Lesníctvo

Predmety študijného programu sú postavené tak, aby pokrývali všetky oblasti obhospodarovanie a manažmentu lesných ekosystémov z hľadiska nárokov spoločnosti na produkčné a mimoprodukčné benefity lesa.Uplatnenie absolventov

Absolventi nájdu uplatnenie v praxi lesného hospodárstva, orgánoch štátnej správy lesného hospodárstva a a viacerých príbuzných odborov, ktoré sú orientované na riešenie problémov lesného hospodárstva, ekologické a ekonomické využívanie lesov ako základnej zložky krajiny a životného prostredia. Väčšina absolventov 1. stupňa štúdia pokračuje  v ďalšom štúdiu v odbore lesníctvo (adaptívne lesníctvo) prípadne aplikovaná zoológia a poľovníctvo.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška sa bude realizovať len v prípade nadlimitného počtu prihlásených študentov (v posledných rokoch sa prijímacie skúšky z dôvodu nižšieho počtu prihlásených nevykonávali). O prípadnom termíne jej konania vás budeme informovať, v opačnom prípade vám bude zaslaná informácia o podmienečnom prijatí na štúdium.

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program lesníctvo v prípade jej konania štandardne pozostáva z písomnej skúšky z biológie. Písomná skúška bude vyhodnotená v deň jej uskutočnenia. Bodové vyhodnotenie písomnej časti prijímacieho konania bude uverejnené pod Vašim registračným číslom. Výsledok prijímacieho konania nájdete na internetovej stránke http://is.tuzvo.skDoplňujúce informácie

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty. Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení. K prihláške priložiť životopis a kópiu dokladu  o úhrade administratívneho  poplatku za prijímacie konanie a zaslať na Dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.

Pozor aktuálne zmeny k 1.4. 2020!

1. Odporúčame využívať podávanie prihlášok prostredníctvom e-prihlášky prístupnej na webe univerzity (https://is.tuzvo.sk/prihlaska/).
2. V prihláške stačí vyplniť len tie podklady, ktoré máte momentálne k dispozícii. Ostatné podklady doložíte, až to situácia umožní (overené výpisy o známkach a pod.). TU vo Zvolene nevyžaduje k prihláške lekárske potvrdenie. Ak máte dokumenty na priloženie k prihláške, môžete ich pripojiť aj ako neoverený sken (v pdf) v rámci e-prihlášky.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študentiBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacich skúšok môžu byť podľa kapacitných možností prijatí absolventi:

  • gymnázií a stredných odborných škôl lesníckych, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1.- 4. do 2,25 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,25 vrátane bez ohľadu na typ maturity,
  • ostatných stredných škôl s maturitou, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1. - 4. do 2,00 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,00 vrátane bez ohľadu na typ maturity,
  • absolventi gymnázií, resp. ostatných druhov stredných škôl, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky z matematiky známku 1 a 2.

V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu  študentov na prijatie, bude pre určenie poradia rozhodujúci  prospech zo strednej školy (výročné vysvedčenia a maturita). Uchádzači, ktorí nedosiahli stanovený  prospech, môžu byť prijatí len na základe výsledkov   z  prijímacích skúšok.

V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa bude realizovať len v prípade nadlimitného počtu prihlásených študentov (v posledných rokoch sa prijímacie skúšky z dôvodu nižšieho počtu prihlásených nevykonávali). O prípadnom termíne jej konania vás budeme informovať, v opačnom prípade vám bude zaslaná informácia o podmienečnom prijatí na štúdium.Forma prijímacej skúšky

písomná  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 15.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Prílohy
  • overená fotokópia maturitného vysvedčenia + overené fotokópie vysvedčení za 1. až 4. ročníka strednej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 01.04.2020 12:12

Upozorniť na neaktuálne údaje