Športová edukológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského stupňa štúdia v študijnom programe športová edukológia:

 • má rozsiahle prierezové odborné vedomosti, zručnosti a kompetentnosti z oblasti vied o športe, s prioritným zameraním na športovú edukológiu,
 • môže sa uplatniť ako vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník v oblasti vied o športe, ako odborník v oblasti riadenia športových organizácií a federácií a taktiež ako odborník v štátnej správe s kompetenciami riešiť problémy pohybovej aktivity vo vzťahu k podpore zdravia obyvateľstva.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • skončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky 


Doplňujúce informácie

Povinné prílohy prihlášky: 

 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • životopis podpísaný uchádzačom (Europass),
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní druhého stupňa (doručiť bezodkladne po ich získaní),
 • projekt dizertačnej práce (v dvoch tlačených exemplároch; zviazané v rýchloviazači, respektíve v hrebeňovej väzbe)

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/phd/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška má ústny charakter a pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia projektu dizertačnej práce (úvodný vstup uchádzača – max. 7 minút),
 • rozprava k projektu dizeratčnej práce,
 • skúška z metodológie vied o športe - rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému dizertačnej práce,
 • skúška zo športovej edukológie v nadväznosti na tému dizertačnej práce,
 • skúška z anglického jazyka (pohovor na úrovni stredoškolskej maturity (B2) týkajúci sa  problematiky dizertačnej práce a osobnej profilácie).

   
Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška s osobnou účasťou. • Podanie prihlášky na štúdium

  07.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.06.2024 - 03.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní druhého stupňa (papierová forma)
 • doklad o zapaltení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)
 • projekt dizertačnej práce (papierová forma)
 • podpísaný životopis (Europass) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568

Variabilný symbol: 1070           SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba:  Mgr. Martina Osifčinová  

e-mail:martina.osifcinova@unipo.sk

+421 51 75 63 180 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiana Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.04.2024 16:50

Upozorniť na neaktuálne údaje