Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

Predmety študijného odboru sú postavené tak, aby poskytovali komplexný prehľad poznatkov potrebných pre pochopenie a osvojenie si problematiky aplikovanej zoológie, poľovníctva a lesného hospodárstva.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu – aplikovaná zoológia a poľovníctvo nájdu uplatnenie na nižších stupňoch riadenia ako pracovníci v orgánoch štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR, na krajských lesných úradoch, obvodných lesných úradoch, v odštepných závodoch Lesov SR, š.p. Banská Bystrica (OZ, lesná správa), vo funkciách poľovníckych hospodárov, v orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu, v súkromnom sektore (zvernice, bažantnice, zverofarmy, kynológia, zbrane a strelivo, poľovnícka turistika), ako odborníci vykonávajúci monitoring populácií živočíšnych druhov podľa Smernice EHS o biotopoch a Smernice EHS o vtákoch a pri hodnotení priaznivého stavu týchto druhov vo vzťahu k programu EÚ NATURA 2000.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo pozostáva z písomnej skúšky z biológie. Písomná skúška bude vyhodnotená v deň jej uskutočnenia. Bodové vyhodnotenie písomnej časti prijímacieho konania bude uverejnené pod Vašim registračným číslom.  Výsledok prijímacieho konania nájdete na  internetovej stránke http://is.tuzvo.skDoplňujúce informácie

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty. Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení. K prihláške priložiť životopis a kópiu dokladu  o úhrade administratívneho  poplatku za prijímacie konanie a zaslať na Dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.

Pozor aktuálne zmeny k 1.4. 2020!

1. Odporúčame využívať podávanie prihlášok prostredníctvom e-prihlášky prístupnej na webe univerzity (https://is.tuzvo.sk/prihlaska/).
2. V prihláške stačí vyplniť len tie podklady, ktoré máte momentálne k dispozícii. Ostatné podklady doložíte, až to situácia umožní (overené výpisy o známkach a pod.). TU vo Zvolene nevyžaduje k prihláške lekárske potvrdenie. Ak máte dokumenty na priloženie k prihláške, môžete ich pripojiť aj ako neoverený sken (v pdf) v rámci e-prihlášky.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacich skúšok môžu byť podľa kapacitných možností prijatí absolventi:

  • gymnázií a stredných odborných škôl lesníckych, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1.- 4. do 2,25 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,25 vrátane bez ohľadu na typ maturity,
  • ostatných stredných škôl s maturitou, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1. - 4. do 2,00 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,00 vrátane bez ohľadu na typ maturity,
  • absolventi gymnázií, resp. ostatných druhov stredných škôl, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky z matematiky známku 1 a 2.

V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu  študentov na prijatie, bude pre určenie poradia rozhodujúci  prospech zo strednej školy (výročné vysvedčenia a maturita). Uchádzači, ktorí nedosiahli stanovený  prospech, môžu byť prijatí len na základe výsledkov   z  prijímacích skúšok.

V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa bude realizovať len v prípade nadlimitného počtu prihlásených študentov (v posledných rokoch sa prijímacie skúšky z dôvodu nižšieho počtu prihlásených nevykonávali). O prípadnom termíne jej konania vás budeme informovať, v opačnom prípade vám bude zaslaná informácia o podmienečnom prijatí na štúdium.Forma prijímacej skúšky

písomná z biológie  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 15.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • overená fotokópia maturitného vysvedčenia + overené fotokópie vysvedčení za 1. až 4. ročníka strednej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 01.04.2020 12:10

Upozorniť na neaktuálne údaje