Pôrodná asistencia

Uplatnenie absolventov

Pôrodná asistentka ovláda a samostatne poskytuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú - ženám, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, ako aj ich rodinám a špecifickým skupinám žien metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu starostlivosti o ženu a dieťa, vrátane edukácie žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien, vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami rôznych výskumov.
Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore pôrodná asistencia po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR č.213 z r. 2002 o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike  Fakulta zdravotníckych odborov  Prešovskej univerzity v Prešove ruší podmienky prijatia na štúdium v akreditovaných študijných  programoch v ak. roku 2020/2021, schválené AS FZO dňa 16.9.2019

a stanovuje

tieto podmienky prijatia na štúdium v akreditovaných študijných programoch na štúdium 2020/2021.

BAKALÁRSKY stupeň štúdia v   akreditovaných študijných programoch o prijatí rozhoduje:

 •  študijný priemer za 1. – 4. ročník (končiace ročníky v šk. roku 2019/2020 dokladujú úradne overené vysvedčenia za 3,5 roka štúdia, uchádzači s ukončeným štúdiom pred rokom 2019/2020 dokladujú úradne overené vysvedčenia za 4 roky štúdia)
 • alebo úspešnosť v SCIO testoch (testy sú dobrovoľné), uchádzač bude mať zarátaný priemer za štúdium 1,00 (minimálne 50% úspešnosť v SCIO)
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov
 • ukončené gymnázium – bonus 10 bodov.


Podmienky pre zahraničných študentov

- písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva v slovenskom jazyku alebo SCIO test

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  Všeobecné informácie

  INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

  1/ Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                          a l e b o

  Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

  2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade že stredná škola prospech nepotvrdzuje uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky. Po maturitnej skúške uchádzači doložia k prihláške úradne overené maturitné vysvedčenie.

  3/ K prihláške je potrebné doložiť:

  • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
  • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
  • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy
  • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
  • štruktúrovaný životopis
  • prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

  5/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

  6/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

  7/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

  8/ Prihlášku zašlite do 31.05.2020 na adresu:

  Prešovská univerzita v Prešove

  Fakulta zdravotníckych odborov

  Partizánska 1

  080 01 Prešov

  9/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

     Forma prijímacej skúšky

  Písomný test  • Podanie prihlášky na štúdium

   31.05.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

   31.05.2020

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  30


  Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
  • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 30 €
  elektronická prihláška: 20 €

  Fakturačné údaje

  číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

  SWFT: SPSRSKBA

  variabilný symbol: 21080

  Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

   

  Adresa pre zaslanie prihlášky:

  Prešovská univerzita v Prešove

  Fakulta zdravotníckych odborov  

  Partizánska 1

  08001 Prešov

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  037 / 641 48 81
  0911 154 882
  0911 154 214

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
  Posledná aktualizácia: 01.06.2020 09:25

  Upozorniť na neaktuálne údaje