Informačné a komunikačné technológie

Cieľom je poskytnúť úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa IKT vo všetkých aspektoch inžinierskej činnosti vrátane analýzy, návrhu, prevádzky, údržby a používania systémov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Informačné a komunikačné technológie: • sa uplatňujú predovšetkým v spoločnostiach zameraných na budovanie a prevádzku informačných a komunikačných systémov a sietí, uplatní sa ako manažér projektov, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy a prostriedky informačných a komunikačných technológií, ale aj v oblasti obchodu a marketingu. Uplatnenie absolventov je nielen v informačných a komunikačných technológiách, ale aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde je potrebné po implementačnej stránke kvantifikovať vlastnosti procesov a na základe získaných informácií vytvoriť informačný a komunikačný systém umožňujúci zobraziť alebo vyhodnotiť dáta alebo zasiahnuť do procesu. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú všeobecné vedomosti študijného odboru na úrovni syntézy s dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru s prípadným zameraním na konkrétne aplikačné domény. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť. Absolvent študijného programu Informačné a komunikačné technológie je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri navrhovaní, implementovaní, inštalovaní, prevádzkovaní, údržbe a hodnotení riešení založených na informačných a komunikačných technológiách podľa zamerania študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fei.stuba.sk/ako-zacat-studovat/podmienky-prijatia/podmienky-prijatia-na-bc.-studium.html?page_id=3759Doplňujúce informácie

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2024 - 30.04.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    03.06.2024 - 04.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
400


Aktuálny počet podaných prihlášok:
703


Prílohy
  • vysvedčenia za 2. a 3. ročník 4-ročnej školy (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady: bankovým prevodom

 

Banka:

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

 

IBAN účtu: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

 

BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA

 

Variabilný symbol:

- v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

 

Adresa príjemcu:

Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje