Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov

Vymedzenie jadra znalostí pre odbor fyzioterapia (1.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na teóriu a prax fyzioterapie.

Charakteristika študijného odboru

Fyzioterapia je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (par. 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002) v ktorej absolvent študijného programu (par. 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie, alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Obsah študijného odboru


Nosné jednotky jadra:
Fyzioterapeutické disciplíny:

 • rehabilitačná propedeutika, rehabilitačné ošetrovateľstvo, potreby človeka a ošetrovateľský proces, všeobecná fyzioterapia a fyzikálna terapia, ošetrovateľská prax, súvislá odborná a prázdninová prax (1.ročník)

 • špeciálna fyzioterapia, zdravotná telesná výchova, základy palpácie a liečebnej masáže, protetika a ortotika, rekondično-relaxačné programy, klinická odborná prax, súvislá odborná a prázdninová prax (2.ročník)

 • aplikovaná fyzioterapia, ergoterapia, sociálna a pracovná rehabilitácia, TV a šport zdravotne postihnutých, kineziológia, základy fyziatrie a balneológie, rehabilitačné inžinierstvo, telovýchovýchovné lekárstvo, klinická odborná prax, súvislá odborná a prázdninová prax (3.ročník)

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1.stupeň)

 • biomedicínske vedy: anatómia a fyziológia, biológia a biochémia, biofyzika a biomechanika, klinická fyziológia a patofyziológia, vnútorné lekárstvo a  geriatria, vybrané chirurgické odbory, gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, pediatria, farmakológia, klinická neurofyziológia, mikrobiológia, epidemiológia a hygiena, psychiatria, náuka o výžive, rádiodiagnostika

 • humanitno – behaviorálne vedy: základy filozofie a etiky, psychológia a pedagogika, klinická psychológia a psychoterapia, teória a didaktika telesnej výchovy, právo, legislatíva a ekonomika v profesionálnej činnosti, výskum vo fyzioterapii

 • jazykové a informačno- technologické: informačno-komunikačné technológie, latinský jazyk, cudzí jazyk.

Odporúča sa aby tieto znalosti tvorili 3/5 ECTS kreditov študijného programu.

Vymedzenie profilu absolventa - všeobecná charakteristika


Všeobecná charakteristika profilu absolventa:

Fyzioterapeut je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie. Je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme alebo samostatne pri plánovaní, realizácii, koordinácii a vyhodnocovaní fyzioterapeutického procesu v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
Okrem hlbokej teoretickej prípravy s dôrazom na kineziologickú a neurofyziologickú problematiku absolvent získa nevyhnutné praktické zručnosti širokej škály metód a postupov kinezioterapie, fyzikálnej terapie a schopnosti komplexného profesionálneho myslenia a konania, vrátane posúdenia efektu terapie vo fyzioterapeutickom procese.

Fyzioteapeut je spôsobilý vykonávať odbornú prax predovšetkým tým, že:

 • zvláda odborné fyzioterapeutické činnosti v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti,
 • plánuje, realizuje a zabezpečuje komplexný fyzioterapeutický proces,
 • využíva metódy so zameraním na udržiavanie, upevňovanie a obnovu zdravia,
 • tvorivým spôsobom sa podieľa na rozvoji fyzioterapie,
 • tvorivo pracuje v tíme a riadi fyzioterapeutický tím,
 • podieľa sa na riešení výskumných problémov vo fyzioterapii.

Rozsah vedomostí absolventa

 • dokonale ovládať anatómiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na lokomočný aparát,
 • ovládať kineziológiu (kinantropomotoriku), biomechaniku, biochémiu a biofyziku vo vzťahu k pohybovému prejavu,
 • mať primerané vedomosti z medicínskych disciplín a o základných patomorfologických a patofyziologických prejavoch chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme a ich terapii,
 • mať hlboké vedomosti o telesnej kultúre a pohybovej výchove,
 • ovládať postupy, štandardy a zásady komplexnej fyzioterapeutickej starostlivosti,
 • ovládať správnu pohybovú životosprávu a dokázať vhodným pedagogickým pôsobením viesť svojich budúcich pacientov tak, aby bola zabezpečená prevencia, príp. terapia sekundárnych zmien spôsobených funkčnou i štrukturálnou poruchou pohybového systému,
 • plánovať, realizovať a zabezpečovať komplexný fyzioterapeutický proces,
 • ovládať široký systém metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému a vnútorných systémov, byť schopný analýzy a syntézy pri kineziologickom rozbore a hodnotení neuromuskulárneho systému,
 • zvládnuť široký systém metód techník kinezioterapie a manuálnej terapie a dokázať ich aplikovať v procese fyzioterapeutickej starostlivosti v jednotlivých medicínskych odboroch, v prevencii funkčných porúch pohybového systému, v pohybovej výchove a športoch,
 • ovládať aplikácie elektro -, foto -, termo -, balneo -, klimato- a hydroterapie,
 • vedieť posúdiť signifikantnosť svojho postupu pri terapii, dokázať ho korigovať a aktualizovať.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:

 • disponovať základnými a špecifickými informáciami a poznatkami sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré majú vzťah k fyzioterapii,
 • edukovať pacientov v podpore, ochrane a obnove zdravia,
 • ovládať cudzie jazyky,
 • zvládnuť profesionálne efektívnu komunikáciu a profesionálne správanie sa a konanie,
 • ovládať základné ošetrovateľské techniky, vedieť poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich zdravie a život, pre hromadných postihnutiach a zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia,
 • dokázať dôsledne preventívne myslieť a konať v otázkach zdravia,
 • zvládnuť manažment fyzioterapie,
 • ovládať prácu s informačnými technológiami, v profesionálnych činnostiach,
  • získať hlboko morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým, telesne, mentálne postihnutým a handicapovaným,
  • schopnosť empatie, prejavu lásky a úcty k človeku, schopnosť pochopiť jeho problémy, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
  • schopnosť samostatne myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať,
  • schopnosti aplikovať a využívať získané vedomosti a zručnosti v profesionálnej praxi,
  • byť schopný vykonať zmeny, prijímať riziko a niesť zodpovednosť,
  • samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, tvorivo pracovať v tíme a riadiť fyzioterapeutický tím,
  • komunikovať na profesionálnej úrovni,
  • formovať vlastnú osobnosť a kontinuálne sa vzdelávať, získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,
  • formovať a vzdelávať iných, vedieť ich motivovať a získať pre aktívnu spoluprácu pri upevňovaní zdravia,
  • zaujímať sa o rozvoj svojho odboru, štúdiom odbornej literatúry a tvorivým spôsobom sa oň pričiniť, podieľať na riešení výskumných problémov vo fyzioterapii.

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa

Absolvent študijného odboru získava základnú kvalifikáciu na výkon povolania fyzioterapeuta. Uplatní sa ako fyzioterapeut v nemocničných a ambulantných zariadeniach, v kúpeľných liečebniach, v odborných liečebniach a rehabilitačných ústavoch, prípadne v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, ochranu a podporu zdravia. Ďalej sa môže uplatniť v odbornom riadení, vo výskume a vo výchove a vzdelávaní fyzioterapeutov.

Absolvent bakalárskeho štúdia  v študijnom odbore fyzioterapia po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR č.213 z r. 2004 o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.
Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzioterapia s orientáciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denná forma štúdia

1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

2. prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:

1.časť: a) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva

a l e b o

b) *SCIO test Všeobecných študijných predpokladov

c) uchádzači, ktorí majú študijný priemer (za 1.-4. ročník strednej školy) do 1,50 - bez písomného testu z biológie (absolvujú len skúšku pohybových schopností)

2.časť: skúška pohybových schopností

!!! Uchádzač aby uspel, musí byť úspešný v 1.a 2. časti prijímacieho konania

3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre  uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VSP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť SCIO v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2019/2020 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta len najlepší dosiahnutý výsledok. (minimum úspešnosti je 50 percentil). Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test z biológie na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania. Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho konania na fakulte písomný test z biológie, pričom výsledok SCIO testu fakulta nebude brať do úvahy. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača.

Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP

Upozornenie !!! Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.

******************************

Skúška pohybových schopností

Prijímacia skúška pohybových schopností je koncipovaná ako praktická skúška povinná  pre všetkých uchádzačov o dennú formu štúdia. Výkony v jednotlivých disciplínach sa hodnotia  škálou podľa dosiahnutého časového skóre. Súhrnný výsledok bude tvorený súčtom bodov získaných v jednotlivých disciplínach. V prípade, že študent získa v ktorejkoľvek časti tejto skúšky hodnotenie 0 bodov, nevyhovel a nemôže byť prijatý.

Popis jednotlivých disciplín:

1. Gymnastická zostava - Akrobatická zostava z uvedených cvičebných tvarov:

Stoj spojný, pripažiť- vzpažiť -  výkrokom pravej (ľavej) vpred  a odrazom stoj na rukách (polohu naznačiť) s kotúľom vpred do drepu – kotúľ letmo do drepu, upažiť – skok s obratom o 180 stupňov do stoja spojného, čelnými oblúkmi dole, vzpažiť - kotúľ vzad do stoja – premetový preskok a premet bokom do stoja rozkročného, upažiť – prinožiť, pripažiť.

Hodnotenie: 0- 10 bodov.

2. Plávanie - 100 m zvolený spôsob (prsia, kraul)

Uchádzač nemusí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). V prípade voľby spôsobu znak alebo delfín platia rovnaké bodové tabuľky ako pre spôsob kraul.

Hodnotenie: 0-10 bodov.

Podmienkou úspešného absolvovania je zaplávať určenú vzdialenosť.

3. Atletická disciplína: beh  na 50 m - Testovanie rýchlosti, hodnotí sa dosiahnutý čas v behu.

Hodnotenie: 0-10 bodov.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Pre prijatie na zvolený študijný odbor platia tieto podmnienky:

1.časť: a) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (60%úspešnosť)

2. časť: b) skúška pohybových schopnostíVšeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška na vysokoškolské štúdium:

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade že stredná škola prospech nepotvrdzuje uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky. Po maturitnej skúške uchádzači doložia k prihláške úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 31.03.2020 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

 

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!Forma prijímacej skúšky

Denná forma: písomný test, skúška pohybových schopností

 Testy

písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva alebo SCIO testy • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2019 09:24

Upozorniť na neaktuálne údaje