VŠMU bez bariér

Základné informácie

Tematická oblasť: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Názov projektu: VŠMU bez bariér

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Priemerný počet získaných bodov: 55,3

Požiadavka na dotáciu (€): 31 785,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 33 285,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 6/8

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Cieľový stav

VŠMU má ambíciu rozširovať  a poskytovať získané poznatky a informácie vzdelávacím a kukltúrnym  inštitúciám o možnostiach ďalšieho štúdiá a akademického vzdelávania pre osoby so znevýhodnených skupín.

Na základe dôkladnej analýzy súčasného stavu na jednotlivých fakultách  získame a zabezpečíme  technologické a personálne podmienky pre zvýšenie prístupnosti k štúdiu.

V prvomm rade ide o špecializovaný hardvér, softvér a vybudujeme sieťovú infraštruktúru archívu výstupov z kompenzačných technológii:

  • DVD - audio vizuálne záznamy vhodné pre zmyslovo handicapovaných. Notové záznamy v breilovom písme. Overené pracovné postupy.
  • MIDI - digitálne súbory na záznam notovej literatúry.
  • Softvérové riešnia problematiky záznamu a konverzie materiálov pre jednotlivé postihnutia.

Budemem motivivať a zabezpečíme špecializované vzdelávanie pre akademických pracovníkov v kontexte potrieb študentov s hendikepom.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Hodnotenie súčasného stavu je spracované dobre, vyplýva z neho, že fyzická prístupnosť je na vysokej škole zabezpečená, potrebné je doriešiť:
- vytvorenie a skvalitňovanie technologického prístupu,
- zabezpečenie kvalitnej personálnej základne na fakultách v súčinnosti s pracoviskom inštitucionálneho
koordinátora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami,
- zlepšenie sociálnej kohézie na akademickej pôde- vytvorenie podporných mechanizmov spolupráce pre pre
študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami

Kritérium 2 – Partnerstvo
5

Partnerstvo je orientované na odborné inštitúcie - UK, SAV, tiež na Knižnicu Mateja Hrebendu v Levoči, pri realizácii projektu predkladateľ počíta aj so zahraničnými inštitúciami, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje, čo sa dá odôvodniť špecifikami štúdia na tejto vysokej škole. Participácia s organizáciami, ktoré sa profesijne venujú zlepšovaniu podmienok občanov so špecifickými potrebami a implementácii Dohovoru o právach osôb so ZP aj do slovenskej legislatívy nie je v projekte uvedená.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
23

VŠMU má ambíciu rozširovať a poskytovať získané poznatky a informácie vzdelávacím a kultúrnym inštitúciám o možnostiach ďalšieho štúdiá a akademického vzdelávania pre osoby so špeciálnymi potrebami. Ciele projektu sú jasne stanovené a vyplývajú z aktuálnych potrieb, čo je premietnuté aj do aktivít a očakávaných výstupov projektu. Vysoká škola deklaruje záujem, že bude aktívne pracovať s výstupmi projektu. Projekt je zameraný aj na odstránenie určitých, doteraz už špecifikovaných bariér, vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti komunikácie s týmito študentami. Orientovaný je aj na scitlivovanie vzťahov zdravej populácie k osobám so zdravotným postihnutím.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
14

Stanovené ciele odrážajú potreby v oblasti prístupnosti vzdelania pre osoby so zdravotným postihnutím a plne rešpektujú príslušné články Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Všetky aktivity projektu sú jasne popísané, tak aby boli kontrolovateľné, zamerané na dosiahnutie cieľov a výstupov projektu. Rozpočet projektu je spracovaný podrobne a obsahovo nadväzuje na aktivity projektu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
17

Ciele projektu vychádzajú z popisu súčasnej situácie a zmien potrebných na zlepšenie situácie v prístupnosti vzdelania pre študentov so špecifickými potrebami. Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu sú spracované jasne, zrozumiteľne, pri ich realizácii sa počíta aj so zdravými študentami, čo umožní zlepšenie súdržnosti, pochopenie špecifík, potrieb jednotlivých druhov zdravotného postihnutia a následne participáciu na odstraňovaní bariér.
Realizáciou projektu budú dosiahnuté podmienky na sprístupnenie študijnej literatúry a pomôcok potrebných podľa druhov zdravotného postihnutia. Cieľom projektu je aj vybudovanie oddelenia v univerzitnej knižnici

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
9.00

Zodpovedná osoba má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov, dlhodobo spolupracuje s osobami so zdravotným postihnutím v oblasti prístupnosti vzdelávania a umeleckej tvorby.

Celkový počet bodov
76.00
Celkový komentár
Projekt odporúčam vzhľadom k jeho zameraniu.
Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu nemám, pretože je spracovaný prehľadne, jednotlivé položky rozpočtu sú odôvodnené, ich výška je primeraná.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Odporúčam financovať.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
5

Riešitelia na VŠMU vychádzajú z nasledovných hlavných téz.
Kombinácia, vlastní zamestnanci a odborní konzultanti z externého prostredia. Špecialisti na tú ktorú tématiku jednotlivých zdravotných postihnutí v zmysle využívania kompenzačných pomôcok. Pri jednotlivých riešeniach zapájať aj "zdravých" študentov z katedier, ktoré budú aktuálne navštevovať poslucháči so špecifickými potrebami. Ide o vytvorenie "help-line, ktoré posilnia súdržnosť medzi študentmi navzájom. Konzultantom pri zabezpečení realizácie projektu a následne výučby budú okrem vyššie uvedených pracovníkov aj zástupcovia týchto pracovísk: CEZAP - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - PaedDr. Elena Mendelová, CSc., SAV, Ústav informatiky - Ing. Milan Rusko, Knižnica Mateja Hrebendu, Levoča.
Vzhľadom na malé skúsenosti predpokladajú spoluprácu so skúsenými organizáciami, vrátane metodického centra UK Bratislava.
Riešitelia neuvádzajú spoluprácu so študentmi so ŠP.
Nie sú stanovené termíny na realizáciu jednotlivých aktivít.

Kritérium 2 – Partnerstvo
7

Projekt predpokladá spoluúčasť:
• Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Percentuálny podiel VŠ na plánovanej finančnej dotácii: 80%
• Univerzita Komenského v Bratislave, CEZAP
Percentuálny podiel VŠ na plánovanej finančnej dotácii: 20%
Zodpovedný riešiteľ
Mgr. art Karol Trnka, VŠMU, Koordinátor VŠMU pre študentov so špecifickými potrebami.
Ďalší partneri:
a. SAV Ústav informatiky - Oddelenie analýzy a syntézy reči
b. Knižnica Mateja Hrebendu - Levoča
c. Mgr. Peter Lecký, nevidiaci programátor
d. Využijeme existujúcu spoluprácu s mimovládnymi a akademickými pracoviskami v zahraničí- Poľsko, Česká republika, Taliansko .

Riešitelia sa zameriavajú na spoluprácu so skúsenými pracoviskami, nie je jasná väzba na študentov so ŠP.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
10

Nakoľko sa jedná o problematiku veľmi úzko špecializovanú a viazanú na zmyslové postihnutia, dosiahnuté výsledky budú k dispozícii ako voľne prístupná študijná báza otvorená aj laickej verejnosti. Získané poznatky riešitelia plánujú sprostredkovať aj ďalším umeleckým vysokým školám a inštitúciám v Slovenskej republike, ktoré budú nápomocné v šírení informácií o možnostiach štúdia, ako aj tých, ktoré pracujú so zdravotne postihnutými umelcami. Projekt bude využiteľný aj v oblasti médií - rozhlasu, televízie a filmovej distribúcie (audiokomentáre, titulkovanie, atď.).
Pozitívom je možnosť rozširovania povedomia o prístupnom vzdelávaní cez kultúrnu tvorbu a média.
Projekt sa zameriava len na niektoré špecifické potreby a len na vybrané súčasti VŠ.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Na VŠMU bol vymenovaný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami v zmysle §100 zákona 131/2002 Z.z. v máji 2013. Na jednotlivých fakultách sa v minulosti vyskytli prípady, kedy bolo potrebné riešiť potreby študentov so špecifickými potrebami. Prípady sa riešili jednotlivo a nadobudnuté skúsenosti vo výučbovom procese v kontexte postihnutia študentov zanikli ukončením štúdia handicapovaného študenta. Ešte pred účinnosťou novely zákona 131 sme na VŠMU vybudovali debarierizované prístupy v novostavbách budov DF a FTF VŠMU a v roku 2012 boli vytvorené podmienky pre bezbariérový prístup ako do knižnice VŠMU tak aj na sociálne zariadenie aj v starej budove HTF. Napriek týmto základným predpokladom pre uľahčenie prístupu študentov znevýhodnených skupín k vzdelávaniu na VŠMU stojíme pred úlohami ktoré by sa dali rozdeliť na na tri základné segmenty
• vytvorenie a skvalitňovanie technologického prístupu,
• zabezpečenie kvalitnej personálnej základne na fakultách v súčinnosti s pracoviskom
inštitucionálneho koordinátora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami,
• zlepšenie sociálnej kohézie na akademickej pôde- vytvorenie podporných mechanizmov spolupráce pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
Projektu chýba príprava akčného plánu, nezapája všetky súčasti univerzity, ani všetky aktivity študentov so ŠP.
Rozpočet sa zameriava na vzdelávanie zodpovedných osôb (Koordinátora?) a dovybavenie podpornými/asistenčnými technológiami. Aktivity nie sú úplne jasné.
Chýba vzťah na vedenie univerzity a koncepčné materiály manažmentu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
11

Špecifiká umeleckého štúdia často vytvárajú vnútorné bariéry u potenciálnych študentov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Aktivity projektu majú napomôcť vytvoreniu otvorenej a diverzifikovanej prístupnosti informácií a konzultácií o možnostiach štúdia s prihliadnutím na individuálne potreby adeptov.
V druhej etape plánujeme nastaviť podmienky na špecializovanú prácu so študentmi, podporiť individuálne študijné plány v existujúcich študijných programoch. Táto etapa vyžaduje pripravenosť akademického zboru a doplnenie o ďalších špecialistov v danej problematike.
Študentom chceme vytvoriť podmienky na štúdium sprístupnením študijnej literatúry a pomôcok adekvátnych k jednotlivým druhom zdravotného postihnutia. V tomto smere bude vybudované oddelenie v univerzitnej knižnici.
Z hľadiska reálnej ponuky umeleckých študijných programov univerzity zabezpečíme vyhodnotenie prieskumu a vytipovanie " atraktívnosti " jednotlivých fakúlt a katedier z prihliadnutím na zmyslové, fyzické a psychické postihnutie či už uchádzača alebo študenta VŠMU.

VŠMU má ambíciu rozširovať a poskytovať získané poznatky a informácie vzdelávacím a kukltúrnym inštitúciám o možnostiach ďalšieho štúdiá a akademického vzdelávania pre osoby so znevýhodnených skupín.
Na základe dôkladnej analýzy súčasného stavu na jednotlivých fakultách získame a zabezpečíme technologické a personálne podmienky pre zvýšenie prístupnosti k štúdiu. V prvom rade ide o špecializovaný hardvér, softvér a vybudujeme sieťovú infraštruktúru archívu výstupov z kompenzačných technológii. Cieľom je aj zabezpečiť špecializované vzdelávanie pre akademických pracovníkov v kontexte potrieb študentov so ŠP.


Archivácia výstupov pre jednotlivé postihnutia predpokladá:

• DVD - audio vizuálne záznamy vhodné pre zmyslovo postihnutých.
• Notové záznamy v Braillovom písme. Overené pracovné postupy.
• MIDI - digitálne súbory na záznam notovej literatúry.
• Softvérové riešenia problematiky záznamu a konverzie materiálov pre jednotlivé zdravotné postihnutia.
Ciele sú relevantné, je možné ich kvantifikovať, no nie sú konkretizované.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
7.00

Mgr. art Karol Trnka, pracuje ako koordinátor VŠMU pre študentov so špecifickými potrebami od roku 2003, má skúsenosti s prácou so študentmi so špeciálnymi potrebami, a ako zakladateľ neziskovej organizácie, Trnka, n.o ., ktorá sa programovo venuje kultúrnej inklúzii zmyslovo znevýhodnených skupín prejavuje svoj záujem a prax v sprístupňovaní umeleckej a dokumentárnej tvorby ako aj štúdia ľuďom so zdravotným postihnutím. Je aj producentom audio - komentárov pre nevidiacich a slabozrakých.
Nepatrí medzi členov vedenia, ale je aktívnym koordinátorom pri tvorbe podporných vzdelávacích pomôcok a systémov.

Celkový počet bodov
52.00
Celkový komentár
Aktivity projektu majú podľa autorov napomôcť vytvoreniu otvorenej a diverzifikovanej prístupnosti informácií a konzultácií o možnostiach štúdia s prihliadnutím na individuálne potreby adeptov. V druhej etape plánujú nastaviť podmienky na špecializovanú prácu so študentmi, podporiť individuálne študijné plány v existujúcich študijných programoch. Je možné súhlasiť s tým, že táto etapa vyžaduje pripravenosť akademického zboru a doplnenie o ďalších špecialistov v štruktúre pracovníkov na univerzite. Na sprístupnenie študijnej literatúry a pomôcok plánujú vybudovať oddelenie v univerzitnej knižnici. Z hľadiska reálnej ponuky umeleckých študijných programov univerzity zabezpečia vyhodnotenie prieskumu a vytipovanie " atraktívnosti " jednotlivých fakúlt a katedier z prihliadnutím na zmyslové, fyzické a psychické postihnutie či už uchádzača alebo študenta VŠMU. Sústredia sa na konkrétnu prípravu podporných technológií – učebných pomôcok, ktoré plánujú archivovať. Projekt je zameraný na čiastkové ciele, ale môže priniesť zlepšenie povedomia verejnosti kvôli mediálnym výstupom a informovanosti na stredných školách pre potenciálnych študentov.
Návrh na úpravu rozpočtu
Celkový rozpočet projektu: 33 285,- € z toho financované žiadateľom (a spolupracujúcimi vysokými školami) 1500 €. V časti rozpočtu, by bolo potrebné špecifikovať položky spolupráca s ostatnými organizáciami a odmeny externým spolupracovníkom. Úpravu rozpočtu navrhujem v položke na zahraničné cesty, kde sa obvykle očakáva spoluúčasť.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Odporúčam projekt financovať po konkretizácii výstupov projektu, ktoré sú definované všeobecne bez vzťahu na užívateľa.

Hodnotenie 3

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
4

Projekt je založený najmä na práci koordinátora vysokej školy. Účasť študentov sa predpokladá skôr v rámci nástrojov na odstraňovanie bariér, ako na ich zmapovanie, a naplánovanie ich odstránenia.

Kritérium 2 – Partnerstvo
4

Projekt neuvádza spoluprácu s organizáciami zastupujúcimi záujmy občanov so špecifickými potrebami, resp. len naznačuje možnosť ich zapojenia. Na projekte majú spolupracovať inštitúcie, ktoré môžu odbornosť zabezpečiť (CEZAP, knižnica v Levoči, SAV).

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Projekt uvádza viaceré fakty o súčasnom stave debarierizácie na vysokej škole. Nie je úplne jasné, či sa projekt bude týkať všetkých činností vysokej školy, alebo len vybraných (uvádza sa vyhodnotenie atraktívnosti jednotlivých fakúlt a katedier), cieľom výzvy je pomenovanie bariér a vytvorenie plánu na ich odstraňovanie, nie vybranie niektorých programov ako vhodných na štúdium. Posúdenie tejto otázky nie je možné ani z pohľadu merateľných ukazovateľov projektu. Na druhej strane postupy z projektu môžu byť aplikované na ostatných umelecko zameraných fakultách/programoch. Práve nejasnosť rozsahu aktivít znižuje kvalitu projektu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
10

Nie je previazanosť medzi cieľmi projektu, aktivitami a rozpočtom. Niektoré položky rozpočtu sa zdajú nadsadené (domáce cestovné, zahraničné cestovné, telekomunikačné služby).

Kritérium 5 – Ciele projektu
0

Projekt neobsahuje konkrétne ciele, ktorými mohli byť napr. počet posúdených programov, existencia akčného plánu na odstraňovanie bariér a pod.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
5.00

Zodpovedná osoba má viacero skúseností s prácou so študentmi so špecifickými potrebami. nie je úplne jasné jej projektové pôsobenie, postavaenie v rámci štruktúry vysokej školy a vplyv projektu na vysokú školu ako celok.

Celkový počet bodov
38.00
Celkový komentár
Projekt mal potenciál pre oblasť štúdia v umeleckých odboroch, sám osebe je však dosť nekonkrétny.
Návrh na úpravu rozpočtu
Zredukovať náklady na telefón, cestovné, zvážiť financovanie nákupu kompenzačných prostriedkov, keďže to nebolo predmetom výzvy.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

znížiť rozpočet o 5 - 10 tis. eur.

Filter

Filter