Dentistry, Dental Medicine

Name: Dentistry, Dental Medicine
English Name of the field of study: Dentistry, Dental Medicine
Code: 5166
Group: Healthcare
Connection of stages: nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa
Interdisciplinary studies: no
An opinion is required on the assumption of the application of graduates of SP in practice: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Replaces study fields: zubné lekárstvo

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zubné lekárstvo zahŕňa poznatky o prevencii ústneho zdravia, diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe ochorení, porúch a stavov orgánov ústnej dutiny a okolitých štruktúr anatomicky súvisiacich.

 

Študijný odbor sa zaoberá základnými vedeckými a biologicko-medicínskymi vedami, klinickými medicínskymi odbormi a predmetmi predklinického a klinického zubného lekárstva.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Description of the first degree

Description of combined first and second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami na úrovni hodnotenia založenými na vedeckých dôkazoch a overenými klinickými skúsenosťami zo všetkých oblastí študijného odboru. Dokáže zhodnotiť rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z oblastí teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov zubného lekárstva. Pristupuje k riešeniu problémov z oblasti tvorby a podpory  zdravia  všeobecne  so  špeciálnym  zameraním  na  zdravie  a choroby  ústnej  dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.

 

Na základe poznatkov z biofyziky, biochémie, biológie a genetiky analyzuje poznatky z histológie, anatómie, fyziológie, ktoré sú podkladom pre pochopenie a aplikáciu funkčných vzťahov na molekulovej, bunkovej a tkanivovej úrovni spoločne s vplyvom environmentálnych faktorov na homeostázu ľudského organizmu. Rešpektujúc ochranu zdravia pacienta, pozná biokompatibilitu dentálnych materiálov a v liečbe ich optimálne indikuje v ústnej dutine. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych i národných právnych noriem.

 

Absolvent demonštruje preventívne, diagnostické a zubnolekárske postupy v rozsahu výkonov na úrovni praktického zubného lekára. Aplikuje základnú farmakologickú liečbu. Vymedzuje súvislosti medzi vplyvom celkových ochorení na ústne zdravie a rizikom ochorení ústnej dutiny na celkové zdravie. Na základe anamnézy a komplexného diagnostického vyšetrenia zisťuje a analyzuje príčiny vzniku ochorenia, stanovuje diagnózu a komplexný plán ošetrenia ochorení ústnej dutiny. Realizuje zásady primárnej prevencie najmä zubného kazu a ochorení parodontu podľa jednotlivých vekových skupín. Zvláda zásady včasnej diagnostiky zubného kazu, ochorení parodontu, anomálií a nádorov ústnej dutiny a tvárovej oblasti s indikáciou ich riešenia. Absolvent má poznatky a potrebnú manuálnu zručnosť pre samostatný  výkon  v dutine ústnej jedinca. Uplatňuje zásady podpory vysokých štandardov efektívne orientovanej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti o pacienta, založenej na princípoch etiky zubného lekára.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov v oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí, rešpektujúc vývin nových technológií a materiálov, chorobnosť obyvateľstva a starnutie populácie. Zriaďuje, vykonáva a riadi zubnolekársku prax, pracuje s informačnými technológiami, v súlade so zásadami administratívy a s právnymi predpismi, ktoré sa týkajú výkonu praxe zubného lekára. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Description of the second degree

Description of the third degree

Absolvent vie zvoliť a aplikovať konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti zubného lekárstva. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti zubného lekárstva.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru zubné lekárstvo. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky aplikuje zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, liečebných postupov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb najmä v oblasti ústneho a celkového zdravia.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Stanovuje zameranie výskumu a koordinuje tím vo svojom vednom odbore.

Back