Záhradná a krajinná architektúra

Má prehľad o metodických a metodologických postupoch vo vedeckej práci, ovláda vedecké metódy posudzovania a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických , historicko-vývojových , estetických architektonických a sídelných znakov.Ovláda vedecké metódy inventarizácie a hodnotenia okrasných rastlín, kultúrnych i prirodzených vegetačných prvkov v sídlach i krajine.Navrhuje nové prístupy,metódya technológie využiteľné pre plánovanie , projekciu , yakladanie a manažment priestorov a plôch záhradnej , parkovej a krajinnej tvorby .

Uplatnenie absolventov
Absolvent má vedomosti na základe ktorých môže nájsť uplatnenie vo vede, vo vzdelaní i v praxi záhradnej a krajinnej architektúry, v manažmente a starostlivosti o biologické a architektonické prvky parkových a krajinárskych úprav . Nájde uplatnenie v činnostiach spojených s priestorovým a krajinnoekologickým plán ovanaím a projektovaním v rozvoji sídelných štruktúr na lokálnej až regionálnej úrovni hlavne s dôrazom na tvorbu a obnovu kultúrneho prírodného prostredia pre zlepšenie podmienok života človeka,rozvoj bioty a vyváženosť krajiny.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na štúdium III. stupňa - doktorandské štúdium na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre.

 1. Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka.
 2. Termín konania prijímacej skúšky a jej obsah určuje dekan. Pri prijímacej skúške komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti svetových jazykov, u zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a  svetového jazyka a z problematiky tvoriacej teoretický základ zvoleného študijného programu. Komisia prihliada aj na prezentáciu vedomostí v rozsahu témy, na ktorú sa uchádzač prihlasuje. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas štúdia na I. a II. stupni.
 3. O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá je povinná. Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium závisí od počtu schválených tém dizertačných prác garantom študijného programu/vedeckou radou fakulty.
 4. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 5. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.


Doplňujúce informácie

Termín podania (výhradne elektronickej) prihlášky do:                                09. júna 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie:                                                               17. júna 2021

 

Poplatok za prijímacie  konanie :                                                                        45,00 €* (elektronická prihláška)

Úhrada poplatku za prijímacie konanie pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v  prihláške

 

Prihláška Výhradne elektronicky

https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk

 

Povinné prílohy k prihláške – zasielať výlučne iba elektronicky (doc,pdf, scan, resp. foto z mobilu) na  e-mail: andrea.matuskovicova@uniag.sk

 1. životopis;
 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod;
 3. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, overenie netreba u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre);
 4. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;
 5. doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v pracovnom pomere;
 6. potvrdenie o zamestnaní a pracovnej pozícii u uchádzačov o externú formu štúdia;
 7. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);
 8. výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie;
 9. účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov, alebo priemyselných vzorov uvedie uchádzač osobitne na zvláštnej prílohe.

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác sú zverejnené  na web sídle fakulty www.fzki.uniag.sk  v časti „Uchádzači o štúdium“/ „Možnosti štúdia na fakulte“.

Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené www.fzki.uniag.sk/sk www.portalVS.sk

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitný koordinátor:

Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Koordinátor na FZKI SPU v Nitre:

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5429
e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška

Pozostáva z:

 • pohovoru  v cudzom jazyku; 
 • prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť pri naplnení cieľa dizertačného projektu).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška

Pozostáva z:

 • pohovoru  v cudzom jazyku; 
 • prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť pri naplnení cieľa dizertačného projektu).

Testy

nie • Deň otvorených dverí

  04.02.2022

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.04.2021 - 11.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod (elektronická forma)
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, overenie netreba u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (elektronická forma)
 • doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v pracovnom pomere (elektronická forma)
 • potvrdenie o zamestnaní a pracovnej pozícii u uchádzačov o externú formu štúdia (elektronická forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie (elektronická forma)
 • účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov, alebo priemyselných vzorov uvedie uchádzač osobitne na zvláštnej prílohe (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie  konanie :                                                                        45,00 €* (elektronická prihláška)

Úhrada poplatku za prijímacie konanie pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v  prihláške.

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby:                         Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu:                                                   Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Číslo účtu príjemcu:                                              7000066247/8180

IBAN:                                                                 SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variabilný symbol:                                                104900

Konštantný symbol:                                              0558

Špecifický symbol:                                                104900721

Správa pre prijímateľa:                                         priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné uvedené údaje a SWIFT kód:       SPSRSKBA

Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na: www.fzki.uniag.sk ; www.portalVS.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje