Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2015.1. Univerzitné pracovisko pre jadrovú energiu

Názov projektu: Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ)

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Priemerný počet získaných bodov: 114,0

Požiadavka na dotáciu (€): 220 000,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 300 000,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 1/1

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 170 000,00

Cieľový stav

Cieľom projektu je vytvorenie  CEPVYJZ začleneného do FEI STU, ktoré bude zamerané na:

a)    oblasť vzdelávania a pedagogickej činnosti v jadrovej energetike,

b)    oblasť základného a aplikovaného výskumu a vývoja,

c)    oblasť spolupráce s praxou a vývoj aplikácií,

d)    oblasť diseminácie výskumných a vzdelávacích činností do praxe.

V ťažiskovej oblasti vzdelávania a pedagogickej činnosti bude činnosť VV-CEPVYJZ zameraná na rozvoj výučby v študijných programoch všetkých stupňov vysokoškolského štúdia. Zámerom je pripraviť a akreditovať nové študijné programy v odbore Fyzikálne inžinierstvo, ktoré by odrážali aktuálne požiadavky praxe:

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo (1. Stupeň – Bc.),

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo (2. Stupeň – Ing.),

Vzdelávanie v jadrových disciplínach je na Slovensku veľmi dôležité, nakoľko sa začínajú reálne práce na vyraďovaní dvoch blokov VVER-440 v Jaslovských Bohuniciach, stále pokračujú práce na likvidácii jadrovej elektrárne A-1 a neustále sa zvyšujú kvalifikačné požiadavky i na proces nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Tieto práce zabezpečuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS, a.s.), ktorá nevyhnutne potrebuje mladý kvalifikovaný personál pre túto oblasť, nakoľko má potenciál byť európskym lídrom pre vyraďovanie a nakladanie s RAO. Vláda SR avizovala aj záujem výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, pričom koncom roku 2009 bola založená nová organizácia: Jadrová Energetická Spoločnosť Slovenska (JESS), ktorá si bude vyžadovať desiatky až stovky plnohodnotne kvalifikovaných pracovníkov.

Príprava personálu pre jadrovú techniku a energetiku musí byť vzhľadom na dopady možného zlyhania ľudského faktora jednou z najkvalitnejších. Musí byť pre ňu vytvorený dostatočný časový priestor, ako aj materiálno-technické podmienky.

Pre prípravu odborného personálu pre prax bude VV-CEPVYJZ ponúkať aj celoživotné certifikované vzdelávanie formou školení, seminárov a postgraduálneho vzdelávania.

Hodnotenie 1

Hodnotiace kritérium 1: Previazanosť navrhovaných aktivít s činnosťami, cieľmi a očakávanými výsledkami a relevantnosť projektu pre potreby spoločnosti
28

Predložený projekt CEPVYJZ si stanovil ciele v 4 oblastiach: a) oblasť vzdelávania a pedagogickej činnosti v jadrovej energetike, b) oblasť základného a aplikovaného výskumu a vývoja, c) oblasť spolupráce s praxou a vývoj aplikácií, d) oblasť diseminácie výskumných a vzdelávacích činností do praxe.
Po podrobnom preštudovaní rozpracovaných cieľov a zamýšľaných aktivít je možné konštatovať, že ciele sú aktuálne a reflektujú potreby praxe v príslušnej oblasti. Najmä v oblasti ZČJE na Slovensku vidíme výraznú potrebu pre kvalitnú vzdelávaciu, ako aj vedecko-výskumnú činnosť. Vytvorenie takto zameraného centra, začleneného organizačne pod Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a s detašovaným pracoviskom v jadrovej lokalite Jaslovské Bohunice, považujeme za praktickú myšlienku, smerujúcu k dlhodobému napĺňaniu potrieb Slovenska v oblasti bezpečného vyraďovania reaktorových jadrových zariadení a prevádzky súvisiacich nereaktorových jadrových zariadení určených na nadväzujúce nakladanie s VJP a RAO. Relevantnosť projektu pre potreby spoločnosti je vysoká, nakoľko Slovensko vyrába v súčasnosti viac ako 50% elektrickej energie z jadrových zdrojov. V rôznych fázach vyraďovania sú aktuálne 3 jadrové bloky, v prevádzke sú taktiež 3 komplexy jadrových zariadení (TSÚ RAO, FS KRAO a MSVP) pre nakladanie s RAO a VJP a jedno jadrové zariadenie určené na ukladanie RAO - Republikové úložisko RAO v Mochovciach a ďalšie jednotky sú v procese prípravy výstavby (všetky tieto aktivity zabezpečuje spoločnosť JAVYS, a.s. Bratislava).

Hodnotiace kritérium 2: Aktivity vysokej školy v oblasti jadrovej energetiky za roky 2008 – 2013
19

Nakoľko Ustav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (UJFI) FEI STU má v danej oblasti viac ako 30 ročnú tradíciu, je zmysluplné, aby sa práve na tejto báze vytvorili podmienky pre výraznejšie výskumné a vzdelávacie aktivity.
V rokoch 2008 - 2013 UJFI realizovalo prednášky pre inžinierske štúdium v odbore Elektroenergetika, zamerané na jadrovú fyziku, jadrové zariadenia, prevádzku i vyraďovanie JE na národnej úrovni v dennej a dištančnje forme. Veľmi výrazne sa podieľalo i na doktorandskom štúdiu, kde v odbore Jadrová energetika úspešne vyškolilo viac ako dvadsať doktorandov zameraných na prevádzku a vyraďovanie jadrových elektrární. Naša spoločnosť JAVYS, a.s. sa na tejto činnosti spolupodieľala zadávaním bakalárskych a diplomových prác, ako aj účasťou špecialistov v štátnicových komisiách. Na základe týchto poznatkov môžem prehlásiť, že úroveň vdzelávania a výskumu UJFI sú v danej oblasti na vysokej úrovni. Podobne je možné hodnotiť i postgraduálne a celoživotné vzdelávanie. V roku 2011 sa realizoval dvojsemestrálny postgraduálny kurz "Vyraďovanie JE", ktorý absolvovali i viacerí pracovníci spoločnosti JAVYS, a.s. Bratislava.
Kladne je možné hodnotiť aj medzinárodné aktivity UJFI v oblasti výskumu a vývoja. Svedčia o tom mnohé CC publikácie a vedecké monografie vydané v anglickom jazyku. S veľkou odozvou sa stretla aj medzinárodná konferencia Eastern and Central European Decommissioning ECED 2013, uskutočnená v Trnave pod záštitou spološnosti JAVYS, a.s., na ktorej sa pracovníci UJFI úspešne odborne prezentovali.

Hodnotiace kritérium 3: Dlhodobá udržateľnosť po realizácii projektu
26

Projekt je možné považovať za dlhodobo udržateľný, pretože výskumné i vzdelávacie aktivity budú v tejto oblasti na Slovensku dlhodobo potrebné. Jadrových expertov s odbornými vedomosťami, resp. relevantnou praxou, totiž neustále ubúda. I preto by som chcel oceniť nielen autorov projektu, ale aj Ministerstvo školstva SR, že sa touto problematikou zaoberá a okrem iného vypísalo súťaž na predmetný projekt.

Hodnotiace kritérium 4: Využiteľnosť navrhovanej požadovanej technologickej infraštruktúry pre spoluprácu s praxou
19

Navrhovaná technologická infraštruktúra bude nepochybne využívaná v spolupráci s praxou. S ohľadom na dominantné využitie požadovaných finančných prostriedkov pre vytvorenie nových pracovných miest pre mladých vedeckých pracovníkov. To však bude už úlohou pracoviska, aby cez domáce, prípadne zahraničné vedecko-technické projekty dokázali požadované prepojenie s praxou dlhodobo napĺňať.

Hodnotiace kritérium 5: Partnerstvo
9

Hodnotenie v rámci tohto bodu je jednoznačne kladné.
UJFI predložilo pozitívne odporúčacie listy od ÚJD SR, JAVYS, a.s., JESS, a.s. a NJF SR.
Na maximálne bodové hodnotenie v tomto kritériu by som očakával ešte aspoň jeden odporučajúci list zo zahraničia.

Hodnotiace kritérium 6: Definícia indikátorov splnenia a výstupov z jednotlivých aktivít
5.00

Indikátory splnenia a výstupov projektu, ako aj zadefinovanie konkrétnych výstupov je zrozumiteľné a pochopiteľné. Z predloženého návrhu je vidieť skúsenosť a erudovanosť predkladateľov pri formulovaní zámerov projektu.

Hodnotiace kritérium 7: Konzistentnosť
5

Projekt pôsobí konzistentne a vyvážene. Zahŕňa zmysluplné aktivity v oblasti výskumu i vzdelávania. Výborne je zvládnutá i problematika cieľov i postupov v oblasti diseminácie výsledkov projektu do praxe. Oceňujem aj zameranie sa na mladých vedeckých pracovníkov a snahu uľahčiť im rozbeh vo vedecko-výskumnej činnosti v oblasti ZČJE.

Hodnotiace kritérium 8: Výška spoluúčasti na realizácii projektu
3

Výška spoluúčasti univerzitného pracoviska na projekte je ambiciózna (80.000 Euro v priebehu 3 rokov, čo predstavuje cca 26% celkového rozpočtu projektu). Zabezpečenie externých zdrojov je možné najmä cez úspešnú realizáciu projektov v schéme Horison2020, resp. spoluprácou so subjektmi pôsobiacimi v jadrovej energetike na komerčnej báze.
Nastavené ambície v tejto hodnotenej oblasti napriek určitým rizikám považujem za splniteľné.

Celkový počet bodov
114.00

Hodnotenie 2

Hodnotiace kritérium 1: Previazanosť navrhovaných aktivít s činnosťami, cieľmi a očakávanými výsledkami a relevantnosť projektu pre potreby spoločnosti
28

Slovenská republika produkuje okolo 50% elektrickej energie v jadrových zariadeniach, navyše vyraďuje 3 bloky jadrových elektrární. SR potrebuje nevyhnutne odbornikov, schopných zabezpečiť všetky tieto úlohy. V minulosti vychovávala potrebných odborníkova najmä FJFI ČVUT v Prahe, v súčasnosti je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá vychováva odborníkov pre oblasť jadrovej energetiky práve STU a jej Fakulta elektrotechniky a informatiky, žiadateľ predkladaného projektu na vybudovanie Centra pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení. Projekt je podľa mojho názoru nevyhnutný na pokrytie potrieb spoločnosti.
Cieľe projektu sú stanovené realisticky a v súlade s potrebami, začínajúc pedagogickou činnostou, cez výskum, spoluprácu s praxou a disemináciou výsledkov do praxe. Merateľné ukazovatele odrážajú požadované potreby, príliš vysoký sa zdá byť plánovaný počet študentov prvého a druhého stupňa.

Hodnotiace kritérium 2: Aktivity vysokej školy v oblasti jadrovej energetiky za roky 2008 – 2013
20

FEI STU sa oblasťou jadrovej energetiky zaoberá systematicky prakticky od svojho založenia. Po celu dobu mala zodpovedajúci vzdelávaci program a v období rokov 2008-2013 vykazovala mnohé medzinárodné aktivity.

Hodnotiace kritérium 3: Dlhodobá udržateľnosť po realizácii projektu
25

V zásade vidím dobru perspektívu pre udržateľnosť porgramu, najkoľko je realistické očakávať zvýšený záujem praxe o odborníkov na prevádzku jadrových elektrárni , pretože bude potrebné pokryť nielen prirodzený úbytok súčasných pracovníkov, ale vytvoria sa aj nové miesta po uvedení do činnosti blokov 3 a 4 v Mochovciach. Možno očakávať aj intenzívnejšiu činnosť pri vyraďovaní blokov V1, V2 v Jaslovských Bohuniciach. Perspektíva získania prostriedkov EÚ je realistická, nakoľko v EÚ boli odstavené viaceré jadrové elektrárne a bude zvýšený dopyt po odborníkoch na vyraďovanie jadrových zariadení. EÚ na takéto požiadavky zvyčasne reaguje najmä zvýšením investícií do vzdelania v dotknutej oblasti. Určité riziko predstavuje predpokladaná, relatívne intenzívna, komerčná činnosť pre domácich odberateľov.

Hodnotiace kritérium 4: Využiteľnosť navrhovanej požadovanej technologickej infraštruktúry pre spoluprácu s praxou
17

Náklady na projekt neobsahujú významné prostriedky na technologickú infraštruktúru, väčšina prostriedkov je určená na personálne náklady. Malá časť prostriedkov je určená na nákup software, pričom najdôležitejšie a najdrahšie programové balíky si dokáže pracovisko zaobstarať bezplatne. Všetky navrhované programy sa dajú vuyžiť pre prax.

Hodnotiace kritérium 5: Partnerstvo
10

Pracovisko má rozvitú spoluprácu jednak s domácimi inštitúciami, spoluprácu s ÚJD zabezpečujú dvaja pracovníci FEI, ktorí sú členmi rady ÚJD. Úzku spoluprácu má pracovisko prakticky so všetkými štátnymi aj súkromnými podnikmi na Slovensku, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektami jadrovej energetiky. Žiadateľské pracovisko sa podielalo na riešení mnohých medzinárodných projektov v oblasti jadrovej enegetiky resp. príbuzných jadrových technológií, medzi iným aj projektov rámcových programov EÚ, projektov IAEA a ďalších národných a medzinárodných organizácií ako aj projektov v spolupráci so súkromným sektorom.

Hodnotiace kritérium 6: Definícia indikátorov splnenia a výstupov z jednotlivých aktivít
5.00

Plánované výstupy a merateľné ukazovateľe sú stanovené jednoznačne a jasne, kontrola ich splnenia je jednoduchá.

Hodnotiace kritérium 7: Konzistentnosť
5

Zameranie projektu ako aj navrhované vypracovanie nového študijného programu je v súlade s dlhodobými plánmi STU a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a pomôže naplniť hlavný zámer STU - skvalitniť štúdium a súčasne priblíži zameranie štúdia k potrebám spoločenskej praxe

Hodnotiace kritérium 8: Výška spoluúčasti na realizácii projektu
4

Navrhovaná spoluúčast v je priemere pomerne vysoká, nad 25%. Rizikovou sa zdá spoluúčasť 50% v poslednom roku riešenia.

Celkový počet bodov
114.00

Filter

Filter