Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania je akreditovaný študijný program realizovaný na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program tretieho – doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je podľa § 56 ods. 3  a  § 57 ods.  5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príbuzných študijných  odboroch. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Bližšie infomrácie:

https://www.paneurouni.com/fakulta-ekonomie-a-podnikania/doktorandske-studium/terminy-a-podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zasady_prij_konanie_2022_2023_fep_pevs_final.pdfKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/fakulta-ekonomie-a-podnikania/uradne-informacie/podmienky-pre-studium-osob-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je podľa § 56 ods. 3  a  § 57 ods.  5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príbuzných študijných  odboroch. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Bližšie infomrácie:

https://www.paneurouni.com/fakulta-ekonomie-a-podnikania/doktorandske-studium/terminy-a-podmienky-prijatia/  • Podanie prihlášky na štúdium

    13.05.2024 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 14999 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 14999 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 16.07.2024 02:53

Upozorniť na neaktuálne údaje