Anglický jazyk a anglofónne kultúry

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia programu anglický jazyk a anglofónne kultúry sa na trhu práce uplatnia ako samostatní odborní pracovníci v štátnej správe a samospráve alebo v podnikateľskej sfére v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím. Rovnako sa uplatnia vo sfére cestovného ruchu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2021/2022, doložia doklady o ukončení štúdia(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 8.7.2022.Doplňujúce informácie

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl

2022 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

II. kolo prijímacieho konania je otvorené do 31.7.2022 a do tohto dátumu je treba poslať prihlášku a doklady o ukončení bc. štúdia.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2021/2022, doložia doklady o ukončení štúdia(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 8.7.2022.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

nada.bizova@truni.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    07.01.2022 - 31.03.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2022 - 31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku v pravom hornom rohu prihlášky bez písmena R (napr. 022000xxx), resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou (alebo dátum podania prihlášky poštou)

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 05.05.2022 09:37

Upozorniť na neaktuálne údaje