Architektonické konštrukcie a projektovanie

Architektonické konštrukcie a projektovanie vychádza zo 70-ročnej tradície výučby v odbore pozemné stavby. Nadväzuje na bakalársky štvorročný študijný program pozemné stavby a architektúra. Študijný program je zameraný na koncepčnú a technickú stránku architektúry pri navrhovaní, projektovaní a realizácii budov ako aj tvorbu nízko-energetickej ekologickej architektúry s vysokým citom pre návrh konštrukčného detailu.

Uplatnenie absolventov
Absolvent uplatnenie pri vlastných riešeniach zložitých problémov technickej stránky architektúry pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii budov. Dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen pracovného tímu ako aj vedúci resp. koordinátor interdisciplinárnych úloh; rovnako nájde uplatnenie v investorskej činnosti, v oblasti riadenia architektonických investičných projektov a stavebných dodávateľských organizácií, v ochrane životného prostredia, vo vzdelávacej sústave a podobne.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFORMACIE

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.01.2022 - 31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
84


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 25.05.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje