Ekológia lesa

Povinné a  povinne voliteľné predmety ŠP Ekológia lesa zodpovedajú obsahu ŠO Lesníctvo pre 2. stupeň vo všetkých aspektoch. Predmety nadväzujú na poznatky získané v  programoch bakalárskeho stupňa Lesníckej fakulty, zahŕňajú prehlbujúce poznatky zo špeciálnych lesníckych disciplín a dopĺňajú spektrum vedomostí v predmetoch zameraných na komplexné poznanie javov a procesov v lesných ekosystémoch a ich využitie pre trvalo-udržateľný manažment lesov so špeciálnym zameraním na ich mimoprodukčné funkcie.Uplatnenie absolventov

Po úspešnom skončení štúdia budú absolventi pripravení riešiť aktuálne problémy a výzvy súvisiace s lesným hospodárstvom, využívaním krajiny a ochrany prírody. Profil absolventa odboru Ekológia lesa umožní jeho plnohodnotné uplatnenie v lesníckej praxi, v celom rade rezortných organizácií ale aj v  ďalších súvisiacich odvetviach pôdohospodárstva, životného prostredia a ochrany prírody. Absolventi sa najlepšie uplatnia v oblasti manažmentu lesov vo veľkoplošných chránených územiach, v európsky významných územiach Natura 2000 a pri manažmente európsky významných typov biotopov. Vďaka širokej škále absolvovaných predmetov obstoja v pozícii výkonného odborného pracovníka v teréne ako aj v pozícii manažéra podniku. Pokračujúca jazyková príprava v svetových jazykoch a odborná úroveň poznatkov garantovaná špičkovými medzinárodne uznávanými vedcami absolventom umožní uplatniť sa v rovnakom spektre odborov aj v zahraničí a/alebo pokračovať v doktorandskom štúdiu a úspešne sa uplatniť v internacionalizovanej vede a výskume.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť prijatí pre  akademický rok 2020/2021 absolventi 1. stupňa štúdia v študijnom odbore Lesníctvo bez prijímacej skúšky. Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť od akademického  roka  2020/2021 bez prijímacej skúšky prijatí aj absolventi 1. stupňa FLD ČZU Praha a LDF MU Brno.

Uchádzači – absolventi  iných bakalárskych, alebo inžinierskych študijných programov môžu byť na štúdium 2. stupňa na LF prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky zodpovedajúcej vedomostiam absolventa 1. stupňa štúdia na Lesníckej fakulte. Hranicu bodov pre prijatie po absolvovaní písomných prijímacích skúšok každoročne stanoví dekan fakulty. V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 

Požiadavky na uchádzačov o prijatie na inžinierske štúdium

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú kópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške. Keď nie vážený študujnýpriemer na doatku k diplomu tak je potrebný  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity) na dekanát LF. Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.    

 Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe ekológia lesa je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  lesníctvo, alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program lesníctvo, musí sa v v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške, ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu lesníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   

 Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

okruhy otázok na štátne skúšky bakalárskeho štúdia na LF z lesníctva, sú uvedené na internete www.tuzvo.sk/lf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 30.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    12.08.2020 - 13.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 22.01.2020 13:31

Upozorniť na neaktuálne údaje