Elektronické zbraňové systémy

Bakalársky študijný program Elektronické zbraňové systémy je podľa §52 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách akademicky orientovaný študijný program, ktorý sa zameriava na prípravu absolventa na pokračovanie v štúdiu v druhom stupni vzdelávania, konkrétne v inžinierskom študijnom programu rovnakého názvu Elektronické zbraňové systémy.

V bakalárskom programe je obsah štúdia zameraný ako teoretická a praktická príprava  na zvládnutie moderných elektronických zbraňových systémov, a to konkrétne:

 • rádiolokačných a navigačných systémov (vojenská odbornosť A30: ČŠ 412, 413; vojenská odbornosť A70: ČŠ 660, 661, 664)
 • systémov protivzdušnej obrany (vojenská odbornosť A10: ČS 300, 302, 310, 311, 313, 329, 336, 362, 373, 380, 388)
 • mobilných komunikačných systémov (vojenská odbornosť C10: ČŠ 600, 601, 602, 607, 654)
 • systémov elektronického prieskumu a elektronického boja (vojenská odbornosť I10: ČŠ 670, 680)

Vojenská príprava študenta sa navyše uskutočňuje v širokom rozsahu aj v samostatnom vojenskom programe, ktorý nie je súčasťou tohto študijného programu.Uplatnenie absolventov

Cieľom študijného programu je absolvent, ktorý:

-  vie veliť a riadiť vojenskú jednotku, pracovať ako štábny dôstojník

-  je teoreticky a prakticky pripravený na inžinierske štúdium moderných a používaných elektronických zbraňových systémov, a to konkrétne:

 • rádiolokačných a navigačných systémov (vojenská odbornosť A30: ČŠ 412, 413; vojenská odbornosť A70: ČŠ 660, 661, 664)
 • systémov protivzdušnej obrany (vojenská odbornosť A10: ČS 300, 302, 310, 311, 313, 329, 336, 362, 373, 380, 388)
 • mobilných komunikačných systémov (vojenská odbornosť C10: ČŠ 600, 601, 602, 607, 654)
 • systémov elektronického prieskumu a elektronického boja (vojenská odbornosť I10: ČŠ 670, 680)

-  je spôsobilý pracovať v národnom  aj medzinárodnom prostredí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 Podmienkou prijatia na štúdium na AOS je úspešné absolvovanie výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka a prijímacej skúšky formou písomných testov z predmetov matematika a anglický jazyk.

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium na AOS sa dňom nástupu na štúdium zároveň stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.

Podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona 281/2015 Z. z. do štátnej služby možno prijať občana, ktorý ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku.
 
     Podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona 281/2015 Z. z. do prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek 25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium potrebné na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov.

     Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t. z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Doplňujúce informácie

 Upozornenie: uchádzač o štúdium na AOS si môže na jednej prihláške uviesť viac študijných programov. Poradie študijných programov uvedených v prihláške bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium na príslušný študijný program. (To znamená, že uchádzač bude podľa výsledkov vedomostnej prijímacej skúšky prijatý na študijný program, ktorý si v prihláške uvedie ako prvý. Na ďalšie študijné programy uvedené v prihláške (alternatívne) môže byť uchádzač prijatý až v prípade uvoľnenia miesta.)

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 Prijímacie konanie pozostáva z:

- výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka,

- prijímacej skúšky formou písomných testov z matematiky a anglického jazyka (3. júna - 11. júna 2024, na všetky študijné programy).

Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.Forma prijímacej skúšky

 Písomná – formou testovTesty

Matematika

Anglický jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2024 - 29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.06.2024 - 11.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy. (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166264/8180
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
Variabilný symbol: 2024
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k uchádzačovi!).

     Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U (ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2023 09:44

Upozorniť na neaktuálne údaje