Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

Predmety študijného odboru sú postavené tak, aby poskytovali komplexný prehľad poznatkov potrebných pre pochopenie a osvojenie si problematiky aplikovanej zoológie, poľovníctva a lesného hospodárstva.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu – aplikovaná zoológia a poľovníctvo nájdu uplatnenie na nižších stupňoch riadenia ako pracovníci v orgánoch štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR, na krajských lesných úradoch, obvodných lesných úradoch, v odštepných závodoch Lesov SR, š.p. Banská Bystrica (OZ, lesná správa), vo funkciách poľovníckych hospodárov, v orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu, v súkromnom sektore (zvernice, bažantnice, zverofarmy, kynológia, zbrane a strelivo, poľovnícka turistika), ako odborníci vykonávajúci monitoring populácií živočíšnych druhov podľa Smernice EHS o biotopoch a Smernice EHS o vtákoch a pri hodnotení priaznivého stavu týchto druhov vo vzťahu k programu EÚ NATURA 2000.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa § 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov. V študijných programoch Lesníctvo, Aplikovaná zoológia a poľovníctvo,  budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú zákonné podmienky prijatia na bakalárske štúdium (viď Základná podmienka prijatia).

V prípade, že počet uchádzačov presiahne plánovaný počet pre prijatie, bude pre určenie poradia rozhodujúci  prospech zo strednej školy (priemer výročných vysvedčení za jednotlivé ročníky štúdia na strednej škole a výsledok maturitnej skúšky), pričom budú uprednostnení študenti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 • absolventi gymnázií a stredných odborných škôl lesníckych, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1.– 4. do 2,25 vrátane  alebo  priemer za maturitu do 2,25 vrátane,
 • absolventi ostatných stredných škôl s maturitou, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1. –  4. do  2,00 vrátane  alebo  priemer za maturitu do 2,00  vrátane,
 • absolventi gymnázií, resp. ostatných druhov stredných škôl, ktorí dosiahli z maturitných skúšok z biológie alebo z matematiky  známku 1 alebo 2.

V prípade nedostatočného počtu uchádzačov o študijný program, môže dekan ponúknuť uchádzačom možnosť štúdia na inom študijnom programe, kde je vyšší počet prihlásených a je predpoklad jeho otvorenia.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia plniť rovnaké podmienky ako domáci študenti.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • overená fotokópia maturitného vysvedčenia + overené fotokópie vysvedčení za 1. až 4. ročníka strednej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom univerzitného informačného systému cez uvedený odkaz: https://is.tuzvo.sk/prihlaska/

Uchádzač musí vložiť hodnotenia zo všetkých predmetov výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka a z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si študent vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka a z polročného vysvedčenia z 5. ročníka).

Následne je potrebné elektronicky podanú prihlášku vytlačiť a  zaslať na dekanát lesníckej fakulty, podpísanú a so všetkými prílohami (viď nižšie).

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2022/2023, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
 • ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie LF TUZVO úradne overené koncoročné vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie,
 • uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2023 pošle úradne overené výročné vysvedčenia zo všetkých ročníkov a úradne overené maturitné vysvedčenie,
 • uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu podľa pokynov MŠ SR.
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku.

Potvrdenie od lekára Lesnícka fakulta nevyžaduje!

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium, alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z IB ...) je potrebné zaslať spolu s prihláškou v prílohe na dekanát lesníckej fakulty.

Výška administratívneho poplatku za  prijímacie konanie na bakalárske štúdium:

elektronická prihláška - 35,00 €

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu IBAN:    SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:     SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:  číslo vygenerované informačným systémom univerzity na elektronickej prihláške   (vpravo hore na prihláške) 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 11:05

Upozorniť na neaktuálne údaje