Spracovanie a recyklácia odpadov

Absolvent študijného programu nadobudne vedomosti o podstate vzniku odpadov, o odpadovej hierarchii uplatňovanej pri nakladaní s rôznymi druhmi a formami odpadov.  Zároveň sa oboznámi s technologickými procesmi, pri ktorých odpady vznikajú, osvojí si možnosti využitia jednotlivých druhov odpadov ako druhotných surovín a nadobudne poznatky o ich vplyvoch na životné prostredie.Profil absolventa

 • absolvent sa stáva odborníkom pri nakladaní s komunálnym, priemyselným, či nebezpečným odpadom,
 • je schopný využívať nadobudnuté vedomosti pri zbere, triedení, spracovaní a recyklácii odpadov
 • má zručnosť v oblasti monitorovania životného prostredia, dokáže analyzovať vplyv odpadov na životné prostredie a kvalitu ľudského života,
 • je pripravený na štúdium študijného programu II. stupňa,


Uplatnenie absolventov

 

 • uplatní sa vo všetkých oblastiach priemyslu ale aj v komunálnej sfére, kde vzniká odpad, ktorý sa následne musí zhodnocovať alebo zneškodňovať,
 • v štátnych inštitúciách na oddeleniach životného prostredia, štatistických oddeleniach a monitorovacích staniciach,
 • v súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa spracovaním a recykláciou odpadov, nielen na území Slovenskej republiky.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosť

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2022 08:46

Upozorniť na neaktuálne údaje