Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách:

 • má uplatnenie ako inštruktor telesnej prípravy v širokom spektre bezpečnostných zložiek, ako aj pri ochrane letísk a železníc a v súkromných bezpečnostných službách pri ochrane majetku a osôb,
 • je fyzicky pripravený  uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru  príslušníkov Policajného zboru SR a štátnej služby profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR,
 • je spôsobilý riešiť situácie spojené s rôznymi formami agresie až po obranu proti fyzickému násiliu,
 • je kompetentný realizovať pohybové programy so zameraním na úpolové športy a sebaobranu,
 • po absolvovaní športovej špecializácie sa môže uplatniť ako tréner karate či tréner fitnes príslušného kvalifikačného stupňa.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.


Doplňujúce informácie

Konzultácie k prijímacím skúškam: 18. 03. 2023

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za ostatné dva kalendárne roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

e-mail: erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • vytrvalostný (viacstupňový) člnkový beh na vzdialenosť 20 m,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia,
 • Jacíkov motorický test.

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prrijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc_SP_spec_%20poh_%20priprava_v%20BZ.pdfForma prijímacej skúšky

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Podanie prihlášky na štúdium

  28.02.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.04.2023 - 21.04.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308          SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Osifčinová - referentka pre vzdelávanie

+421 51 75 63 180

e-mail: martina.osifcinova@unipo.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 26.01.2023 09:17

Upozorniť na neaktuálne údaje