Krajinná a záhradná architektúra

Má prehľad o metodických a metodologických postupoch vo vedeckej práci, ovláda vedecké metódy posudzovania a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických , historicko-vývojových , estetických architektonických a sídelných znakov.Ovláda vedecké metódy inventarizácie a hodnotenia okrasných rastlín, kultúrnych i prirodzených vegetačných prvkov v sídlach i krajine.Navrhuje nové prístupy,metódya technológie využiteľné pre plánovanie , projekciu , yakladanie a manažment priestorov a plôch záhradnej , parkovej a krajinnej tvorby .

Uplatnenie absolventov
Absolvent má vedomosti na základe ktorých môže nájsť uplatnenie vo vede, vo vzdelaní i v praxi záhradnej a krajinnej architektúry, v manažmente a starostlivosti o biologické a architektonické prvky parkových a krajinárskych úprav . Nájde uplatnenie v činnostiach spojených s priestorovým a krajinnoekologickým plán ovanaím a projektovaním v rozvoji sídelných štruktúr na lokálnej až regionálnej úrovni hlavne s dôrazom na tvorbu a obnovu kultúrneho prírodného prostredia pre zlepšenie podmienok života človeka,rozvoj bioty a vyváženosť krajiny.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Admission procedure for PhD. study - doctoral studies at FZKI SPU in Nitra are carried out in accordance with § 56 and § 57 of Act no. 131/2002 on higher education institutions and on the amendment of certain acts as amended and in accordance with the Study Regulations of the SUA in Nitra.

 1. Admission to study at a doctoral study program is carried out by the admission procedure in terms announced publicly, usually once, at most twice during a calendar year.
 2. The date of the examination and its content is determined by the dean of the faculty. During the examination, the commission takes into account the applicant's knowledge of world languages and by the foreign applicant’s communication knowledge of Slovak and world language, and the issues forming the theoretical basis of the chosen study program. The Commission also take into account the presentation of knowledge in the scope of the topic for which the candidate is applying. Activities in the scientific work of students during studies at bachelor and master degrees is also taken into account.
 3. The dean of the faculty decides the admission of an applicant for doctoral studies based on the results of the examination, which is compulsory. The number of the applicants that the faculty plans to accept for doctoral studies depends on the number of dissertation topics approved. The topics of dissertations thesis for the relevant study programs (SP) are approved by the study program commission.
 4. The decision about the result of the admission procedure will be made in writing within 30 days from the verification of fulfillment with the conditions for acceptance to study.
 5. An applicant who has received a decision not to be admitted at doctoral studies may submit a request for review of this decision to the authority which issued the decision within eight days from the date of its delivery.

 

 

ADMISSION EXAM

consisting of:

-          interview also in one of the foreign language

-          presentation of the project framework – a scientific discussion of solving and achieving the scientific aim of the dissertation topic, to which the applicant has applied (proposals of solving the problem, methodological bases, and procedures, which can be used in fulfilling the aim of the dissertation project).

 

APPLICATION

Only electronically on the following web page:     

https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=skDoplňujúce informácie

Study program accredited also in English language.   Conditions of admissions:

Proof declaring a satisfactory level of English language proficiency by one of the following three certificates:

1. IELTS Academic version (International English Language Testing Service, British Council) with a minimum score of 6.5 points

2. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) at level C1

3. Cambridge exam (Certificate in Advanced English, or Certificate of English proficiency from the University of Cambridge)

Deadline for application submission by (only electronic):                                03. June 2022

Day of the meeting of the Admission Commission:                                           17. June 2022

Admission fee:                                                                                                     45,00 €* (electronic registration)

Payment of the fee for the admission procedure for electronic registration –  non-cash according to the instructions  provided in the application.

APPLICATION

Only electronically on the following web page:     

https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk

 

 

NECESSARY ANNEXNES FOR THE APPLICATION: SEND ONLY ELECTRONICALLY (DOC, PDF, SCAN, OR PHOTO FROM MOBILE) ON E-MAIL: andrea.matuskovicova@uniag.sk

 1. CV;
 2. proof of payment of the fee for the admission procedure - payment via internet banking or bank transfer;
 3. officially certified photocopies of diploma (university diploma, state examination certificate, diploma supplement, officially certification is not required for an applicant who has graduated master degree of study at FHLE SUA in Nitra);
 4. list of published professional and scientific (artistic) works;
 5. proof of professional experience, if the applicant was employed before starting doctoral studies;
 6. confirmation of employment and job position (only applicants for the external form of study);
 7. project framework to the topic of the dissertation thesis (max. 2 A4);
 8. statement of the results of master's, engineering, doctoral studies of individual years and the full-time average, which is issued by the study department;
 9. participation and success on olympiads, competitions, student scientific professional activity, authorship of discoveries, or industrial designs  specified by the applicant in a separate annex.

 

TOPICS OF the DISSERTATION THESIS

The topics of the dissertation thesis are available on the website of the faculty www.fzki.uniag.sk  in the part „Admission and Study“/ „Doctoral Study Programs“.

 

INFORMATION ABOUT THE ADMISSION PROCEDURE ARE AVAILABLE AT

www.fzki.uniag.sk/sk www.portalVS.skPodmienky pre zahraničných študentov

Study program accredited also in English language.   Conditions of admissions:

Proof declaring a satisfactory level of English language proficiency by one of the following three certificates:

1. IELTS Academic version (International English Language Testing Service, British Council) with a minimum score of 6.5 points

2. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) at level C1

3. Cambridge exam (Certificate in Advanced English, or Certificate of English proficiency from the University of Cambridge)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

University Coordinator:

Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Coordinator at FZKI SPU v Nitre:

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5429
e-mail: roberta.stepankova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

ADMISSION EXAM

consisting of:

-          interview also in one of the foreign language

-          presentation of the project framework – a scientific discussion of solving and achieving the scientific aim of the dissertation topic, to which the applicant has applied (proposals of solving the problem, methodological bases, and procedures, which can be used in fulfilling the aim of the dissertation project).Forma prijímacej skúšky

ADMISSION EXAM

consisting of:

-          interview also in one of the foreign language

-          presentation of the project framework – a scientific discussion of solving and achieving the scientific aim of the dissertation topic, to which the applicant has applied (proposals of solving the problem, methodological bases, and procedures, which can be used in fulfilling the aim of the dissertation project).Testy

no • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
8


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
 • CV; (elektronická forma)
 • proof of payment of the fee for the admission procedure - payment via internet banking or bank transfer; (elektronická forma)
 • officially certified photocopies of diploma (university diploma, state examination certificate, diploma supplement, officially certification is not required for an applicant who has graduated master degree of study at FHLE SUA in Nitra); (elektronická forma)
 • list of published professional and scientific (artistic) works (elektronická forma)
 • proof of professional experience, if the applicant was employed before starting doctoral studies; (elektronická forma)
 • confirmation of employment and job position (only applicants for the external form of study); (elektronická forma)
 • project framework to the topic of the dissertation thesis (max. 2 A4); (elektronická forma)
 • statement of the results of master's, engineering, doctoral studies of individual years and the full-time average, which is issued by the study department; (elektronická forma)
 • participation and success on olympiads, competitions, student scientific professional activity, authorship of discoveries, or industrial designs specified by the applicant in a separate annex. (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2200 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Admission fee:                                                                                                     45,00 €* (electronic registration)

Payment of the fee for the admission procedure for electronic registration –  non-cash according to the instructions  provided in the application.

 

The following data is required to make the payment for the admission procedure:

 

Name and address of the payee:                         Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Beneficiary's bank                                                 Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Account number:                                                  7000066247/8180

IBAN:                                                                  SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variable symbol:                                                   104900

Constant symbol:                                                  0558

Specific symbol:                                                    104900721

Message for recipient:                                          surname and first name of the applicant (state without diacritics).

 

The following data are required to make the payment for the admission procedure from other countries including also SWIFT code:   SPSRSKBA

Information of the admission procedure are also available at: www.fzki.uniag.sk ; www.portalVS.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje