Športový manažment

Uplatnenie absolventov

Vysokoškolský graduovaný špecializovaný odborník v oblasti personálneho a materiálneho riadenia športových subjektov. Absolvent ovláda športový proces, pozná biologickú, psychologickú, sociálnu podstatu človeka, má manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré vyžaduje práca v nižšom manažmente.

Má poznatky umožňujúce mu uplatniť sa na pozíciách v športovom manažmente ako aj na ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia v SR i v krajinách EU.

Má schopnosť uplatniť znalosti zo základných oblastí manažmentu a športu. Absolvent študijného programu Športový manažment je schopný aplikovať získané poznatky v praxi vďaka prepojeniu teoretickej výučby s prezentáciami odborníkov z praxe.

Absolvent je schopný efektívne zastávať prácu v tíme a spracovávať odbornú problematiku. Má základné znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky, informatiky, ktoré dokáže aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí.

Absolvent dokáže analyzovať a rozumieť situácii v športových organizáciách, definovať programy, projekty, udalosti a akcie, koordinovať a využívať rôzne zdroje pre splnenie programov a projektov, analyzovať výsledky, správy, hodnotiť a obnovovať procesuálnu stránku športových aktivít. Hodnotiť potreby lokálnych športových klubov, škôl a pod., pomáhať organizovať lokálne športové podujatia. Dokáže viesť klub a fitnes centrum  a organizovať jeho činnosť, koordinovať technický (trénerov) a administratívny personál. Absolvent dokáže prispievať k dobrej organizácii národných a menších medzinárodných športových podujatí, podieľať sa na príprave vzdelávacích programov pre trénerov a rozhodcov, viesť oddelenie v športovej federácii.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať na FTVŠ UK (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • absolvovanie všetkých disciplín pohybovej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač musí v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať všetky uvedené disciplíny: beh na 50 m, Cooperov test, plávanie, gymnastiku a športovú hru!

Absolvovanie disciplíny znamená:

 • Beh na 50 m prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek,
 • Cooperov test – absolvovať test celých 12 min.,
 • Plávanie - súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom,
 • Gymnastika – absolvovať predpísanú gymnastickú zostavu (stojka –  kotúľ, skok s obratom o 180° kotúľ vzad do stojky, premet bokom),
 • Športová hra absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry.

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy,
 • v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov.

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky. Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (FM UK).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V termíne 24. - 27. apríla 2018 bude prvá časť prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z:

 • pohybovej časti.

Pohybová časť prijímacej skúšky pozostáva z nasledovných disciplín, resp. testov:

 • Beh na 50 m z polovysokého štartu,
 • Cooperov test (12-minútový beh),
 • Plávanie na 100 m ľubovoľným spôsobom,
 • Gymnastika,
 • Športová hra - uchádzač si podľa vlastného uváženia vyberie a na prijímacej skúške bude hodnotený z jednej z nasledovných športových hier: basketbal, futbal, hádzaná, volejbal.

Termín konania druhej časti prijímacej skúšky je máj, jún 2018.

Náhradný termín prijímacích skúšok na FTVŠ UK nebude!!! • Podanie prihlášky na štúdium

  28.02.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.04.2018 - 27.04.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis
 • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

IBAN:                   SK 96 8180 000000 7000 150211

Variabilný symbol:       120152016

Do „Správy pre prijímateľa“ treba uviesť priezvisko uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie:

o 50,- € za prvý študijný program uvedený v prihláške,
o 20,- € za každý ďalší študijný program uvedený v prihláške.

Keď uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy, uhradí 70,- €, v prípade keď uvedie v prihláške tri študijné programy, uhradí 90,- €.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Iveta Cihová, PhD. – cihova@fsport.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 31.01.2018 20:34

Upozorniť na neaktuálne údaje