Šport pre zdravie

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa štúdia študijného programu šport pre zdravie získava odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa v športe pre všetkých a je spôsobilý:

-      plánovať, organizovať a viesť telovýchovné a športové aktivity  v športe pre všetkých,

-      realizovať pohybové programy pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny obyvateľov v úlohe inštruktora, cvičiteľa, osobného trénera, alebo trénera skupiny vo fitnes centre, 

-      vytvoriť stravovacie stratégie pre zdravie,

-      uplatniť sa ako odborník v športe zdravotne oslabených. 

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu zameraného na šport pre všetkých v študijnom odbore vedy o športe,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace)


Doplňujúce informácie

Adresa na zasielanie prihlášok:  

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta športu

Ul. 17. novembra č. 15

080 01 Prešov 

Kontaktná osoba: Zuzana Remeteiová, študijná referentka  

                                   + 421-51-7563180 

                                   e- mail: zuzana.remeteiova@unipo.sk  

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu zameraného na šport pre všetkých v študijnom odbore vedy o športe,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace)


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijatí bez prijímacej skúšky po splnení podmienok prijatia.

V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho stupňa štúdia a štátnej skúšky.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/mgr/Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (papierová forma)
 • overená kópia bakalárskeho diplomu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu U alebo bankovým prevodom.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 43818 0000 0007 0001 99568

Variabilný symbol: 1070        Špecifický symbol: 0308              SWIFT: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 26.02.2021 16:51

Upozorniť na neaktuálne údaje