Masmediálna a marketingová komunikácia

Študijný program masmediálna a marketingová komunikácia, akreditovaný v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Výučba prebieha v spolupráci so zahraničnými partnerskými vysokými školami. Absolventi študijného programu získavajú úplné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijímacieho konania.

Základnou podmienkou prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá  na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom odbore na iných vysokých školách. V prípade, ak nie je možné nadväznosť preukázať, dekan má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať príslušné rozdielové skúšky počas prvého roku štúdia.

 Doplňujúce informácie

Uchádzači o magisterské štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o  prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v minulom akademickom roku a skôr, doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):

 1. Vysokoškolského diplomu.
 2. Dodatku k diplomu.
 3. Vysvedčenia o štátnej skúške.
 4. Vlastnoručne podpísaného životopisu.

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň štúdia v tomto akademickom roku, predložia:

 1. Vlastnoručne podpísaný životopis.
 2. Po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike) overené fotokópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Originály dokladov sa nebudú preberať. (Absolventi FM PEVŠ doložia len neoverené fotokópie uvedených dokladov).

-          Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.

-          Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom vygenerovanej e-mailovej komunikácie informačným systémom UIS, konkrétne o:

 1. Zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom.
 2. Potvrdení prijatia platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 3. O akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka (doklady môžete doručiť osobne, priamo na študijné oddelenie)

Poštou zasielajte požadované doklady na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou.Podmienky pre zahraničných študentov

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zasady_prijimacieho_konania_2023_2024_fm-1.pdfBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými podmienkami: Fakulta masmédií | Paneurópska VŠTesty • Podanie prihlášky na štúdium

  06.11.2023 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2590 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2590 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje