Bezpečnosť a obrana štátu

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu „Bezpečnosť a obrana štátu“ v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je spôsobilý zastávať pracovné pozície:

  • v medzinárodných organizáciách a diplomatických službách odborné funkcie, zamerané na oblasť vojenstva a medzinárodného krízového manažmentu, v zmysle nariadenia vlády SR č. 410/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby (ďalej len „nariadenie č. 410/2009 Z. z.“) v odbore štátnej služby 2.09 Obrana;
  • v štátnej správe a samospráve odborné funkcie na stredných stupňoch riadenia, zamerané na riešenie problematiky národnej a medzinárodnej bezpečnosti, obranného plánovania a krízového manažmentu, v zmysle nariadenia č. 410/2009 Z. z. v odbore štátnej služby 2.09 -Obrana;
  • v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len OS SR) veliteľské, štábne a odborné funkcie na operačnej úrovni velenia a riadenia a vybrané funkcie na Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“).

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia dokáže s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s jeho uplatnením v príslušných profesiách, najmä na operačnej úrovni velenia a riadenia.

Je kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve, medzinárodných inštitúciách, diplomatických službách, v Ozbrojených silách SR a v oblasti krízového manažmentu, pôsobiaci na úseku riadenia pri riešení otázok medzinárodnej bezpečnosti v globálnom i regionálnom rozmere a riešení obrany a vnútornej bezpečnosti štátu.

Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov – najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov. Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a dôsledným zvládnutím manažérskych činností absolvent nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov a pracovných tímov na stredných stupňoch riadenia.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia dokáže s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s jeho uplatnením v príslušných profesiách, najmä na operačnej úrovni velenia a riadenia.

Je kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve, medzinárodných inštitúciách, diplomatických službách, v Ozbrojených silách SR a v oblasti krízového manažmentu, pôsobiaci na úseku riadenia pri riešení otázok medzinárodnej bezpečnosti v globálnom i regionálnom rozmere a riešení obrany a vnútornej bezpečnosti štátu.

Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov –najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov. Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a dôsledným zvládnutím manažérskych činností absolvent nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov a pracovných tímov na stredných stupňoch riadeniaVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.Doplňujúce informácie

Študijné programy sú určené pre profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe, ktorí skončili bakalárske štúdiumBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.03.2019 - 17.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
31


Povinné prílohy
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 10 €
elektronická prihláška: 10 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2019
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Posledná aktualizácia: 20.03.2019 11:05

Upozorniť na neaktuálne údaje