Hospodárska a podnikateľská etika

Uplatnenie absolventov

Schopnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia,
- Špecialista v oblasti aplikovanej etiky,
- Člen nižšieho a stredného manažmentu v oblasti uplatňovania a dodržiavania etických kódexov v domácom i medzinárodnom obchode,
- Špecializovaný pracovník v oblasti etiky v štátnej službe a verejnej správe,
- Špecializovaný poradca pre oblasť ľudských a občianskych práv.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami ako pre občanov Slovenskej republiky. Súčasťou motivačného pohovoru je v tomto prípade aj overenie znalostí slovenského jazyka.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou (všetky typy maturít)
- výsledky z maturitnej skúšky a koncoroočných vysvedčení pri absolvovaní strednej školy
- základné vedomosti z anglického jazyka a  ruského/nemeckého  jazykaĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2020 - 31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 850 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Bibiána Arvayová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 09.09.2019 10:48

Upozorniť na neaktuálne údaje