Šport a zdravie

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu šport a zdravie má uplatnenie v športe pre všetkých a je spôsobilý:

 1. organizovať, riadiť a realizovať telovýchovné a športové aktivity pre širokú verejnosť,
 2. pôsobiť ako:
 • tréner vo fitnescentrách,
 • odborník na kondičný a kompenzačný tréning,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít v zariadeniach cestovného ruchu,   detských táboroch, centrách voľného času a pod.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.


Doplňujúce informácie

Konzultácie k prijímacím skúškam: presun na apríl 2021

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • vytrvalostný člnkový beh,
 • skok do diaľky z miesta,
 • plávanie na 100 m voľným spôsobom alebo plaveckým spôsobom prsia,
 • gymnastika – povinná zostava
 • výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

 https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc_SP_sport%20a%20zdravie.pdfForma prijímacej skúšky

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.06.2021 - 25.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308          SWIFT: SPSRSKBA


Kontaktná osoba: Zuzana Remeteiová - referentka pre vzdelávanie +421 51 75 63 180

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 26.02.2021 16:44

Upozorniť na neaktuálne údaje