Politológia

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu politológia majú potenciál uplatniť sa v orgánoch štátnej správy či územnej samosprávy alebo v ústredí, resp. regionálnych štruktúrach záujmových a politických organizácií (napr. politické strany, profesijné združenia, mimovládne organizácie). Katedra politológie každoročne eviduje dopyt zo strany potenciálnych zamestnávateľov (napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada Slovenskej republiky, Amnesty International) ohľadne stáži študentov politológie v ich organizáciách.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený:
- Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy (podľa Národnej sústavy povolaní)
- Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu (podľa Národnej sústavy kvalifikácií)
- Odborný pracovník v politických, odborných, záujmových a príbuzných organizáciíVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základná podmienka prijatia na štúdium:
- Úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie
- Príloha: fotokópia maturitného vysvedčenia (zaslaná poštou alebo elektronicky)

Rektor rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu.

Doplňujúce informácie
Prihláška na Bc. štúdium:
Na študijný program politológia sa môže uchádzač prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky. Uchádzač nemusí do prihlášky vpisovať predmety a výsledky absolvované počas strednej školy. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.
V prípade písomnej prihlášky uchádzač využíva predpísané tlačivo pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity alebo katedry (sekcia Uchádzači).
https://e-prihlaska.tnuni.sk/

Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Všeobecné podmienky a informácie:
Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je v prípade záujmu o štúdium povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 má Katedra politológie právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.


Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienka pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z Českej republiky):
- Predložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní zo strednej školy (vydá Regionálny úrad školskej správy).
Viac Informácií pre uchádzačov zo zahraničia sú dostupné na stránke TnUAD v Trenčíne
https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/

Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 31.08.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    05.09.2024 - 05.09.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky vygenerované systémom automaticky ako platobný príkaz, ktorý nájdete na:
https://e-prihlaska.tnuni.sk/

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 12:00

Upozorniť na neaktuálne údaje