Pôrodná asistencia

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia sa uplatní ako pôrodná asistentka v ošetrovateľskej praxi na lôžkových gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách, v primárnej starostlivosti o ženu, v riadení, vo výskume, vo výchove a vzdelávaní. Môže pracovať súkromne aj samostatne v rámci platných predpisov. Pôrodná asistentka sa môže ďalej vzdelávať v špecializačnej príprave a v kontinuálnom vzdelávaní.
Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pôrodná asistencia s orientáciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Uplatnenie absolventov

Pôrodná asistentka ovláda a samostatne poskytuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú - ženám, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, ako aj ich rodinám a špecifickým skupinám žien metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu starostlivosti o ženu a dieťa, vrátane edukácie žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien, vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami rôznych výskumov.
Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore pôrodná asistencia po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR č.213 z r. 2002 o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 

1. stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

2. bez prijímacej skúšky - o prijatí rozhoduje priemer študijných výsledkov počas štúdia   - uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník strednej školy. Ak škola prospech nepotvrdzuje, doložia uchádzači úradne overené vysvedčenia.

Kritérium č.2 neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku) (min. úspešnosť 60 %).

3. úspešný výsledok SCIO testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio, sa započíta ako študijný priemer počas štúdia v hodnote 1,0.    

4.    splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

 5.  úspešné umiestnenie (1. – 3. miesto, cena poroty, čestné uznanie)  na krajskej, národnej alebo medzinárodnej súťaži (olympiáde) v oblasti biológie, chémie – za každé umiestnenie – 10 bodov (uchádzač k prihláške doloží diplomy; umiestnenie sa týka  obdobia štúdia na strednej škole).Doplňujúce informácie

SCIO test  Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania  na fakulte) v priebehu ak. r. 2023/2024 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta len najlepší dosiahnutý výsledok. (minimum úspešnosti  je 50 percentil).

!!! ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania.

 !!! ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho konania na fakulte písomný test, pričom výsledok SCIO testu fakulta nebude brať do úvahy. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na:    http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača. Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na testy neprihlasuje a ani nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou e-mailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP).

SCIO testy sú dobrovoľné a nie sú podmienkou pre prijatie, uchádzač ich nemusí absolvovať !!!Podmienky pre zahraničných študentov

- písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva v slovenskom jazyku alebo SCIO test

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  Informácie  pre  uchádzačov o bakalárske  štúdium

  Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:

  1/ Prihláška (formulár):

      papierovú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR) si uchádzači  zakúpia ako tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív (napr. ŠEVT), dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

  alebo

  elektronickú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Portálu VŠ:  https://prihlaskavs.sk/sk/   alebo na internetovej stránke MŠVVaŠ SR : https://www.minedu.sk/prihlaska-na-studium-vypis-z-danoveho-priznania-a-ine-formulare/ Potom je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU.

  Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania! 

  2/  Doklady o prospechu:

  uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročníkpolročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade, že stredná škola prospech nepotvrdzuje, uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky.

  Po maturitnej skúške uchádzači  čo najskôr doručia na adresu fakulty úradne overené maturitné vysvedčenie,  najneskôr v deň konania prijímacích skúšok!

  3/ Ostatné doklady k prihláške (sú súčasťou prihlášky):

  - originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (nalepiť na 3. stranu prihlášky

  -odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore

  - štruktúrovaný životopis

  - prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3).

  4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte musí   si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

  5/ Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne ( do 31.marca 2024) podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.      

  6/ Administratívny poplatok za prijímacie konanie, nebude uchádzačom vrátený a to v nasledujúcich prípadoch:

  - neúplná prihláška (po výzve na doplnenie požadovaných dokumentov )

  - ak uchádzač nespĺňa požadované kritériá a prihlášku na štúdium si aj tak podal

  - ak sa uchádzač prihlási na  študijný program, ktorý fakulta v danom akademickom roku neplánuje realizovať

  - ak sa na štúdium nezapíše.

  V prípade, že študent/uchádzač vykoná chybnú platbu, bude mu zúčtovaný poplatok za mylnú platbu v zmysle platného cenníka PU v Prešove pre akademický rok  v ktorom si prihlášku podal  a zvyšné finančné prostriedky budú vrátené na bankový účet odosielateľa.

  7/ VŠETKY  UVEDENÉ  NÁLEŽITOSTI  SÚ  POVINNÉ  A  PRIHLÁŠKA
         BEZ NICH  NEBUDE  AKCEPTOVANÁ  !!!  • Podanie prihlášky na štúdium

   31.03.2024

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  40


  Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
  • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy (papierová forma)


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 35 €
  elektronická prihláška: 30 €

  Fakturačné údaje

  číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

  SWFT: SPSRSKBA

  variabilný symbol: 21080

  Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

   

  Adresa pre zaslanie prihlášky:

  Prešovská univerzita v Prešove

  Fakulta zdravotníckych odborov  

  Partizánska 1

  08001 Prešov

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

   
   
  Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  0911 154 882
  0910 288 664
  037 / 6414881
  037 / 6414890
  (7.30 - 15.30 h.)

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
  Posledná aktualizácia: 09.02.2024 14:25

  Upozorniť na neaktuálne údaje