vedy o Zemi

Názov: vedy o Zemi
Anglický názov študijného odboru: Earth Sciences
Kód: 1217
Skupina: Prírodné vedy, matematika a informatika
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: RNDr.
Nahrádza študijné odbory: aplikovaná geofyzika
fyzická geografia a geoekológia
geografia
geochémia
geoinformatika
geológia
humánna geografia
hydrogeológia
hydrológia
inžinierska geológia
ložisková geológia
mineralógia
paleontológia
pedológia
petrológia
politická geografia
regionálna geografia
sedimentológia
tektonika

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa skúmanie zákonitostí stavby Zeme v širokej škále geologických a geografických vied prostredníctvom štúdia endogénnych a exogénnych procesov jednotlivých geosfér abiotickej a biotickej povahy vrátane výskumu aktivít človeka na Zemi a jeho interakcií s prírodným prostredím v rozličných časopriestorových kontextoch a interdisciplinárnych súvislostiach.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent disponuje základnými prierezovými vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane praktických a metodologických vedomostí z oblasti geológie alebo geografie. Ovláda základné pojmy, fakty, teórie, a metódy z oblasti geológie alebo geografie, vie ich syntetizovať a tvorivo použiť v praktických úlohách s využitím vhodných postupov a nástrojov na spracovanie a vyhodnotenie dát a pri tvorbe dokumentácie potrebnej pre ďalšie rozhodovanie.

 

Absolvent dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Vie získavať, analyzovať a interpretovať dáta z oblasti geológie alebo geografie, hodnotiť základné javy, vykonávať terénny výskum, mapovať a vytvárať tematické mapy, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie. Vie tvorivo pracovať s metódami, nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri evalvácii skúmaného územia, vytváraní geopriestorových databáz, hodnotení a interpretácii dát na rôznych mierkových úrovniach. Je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať a cieľavedome usmerňovať svoj odborný vývoj, sledovať aktuálne poznatky a inovácie v oblasti svojej špecializácie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

 

Absolvent dokáže realizovať odborné práce, samostatne alebo v tíme riešiť problémy v meniacom sa prostredí v oblasti geológie alebo geografie, navrhovať riešenia a rozhodnutia. Je schopný samostatne využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát a výsledkov výskumu. Disponuje efektívnymi verbálnymi a písomnými komunikačnými schopnosťami, vie formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a vyhodnocovať argumenty. Je schopný plánovať a organizovať pracovné úlohy a riadiť pracovný tím na primeranom stupni riadenia.

Popis prvého stupňa

Absolvent disponuje základnými prierezovými vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane praktických a metodologických vedomostí z oblasti geológie alebo geografie. Ovláda základné pojmy, fakty, teórie, a metódy z oblasti geológie alebo geografie, vie ich syntetizovať a tvorivo použiť v praktických úlohách s využitím vhodných postupov a nástrojov na spracovanie a vyhodnotenie dát a pri tvorbe dokumentácie potrebnej pre ďalšie rozhodovanie.

 

Absolvent dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Vie získavať, analyzovať a interpretovať dáta z oblasti geológie alebo geografie, hodnotiť základné javy, vykonávať terénny výskum, mapovať a vytvárať tematické mapy, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie. Vie tvorivo pracovať s metódami, nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri evalvácii skúmaného územia, vytváraní geopriestorových databáz, hodnotení a interpretácii dát na rôznych mierkových úrovniach. Je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať a cieľavedome usmerňovať svoj odborný vývoj, sledovať aktuálne poznatky a inovácie v oblasti svojej špecializácie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

 

Absolvent dokáže realizovať odborné práce, samostatne alebo v tíme riešiť problémy v meniacom sa prostredí v oblasti geológie alebo geografie, navrhovať riešenia a rozhodnutia. Je schopný samostatne využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát a výsledkov výskumu. Disponuje efektívnymi verbálnymi a písomnými komunikačnými schopnosťami, vie formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a vyhodnocovať argumenty. Je schopný plánovať a organizovať pracovné úlohy a riadiť pracovný tím na primeranom stupni riadenia.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí geológie alebo geografie. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom, teóriám a konceptom odboru, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov. Dokáže samostatne formulovať závery na základe kritického hodnotenia získaných dát a poznatkov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať na problémy geovedného výskumu alebo praxe.

 

Absolvent vie navrhovať, hodnotiť a realizovať riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe. Absolvent je schopný aktívne získavať, spracúvať a tvorivo využívať geopriestorové dáta, aplikovať najmodernejšie poznatky odboru na problémy geovedného výskumu a praxe. Je schopný vykonávať terénne výskumy v oblasti svojej špecializácie a koordinovať  projektové práce na rôznych úrovniach zložitosti. Dokáže pracovať s metódami, nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri špecializovanom výskume územia a realizácii praktických úloh.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne pracovať s odbornými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať a samostatne formulovať závery a odporúčania svojho výskumu. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda najnovšie teoretické a metodologické poznatky  vo svojej oblasti výskumu. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie alebo geografie, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Má systematické a rozsiahle vedomosti o širokom spektre metód v rámci svojej špecializácie. Ovláda zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Je schopný samostatne tvorivo pracovať, rozvíjať teóriu a metodológiu svojej oblasti výskumu a prispievať k tvorbe nových poznatkov.

 

Absolvent vie formulovať vedecký problém a hypotézy, určiť teoretický rámec, konkrétny metodický postup riešenia, kriticky vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a formulovať závery a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj svojej špecializácie. Je schopný hodnotiť a overovať vhodnosť aplikácie metód a technologických nástrojov pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov, rozumie i limitom ich použitia. Je schopný tieto metódy a nástroje využívať a ďalej zdokonaľovať pri hodnotení a optimalizácii riešenia akademických problémov a pri hľadaní nových poznatkov, technológií a technických detailov. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení. Tieto postupy vie prezentovať v podobe výskumných výstupov, ako sú publikácie či výskumné správy, a výsledky transformovať do podoby odporúčaní pre spoločenskú prax, ako sú rozhodnutia, plánovacie dokumenty či verejné politiky.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa a nepredvídateľných podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty  pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Vie kriticky zhodnotiť výskumné výsledky v rámci svojej špecializácie a dokáže ich prezentovať pred medzinárodnou odbornou komunitou. Je schopný sa spoločensky angažovať v prospech prijímania vhodných riešení, vie komplexne posúdiť etické, sociálne, environmentálne, ekonomické, politické a kultúrne súvislosti riešených problémov. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať interdisciplinárne výskumné tímy.

Späť