Dentálna hygiena

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú oprávnení vykonávať zdravotnícke povolanie dentálna hygienička v ambulancii
zubného lekára alebo v ambulancii dentálnej hygieny.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úspešné absolvovanie úplného stredného odborného vzdelania s maturitou na strednej zdravotníckej škole, vysokej škole v zdravotníckom odbore,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za prijímacie konanie,

- pracovný pomer v zubnej alebo dentálno – hygienickej ambulancii v pracovnej pozícii sestra / praktická sestra / zdravotnícky asistent / zubný asistent,

- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení (sestra / praktická sestra / zdravotnícky asistent / zubný asistent) priloží uchádzač k prihláške),

- zdravotná spôsobilosť na štúdium na vysokej škole a výkon povolania dentálna hygienička po úspešnom ukončení štúdia, uchádzač dokladuje potvrdenie lekára o splnení kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č. 364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,

- uhradenie stanovených poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho  konania,

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program.

Prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém   MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami poslať klasickou poštou.

V prihláške na vysokú školu musí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe.

K prihláške je potrebné pripojiť:

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike), uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky, 

- absolventi, ktorí získali zdravotnícke vzdelanie vysokoškolským štúdiom dokladujú aj diplom z vysokej školy (overenú kópiu), 

- u uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://minedu.sk , časť uznávanie dokladov o vzdelaní),

- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení (sestra / praktická sestra / zdravotnícky asistent / zubný asistent) priloží uchádzač k prihláške),

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 70,- € (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná). Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi    nevracia.

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.Forma prijímacej skúšky

formou písomného testu, v rozsahu stredoškolského učiva

Testy

biológia a chémia (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomný test

  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

- správa pre prijímateľa: FOaZOŠ - DHx, meno a priezvisko

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom, platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2023 12:20

Upozorniť na neaktuálne údaje