Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Fakulta informatiky umožní všetkým záujemcom o štúdium, aby sa mohli aj osobnou návštevou oboznámiť so štúdiom na fakulte.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov požiadať príslušný krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).

Viac informácií nájdete:

https://www.paneurouni.com/fakulta-informatiky/uradne-informacie/vnutorne-predpisy/

 Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Fakulta IT | Paneurópska VŠVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a  absolvovanie prijímacieho konania.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium - prvý stupeň.

Vstup na elektronickú prihlášku


Fakulta informatiky umožňuje uchádzačom, aby sa v prípade ich záujmu ešte počas prijímacieho konania oboznámili so štúdiom na fakulte.  • Podanie prihlášky na štúdium

    06.11.2023 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2340 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2340 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2711 7105
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje