Architektonické konštrukcie a projektovanie

Architektonické konštrukcie a projektovanie vychádza zo 70-ročnej tradície výučby v odbore pozemné stavby. Nadväzuje na bakalársky štvorročný študijný program pozemné stavby a architektúra. Študijný program je zameraný na koncepčnú a technickú stránku architektúry pri navrhovaní, projektovaní a realizácii budov ako aj tvorbu nízko-energetickej ekologickej architektúry s vysokým citom pre návrh konštrukčného detailu.

Uplatnenie absolventov
Absolvent uplatnenie pri vlastných riešeniach zložitých problémov technickej stránky architektúry pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii budov. Dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen pracovného tímu ako aj vedúci resp. koordinátor interdisciplinárnych úloh; rovnako nájde uplatnenie v investorskej činnosti, v oblasti riadenia architektonických investičných projektov a stavebných dodávateľských organizácií, v ochrane životného prostredia, vo vzdelávacej sústave a podobne.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFORMACIEKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Peter KorčákĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 31.05.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.01.2021 - 16.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
117


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje