Športová edukológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského stupňa štúdia v športovej edukológii:

 • je spôsobilý samostatne vedecky pracovať, identifikovať problémy procesuálnej podstaty športu na všetkých úrovniach, ako aj problémy interdisciplinárneho charakteru,
 • má poznatky z metodológie študijného odboru športová edukológia a na ich základe dokáže samostatne projektovať nové výske odborníkov zo zahraničia,
 • je pripravený na pedagogické pôsobenie na vysokej škole.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie magisterského stupňa štúdia v učiteľských študijných programoch zameraných na telesnú výchovu alebo v študijnom odbore vedy o športe,
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.


Doplňujúce informácie

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/phd/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška má ústny charakter a pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia projektu dizertačnej práce (úvodný vstup uchádzača – max. 7 minút),
 • rozprava k projektu dizeratčnej práce,
 • skúška z metodológie vied o športe - rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému dizertačnej práce,
 • skúška zo športovej edukológie v nadväznosti na tému dizertačnej práce,
 • skúška z anglického  jazyka (možnosť uznania pri predložení dokladov o jazykových skúškach).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška má ústny charakter. • Podanie prihlášky na štúdium

  10.06.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2021 - 08.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 •  úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní druhého stupňa (papierová forma)
 •  podpísaný životopis (Europass) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568

Variabilný symbol: 1070           SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: Zuzana Remeteiová   e- mail: zuzana.remeteiova@unipo.sk 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2021 14:39

Upozorniť na neaktuálne údaje