Technológie a manažérstvo stavieb

Študijný program je orientovaný na výchovu absolventov v oblasti technológie výstavby pozemných a inžinierskych stavieb, technológie výroby stavebných materiálov a dielcov, návrhu technológií stavebných procesov, manažérstva stavieb na nižšom stupni riadenia (asistent stavbyvedúceho), návrhu a projektovania jednoduchých stavieb vrátane projektu organizácie výstavby, zabezpečovania kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbách.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Technológie a manažérstvo stavieb je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia, predovšetkým študijných programov zameraných na technológiu stavieb, ich realizáciu, výrobu stavebných materiálov, či ekonomiku a riadenie stavieb. V prípade odchodu do praxe je absolvent spôsobilý vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách a údržbe všetkých druhov stavieb a pri výrobe stavebných materiálov, dielcov a polotovarov na nižších úrovniach. Absolvent nájde uplatnenie najmä v organizáciách zhotoviteľa stavby ako stavebno-technologický projektant, rozpočtár a stavbyvedúci. Môže vykonávať funkciu stavebného dozoru pre stavebníka, projektovať jednoduché stavby, vykonávať funkcie v oblasti výroby a skúšania stavebných materiálov a výrobkov, vykonávať funkciu manažéra v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Absolvent môže podnikať v oblasti prípravy a realizácie stavieb, predaja a prenájmu mechanizmov a zariadení, predaja stavebných materiálov a výrobkov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium

INFO

Doplňujúce informácie

Študijný program TMSPodmienky pre zahraničných študentov

Požadované dokumentyBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do termínu prijímacieho konania, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Doklad  potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 alebo absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (ak sa uchádzač hlási na štúdium v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii slovenský jazyk a anglický jazyk) do termínu 8.mája 2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V súčasnosti prijímame bez prijímacích skúšok  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2023 - 30.04.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    20.05.2024 - 05.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
430


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje