Ekológia lesa

Povinné a  povinne voliteľné predmety ŠP Ekológia lesa zodpovedajú obsahu ŠO Lesníctvo pre 2. stupeň vo všetkých aspektoch. Predmety nadväzujú na poznatky získané v  programoch bakalárskeho stupňa Lesníckej fakulty, zahŕňajú prehlbujúce poznatky zo špeciálnych lesníckych disciplín a dopĺňajú spektrum vedomostí v predmetoch zameraných na komplexné poznanie javov a procesov v lesných ekosystémoch a ich využitie pre trvalo-udržateľný manažment lesov so špeciálnym zameraním na ich mimoprodukčné funkcie.Uplatnenie absolventov

Po úspešnom skončení štúdia budú absolventi pripravení riešiť aktuálne problémy a výzvy súvisiace s lesným hospodárstvom, využívaním krajiny a ochrany prírody. Profil absolventa odboru Ekológia lesa umožní jeho plnohodnotné uplatnenie v lesníckej praxi, v celom rade rezortných organizácií ale aj v  ďalších súvisiacich odvetviach pôdohospodárstva, životného prostredia a ochrany prírody. Absolventi sa najlepšie uplatnia v oblasti manažmentu lesov vo veľkoplošných chránených územiach, v európsky významných územiach Natura 2000 a pri manažmente európsky významných typov biotopov. Vďaka širokej škále absolvovaných predmetov obstoja v pozícii výkonného odborného pracovníka v teréne ako aj v pozícii manažéra podniku. Pokračujúca jazyková príprava v svetových jazykoch a odborná úroveň poznatkov garantovaná špičkovými medzinárodne uznávanými vedcami absolventom umožní uplatniť sa v rovnakom spektre odborov aj v zahraničí a/alebo pokračovať v doktorandskom štúdiu a úspešne sa uplatniť v internacionalizovanej vede a výskume.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a keď nie je na dodatku k diplomu vážený študijný priemer tak je potrebné poslať  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity) na dekanát LF. Absolventi iných fakúlt TU vo Zvolene doložia fotokópie neoverených dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia.

Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis.  Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.      

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe ekológia lesa je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  lesníctvo,  alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program lesníctvo, musí sa v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške,  ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu lesníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 

Požiadavky na uchádzačov o prijatie na inžinierske štúdium

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú kópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške. Keď nie vážený študujnýpriemer na doatku k diplomu tak je potrebný  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity) na dekanát LF. Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.    

 Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe ekológia lesa je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  lesníctvo, alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program lesníctvo, musí sa v v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške, ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu lesníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   

 Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

okruhy otázok na štátne skúšky bakalárskeho štúdia na LF z lesníctva, sú uvedené na internete www.tuzvo.sk/lf • Deň otvorených dverí

  28.01.2019

 • Deň otvorených dverí

  28.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2019 - 30.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.08.2019 - 13.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Povinné prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 19.10.2018 09:08

Upozorniť na neaktuálne údaje