá uchádzač.
- Uchádzač musí v prípade výsledku maturitnej skúšky dosiahnuť priemer do 2,8 (vrátane) a v prípade testu NPS percentil aspoň 30.
- Rektor rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu.

Podmienka pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z Českej republiky):
- Predložiť certifikát o znalosti slovenského jazyka na úrovni B1 alebo dosiahnuť v teste NPS zo všeobecných študijných predpokladov percentil aspoň 15. Spôsob overovania znalosti slovenského jazyka si vyberá uchádzač.
- Predložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní zo strednej školy (vydá Regionálny úrad školskej správy).
Viac informácií pre zahraničných uchádzačov: https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/Doplňujúce informácie

Prihláška na Bc. štúdium:
Na študijný program politológia sa môže uchádzač prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky. Uchádzač nemusí do prihlášky vpisovať predmety a výsledky absolvované počas strednej školy. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.
V prípade písomnej prihlášky uchádzač využíva predpísané tlačivo pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške.
Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity alebo katedry (sekcia Uchádzači).

Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Všeobecné podmienky a informácie:
- Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
- Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
o Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je v prípade záujmu o štúdium povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
- Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 má Katedra politológie právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.  • Podanie prihlášky na štúdium

    25.01.2023 - 30.04.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe za prihlášku (platobný príkaz vygeneruje AIS):
Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro
Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 19002
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 05.05.2023 08:11

Upozorniť na neaktuálne údaje