Politológia

Profil absolventa:

Vedomosti

Absolvent:
o má aktuálne a rozsiahle odborné a metodologické vedomosti v študijnom odbore, využiteľné v špecifickej oblasti výskumu absolventa;
o rozumie aktuálnym trendom, zmenám a problémom študijného odboru a vie ich teoreticky a kriticky preskúmať, systematicky rozanalyzovať a obohatiť poznanie o nové perspektívy;
o vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie vo vlastnom výskume.

Zručnosti

Absolvent je schopný:
o formulovať hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru;
o zhodnotiť a zvoliť vhodné vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizovať vybraný vedecký problém v študijnom odbore 26. politické vedy;
o reflektovať a posúdiť interdisciplinárny charakter vedeckého problému, rôzne prístupy k jeho riešeniu a možné dôsledky týchto riešení;
o zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a vedecké výstupy vo svojej oblasti expertízy a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
o charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia;
o kriticky posúdiť aktuálne trendy v študijnom odbore 26. politické vedy a načrtnúť možné alternatívy jeho vývoja;
o viesť výskum, komunikovať a prezentovať zložité a komplexné politologické otázky či problémy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

Kompetencie (samostatnosť a zodpovednosť)

Absolvent má kompetentnosť:
o riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach, s využitím inovatívnych postupov a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
o vysoko samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách, a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad, vedeckej integrity a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
o podieľať sa na spoločenskom pokroku originálnymi výstupmi vlastného bádania a riešeniami nastolených problémov/úloh;
o pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v štátnej správe a samospráve, v mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných organizáciách či v mediálnej sfére;
o pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

Indikované povolania (podľa Národnej sústavy povolaní a Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní):

• Politológ
• Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
• Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
• Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov
• Odborný asistent vysokej školy


Uplatnenie absolventov
Profil absolventa:

Vedomosti
Absolvent:
o má aktuálne a rozsiahle odborné a metodologické vedomosti v študijnom odbore, využiteľné v špecifickej oblasti výskumu absolventa;
o rozumie aktuálnym trendom, zmenám a problémom študijného odboru a vie ich teoreticky a kriticky preskúmať, systematicky rozanalyzovať a obohatiť poznanie o nové perspektívy;
o vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie vo vlastnom výskume.

Zručnosti
Absolvent je schopný:
o formulovať hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru;
o zhodnotiť a zvoliť vhodné vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizovať vybraný vedecký problém v študijnom odbore 26. politické vedy;
o reflektovať a posúdiť interdisciplinárny charakter vedeckého problému, rôzne prístupy k jeho riešeniu a možné dôsledky týchto riešení;
o zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a vedecké výstupy vo svojej oblasti expertízy a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
o charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia;
o kriticky posúdiť aktuálne trendy v študijnom odbore 26. politické vedy a načrtnúť možné alternatívy jeho vývoja;
o viesť výskum, komunikovať a prezentovať zložité a komplexné politologické otázky či problémy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

Kompetencie (samostatnosť a zodpovednosť)
Absolvent má kompetentnosť:
o riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach, s využitím inovatívnych postupov a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
o vysoko samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách, a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad, vedeckej integrity a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
o podieľať sa na spoločenskom pokroku originálnymi výstupmi vlastného bádania a riešeniami nastolených problémov/úloh;
o pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v štátnej správe a samospráve, v mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných organizáciách či v mediálnej sfére;
o pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

Indikované povolania (podľa Národnej sústavy povolaní a Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní):
• Politológ
• Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
• Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
• Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov
• Odborný asistent vysokej školy


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 26. politické vedy. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém dizertačných prác. Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025 budú zverejnené najneskôr 5. apríla 2024 na stránke www.politologia.tnuni.sk.

Uchádzač tak spolu s prihláškou na doktorandské štúdium predloží projekt dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku).

Projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:
• zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybranú tému dizertačnej práce,
• vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce,
• stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,
• predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie.

Povinné prílohy k prihláške:
o Životopis
o Fotokópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok
o Projekt dizertačnej práce
Doklady o absolvovaní štúdia sa u absolventov CUP Katedra politológie TnUAD nevyžadujú.Doplňujúce informácie
-

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Termín podania prihlášky na štúdium: do 10.07.2024
Konanie prijímacej skúšky: do konca augusta 2024
Podanie prihlášky: https://e-prihlaska.tnuni.sk


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Dodatok k diplomu z II.stupňa (papierová forma)
  • Diplom z II. stupňa štúdia (papierová forma)
  • Projekt v AJ (papierová forma)
  • Projekt v SJ (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 2.stupňa (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky vygenerované systémom automaticky ako platobný príkaz, ktorý nájdete na:
https://e-prihlaska.tnuni.sk/

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 22.04.2024 12:02

Upozorniť na neaktuálne údaje