Pôrodná asistencia

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia sa uplatní ako pôrodná asistentka v ošetrovateľskej praxi na lôžkových gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách, v primárnej starostlivosti o ženu, v riadení, vo výskume, vo výchove a vzdelávaní. Môže pracovať súkromne aj samostatne v rámci platných predpisov. Pôrodná asistentka sa môže ďalej vzdelávať v špecializačnej príprave a v kontinuálnom vzdelávaní.
Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pôrodná asistencia s orientáciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Uplatnenie absolventov

Pôrodná asistentka ovláda a samostatne poskytuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú - ženám, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, ako aj ich rodinám a špecifickým skupinám žien metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu starostlivosti o ženu a dieťa, vrátane edukácie žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien, vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami rôznych výskumov.
Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore pôrodná asistencia po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR č.213 z r. 2002 o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

2. písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (min. 60% úspešnosť)    alebo SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VSP) v rámci
Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio.

3. uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50  bez prijímacej skúšky (uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník strednej školy. Ak škola prospech nepotvrdzuje, doložia uchádzači úradne overené vysvedčenia). V prípade, že uchádzač nedoloží k prihláške uvedené náležitosti,  bude musieť absolvovať písomný test z biológie človeka - bod 2).

4. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti  pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR  č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre  uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.Doplňujúce informácie

SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť SCIO v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2021/2022 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).

Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný test z biológie na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania.

Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho konania na fakulte písomný test z biológie, pričom výsledok SCIO testu fakulta nebude brať do úvahy.

Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača.

Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou emailom od spoločnosti SCIO. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť SCIO. Každý uchádzač však musí spoločnosti SCIO poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP). 

SCIO testy sú dobrovoľné a nie sú podmienkou pre prijatie, uchádzač ich nemusí absolvovať !!!Podmienky pre zahraničných študentov

- písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva v slovenskom jazyku alebo SCIO test

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 bez prijímacej skúšky (uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník strednej školy. Ak škola prospech nepotvrdzuje, doložia uchádzači úradne overené vysvedčenia). V prípade, že uchádzač nedoloží k prihláške uvedené náležitosti, bude musieť absolvovať písomný test z biológie človeka.

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  Všeobecné informácie

  INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

  1/ Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                          a l e b o

  Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

  2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade že stredná škola prospech nepotvrdzuje uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky. Po maturitnej skúške uchádzači doložia k prihláške úradne overené maturitné vysvedčenie.

  3/ K prihláške je potrebné doložiť:

  • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
  • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
  • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy
  • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
  • štruktúrovaný životopis
  • prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

  5/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

  6/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

  7/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

  8/ Prihlášku zašlite do 31.03.2023 na adresu:

  Prešovská univerzita v Prešove

  Fakulta zdravotníckych odborov

  Partizánska 1

  080 01 Prešov

  9/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

     Testy

  test z biológie človeka v rozsahu gymnáziálneho učiva  • Podanie prihlášky na štúdium

   31.03.2023

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  40


  Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
  • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 35 €
  elektronická prihláška: 30 €

  Fakturačné údaje

  číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

  SWFT: SPSRSKBA

  variabilný symbol: 21080

  Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

   

  Adresa pre zaslanie prihlášky:

  Prešovská univerzita v Prešove

  Fakulta zdravotníckych odborov  

  Partizánska 1

  08001 Prešov

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

   
   
  Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  0911 154 882
  0910 288 664
  0911 154 214
  037 / 6414881
  037 / 6414890
  (7.30 - 15.30 h.)

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
  Posledná aktualizácia: 07.02.2023 14:46

  Upozorniť na neaktuálne údaje