International Master of Horticulture Science

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom programe IMHS prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby. Ovláda nové technológie pestovania v zeleninárstve, kvetinárstve, ovocinárstve a vinohradníctve vrátane integrovaných a ekologických systémov produkcie ovocia, zeleniny, hrozna a vína s dôrazom na kvalitu produkcie surovinových zdrojov a následného pozberového spracovania a skladovania. Ovláda proces spracovania hrozna a výroby vína s dôrazom na prívlastkové vína vysokej kvality. Samostatne je schopný riešiť problémy v oblasti výskumu v nadväznosti na požiadavky inštitúcie. Vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni požiadaviek EÚ. Riadi výrobný a marketingový proces na vysokej profesionálnej úrovni.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume a šľachtení, v skúšobniach Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ďalej ako manažéri záhradníckych centier, skleníkových hospodárstiev, projektanti sadov, vinohradov a škôlok. Uplatnenie nachádzajú ako hlavní pivniční technológovia v malých, stredných aj veľkých vinárstvach. Vykonávajú poradenstvo pre záhradnícku výrobu, pôsobia ako poradcovia pre zakladanie a prevádzku ovocných sadov, vinohradov, pivničného hospodárstva, zeleninových plantáží a ovocných a vinohradníckych škôlok. Zamestnanie nachádzajú v súkromnej sfére, v školstve, v štátnej správe a pod. O úspešnom začlenení absolventov záhradníckeho odboru svedčia referencie z jednotlivých inštitúcií, ktoré hodnotia absolventov z odboru Záhradníctva s dosiahnutými širokospektrálnymi vedomosťami, s rozsiahlou funkčnou využiteľnosťou.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

1. Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FZKI SPU v Nitre.

2. Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania plnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať plnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň, ktorý je určený na zápis na štúdium.Doplňujúce informácie

Štúdium na študijnom programe International Master of Horticulture Science je zabezpečované aj partnerskými zahraničnými vysokými školami, pričom 1. semester absolvuje študent na Agronomickej univerzite v Krakove (Poľsko),  2. semester na Mendelovej univerzite v Brne (Česká republika). Tretí a štvrtý semester študent študuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po úspešnom absolvovaní sa absolventovi udelí akademický titul Master of Science   (v skratke MSc.) a získa tzv. „trojitý“ diplom, vydaný všetkými spolupracujúcimi univerzitami.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA PRE ŠTUDIJNÝ program INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURE SCIENCE: Uchádzači vykonajú prijímací pohovor v anglickom jazyku, ktorý sa uskutoční vo vopred oznámenom termíne, o ktorom  bude uchádzač informovaný po zaregistrovaní prihlášky po 15.7.2024.Podmienky pre zahraničných študentov

KOORDINÁTORKA PRE PRÁCU SO ZAHRANIČNÝMI ŠTUDENTAMI NA FZKI SPU V NITRE:

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou; tel.: 037/ 641 5425; miroslava.kacaniova@uniag.sk

 

Ďalšie informácie pre zahraničných uchádzačov, resp. uchádzačov, ktorí absolvovali prvý stupeň štúdia v zahraničí

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form  aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28.5.2024 a 23.7.2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Zostavenie poradia uchádzačov bude realizované podľa výsledkov bakalárskeho stupňa štúdia, výsledkov štátnej záverečnej skúšky a posúdenie príbuznosti absolvovaného bakalárskeho študijného programu (pri absolventoch iných VŠ) a na základe výsledkov prijímacieho pohovoru.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre (UPaPC) zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Univerzitná koordinátorka pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre, tel.: 037/641 4754, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Viac informácií pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami: Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami | SPU Nitra (uniag.sk)

Koordinátorka pre prácu so študentami so špecifickými potrebami na FZKI SPU v Nitre

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prodekanka pre štúdium; Dekanát FZKI SPU v Nitre; e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk; tel.: 037 641 5412Všeobecné informácie k prijímacej skúške

pohovorForma prijímacej skúšky

pohovorTesty

nie  • Podanie prihlášky na štúdium

    16.02.2024 - 15.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Aktuálny počet podaných prihlášok:
8


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre) (elektronická forma)
  • overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (ak absolvoval) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Podanie prihlášok iba elektronicky!!!

Prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS: https://is.uniag.sk/prihlaska.

 

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sledujte pokyny v elektronickej prihláške!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje