Záhradníctvo

Absolvent ovláda vedecké metódy riešenia úloh záhradníctva, výskumu, jeho jednotlivých odvetví ako je ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a škôlkárska výroba. Podieľa sa na zostave vedeckých projektov, ktoré riadi na odbornej a vedeckej úrovni. Ovláda princípy ochrany genofondov záhradníckych rastlín. V priebehu štúdia si osvojuje zásady samostatnej a tímovej práce, ovláda vedecké metódy, vedeckú analýzu a syntézu výsledkov s premietnutím do nových technológií. Je schopný tvorivej práce, reaguje na domáce, ale ja medzinárodné odozvy, ktoré spätne využíva v oblasti vedy a výskumu.

Uplatnenie absolventov
Absolvent môže nájsť uplatnenie vo vzdelávaní na univerzitách s možnosťou zapojenia sa do pedagogického procesu. Široké uplatnenie nachádza vo vede a výskume na úrovni výskumných ústavov, SAV, vo verejnej správe, v inštitúciách, kde sa vyžaduje riadenie na vedeckej úrovni PhD. Ako jednotlivec, alebo člen v tímovej práci môže pôsobiť pri tvorbe návrhov chránených krajinných území, koordinovať programy súvisiace s ochranou prírodných zdrojov, autochtónnych druhov rastlín, pri usmerňovaní trvaloudržateľného rozvoja krajiny. Pôsobí pri záchrane kultúrneho dedičstva krajiny.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA III. stupeň štúdia

na fzki spu v nitre pre akademický rok 2024/2025

Prijímacie konanie na štúdium III. stupňa - doktorandské štúdium na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre.

 1. Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka. Informácie pre uchádzačov sa zverejňujú v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 2. Termín konania prijímacej skúšky a jej formu určuje dekan. Pri prijímacej skúške komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti z jedného svetového jazyka, u zahraničných uchádzačov znalosti zo slovenského a svetového jazyka (to sa nevzťahuje na ŠP realizované výlučne v anglickom jazyku), z predmetov tvoriacich teoretický základ zvoleného ŠP a prezentáciu téz k téme dizertačnej práce. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas druhého stupňa štúdia.
 3. O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacej skúšky vykonanej pred prijímacou komisiou. Každý uchádzač o doktorandské štúdium musí absolvovať prijímaciu skúšku. Termín zápisu na doktorandské štúdium určí dekan. Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium závisí od počtu schválených tém dizertačných prác. Témy dizertačných prác pre príslušné študijné programy (ŠP) schvaľuje programová komisia ŠP.
 4. Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium súhlasiť aj externá vzdelávacia inštitúcia. Prijímacia skúška (§ 57 ods. 3 zákona) sa koná pred komisiou, v ktorej sú zastúpení členovia z vysokej školy a členovia určení štatutárnym orgánom externej vzdelávacej inštitúcie. Členov z vysokej školy určuje pre ŠP uskutočňované na fakulte dekan a pre ŠP, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. Prijímacia skúška sa po dohode vysokej školy alebo fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti zástupcov vysokej školy.
 5. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 6. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

 

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Študijný program: Záhradníctvo

Uchádzači o štúdium musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Záhradníctvo, prípadne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príbuznom alebo relevantnom študijnom programe v akreditovanom odbore poľnohospodárstva a krajinárstvo,  resp. v iných odboroch, ktoré vytvárajú predpoklady pre konzistentný výskum v záhradníctve a preukázať jasný dôkaz o akademických skúsenostiach vhodne zosúladených so záhradníctvom. Všetci uchádzači o štúdium predložia portfólio vedeckých, tvorivých a odborných prác relevantných pre vykonávanie doktorandského výskumu v záhradníctve. 

Uchádzač/uchádzačka (platí pre všetky študijné programy poskytované v slovenskomako ajanglickom jazyku) predložia doklad preukazujúci uspokojivú úroveň znalostí anglického jazyka prostredníctvom niektorého z nasledujúcich certifikátov (posúdi Centrum jazykov SPU v Nitre):

 • Štátna jazyková skúška minimálne na úrovni B2
 • UNIcert® na úrovni B2 resp. C1.
 • IELTS Akademická verzia (International English Language Testing Service, British Council) s minimálnym skóre 6,5 bodu.
 • Cambridge Exam (Certificate in Advanced English, alebo osvedčenie o znalosti angličtiny z University of Cambridge

minimálne na úrovni B2).

 • TOEFL minimálne na úrovni B2.
 • Iný uznávaný certifikát o úrovni jazykovej spôsobilosti minimálne na úrovni B2 podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).
 • V prípade, že uchádzač/uchádzačka nepredložia doklad preukazujúci uspokojivú úroveň znalostí anglického jazyka, takúto úroveň po preskúšaní potvrdí zástupca/zástupkyňa Centra jazykov SPU na prijímacom pohovore.

 

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovanýv slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch:28.5.2024a23.7.2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/Doplňujúce informácie

Termín podania prihlášky do:                                                                            31. mája 2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie:                                                               14. júna  2024

 

Poplatok za prijímacie  konanie :                                                                        50,00 €* (elektronická prihláška)

Úhrada poplatku za prijímacie konanie pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v  prihláške.

 

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby:                         Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu:                                                    Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

IBAN:                                                                     SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variabilný symbol:                                                104900

Konštantný symbol:                                              0558

Špecifický symbol:                                                 104900721

Správa pre prijímateľa:                                         priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné uvedené údaje a SWIFT kód:       SPSRSKBA

Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na: www.fzki.uniag.sk ; www.portalVS.sk

 

Prijímacia skúška

Pozostáva z:

 • pohovoru  aj v cudzom jazyku; 
 • prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť pri naplnení cieľa dizertačného projektu).

Prihláška Doručuje sa na predpísanom tlačive na adresu: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová č. 7, 949 01 Nitra, Ing. Andrea Matuškovičová, č. tel. 037/641 5414, email: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk a zároveň elektronicky https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk

 

Povinné prílohy k prihláške

 1. životopis;
 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod;
 3. doklad preukazujúci uspokojivú úroveň znalostí anglického jazyka;
 4. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, overenie netreba u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre);
 5. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;
 6. doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v pracovnom pomere;
 7. potvrdenie o zamestnaní a pracovnej pozícii u uchádzačov o externú formu štúdia;
 8. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);
 9. výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie;
 10. účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov, alebo priemyselných vzorov uvedie uchádzač osobitne na zvláštnej prílohe.

 

Témy dizertačných prác Témy dizertačných prác sú zverejnené  na web sídle fakulty http://www.fzki.uniag.sk/sk/doktorandske-studijne-programy/

 Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené www.fzki.uniag.sk/sk www.portalVS.sk

Prihláška Doručuje sa na predpísanom tlačive na adresu: Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová č. 7, 949 01 Nitra, Ing. Andrea Matuškovičová, č. tel. 037/641 5414, email: andrea.matuskovicova@uniag.sk a zároveň elektronicky https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=skPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovanýv slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch:28.5.2024a23.7.2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitný koordinátor:

Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Koordinátor na FZKI SPU v Nitre:

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5429
e-mail: roberta.stepankova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška

Pozostáva z:

 • pohovoru  v cudzom jazyku; 
 • prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť pri naplnení cieľa dizertačného projektu).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška

Pozostáva z:

 • pohovoru  v cudzom jazyku; 
 • prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť pri naplnení cieľa dizertačného projektu).


Testy

nie • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 02.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod (elektronická forma)
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, overenie netreba u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (elektronická forma)
 • doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v pracovnom pomere (elektronická forma)
 • potvrdenie o zamestnaní a pracovnej pozícii u uchádzačov o externú formu štúdia (elektronická forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie (elektronická forma)
 • účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov, alebo priemyselných vzorov uvedie uchádzač osobitne na zvláštnej prílohe (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

oplatok za prijímacie  konanie :                                                                        50,00 €* (elektronická prihláška)

Úhrada poplatku za prijímacie konanie pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v  prihláške.

 

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby:                         Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu:                                                Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Číslo účtu príjemcu:                                              7000066247/8180

IBAN:                                                                 SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variabilný symbol:                                                104900

Konštantný symbol:                                              0558

Špecifický symbol:                                               104900721

Správa pre prijímateľa:                                         priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné uvedené údaje a SWIFT kód:       SPSRSKBA

Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na: www.fzki.uniag.sk ; www.portalVS.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 21.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje