DIGITÁLNA ARTOTÉKA

Základné informácie

Tematická oblasť: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Názov projektu: DIGITÁLNA ARTOTÉKA

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Priemerný počet získaných bodov: 53,5

Požiadavka na dotáciu (€): 748 700,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 781 700,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 13/16

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Cieľový stav

Zdieľané archívy, prístupné všetkým umeleckým školám na vzájomnú výmenu a pedagogický proces. Prístup k novým tvorivým postupom na medziškolskej i medziodborovej úrovni posilní kreativitu. Riešenie uchovania dát pre nastupujúce technológie UHDV - videa s ultravysokým rozlíšením, dovolí archivovať pohyblivé digitálne artefakty v kvalite 2k a 4k - teda v kvalite digitálneho filmu. Analógový filmový nosič aj napriek svojej relatívnej časovej stabilite (50-60 rokov) zanikol najmä pre vysokú náročnosť na materiálové a ľudské zdroje. Vysoká hmotnosť nosiča (až 220g na 1 minútu záznamu), zhoršená kvalita duplikátu, nízka stálosť farbív, priestorová náročnosť pri skladovaní, ale aj ekologická záťaž z objemného chemického odpadu, energetická náročnosť, a samozrejme cena za jednotku záznamu nedokáže konkurovať omnoho úspornejšiemu svetu digitálneho záznamu.
Systém umožní vytvoriť dátové úložisko s 24/7/365 prevádzkou a s rýchlym a bezpečným prístupom z ľubovoľného pracoviska ktorejkoľvek školy. Systém bude zahŕňať hardvérové i softvérové riešenie pre autorizovaný prístup užívateľov, podľa definovaných protokolov a prístupových práv. Posilnená sieťová infraštruktúra dovolí rýchle prenosy audiovizuálnych dát medzi pracoviskami aj v reálnom čase. To umožní dokonca tímovú tvorivú spoluprácu viacerým tvorcom kolektívneho diela aj na rôznych miestach sveta súčasne. Predpokladaný objem dát vyprodukovaných za rok troma vysokými školami sa predpokladá zatiaľ v rozsahu 20-40 TB, nové formáty 4k však môžu tieto nároky výrazne zvýšiť.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
3

základ 0b
Projekt sa integráciou na centrálne IS nezaoberá, primárne rieši budovanie IS ktorý by mohol byť považovaný aj za centrálny IS (napr. Centrálne akademické digitálne úložisko umeleckých a iných diel)
+2b
výrazne zvyšuje efektívnosť činností VŠ
+1b
v budúcnosti ponúka (nie je súčasťou projektu) integráciu na CR záverečných prác ktorému má slúžiť ako digitálne úložisko

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

základ 4b
podiel zamestnancov/ študentov na implementácii tvorí len cca 25% (podľa posúdenia položiek rozpočtu) , nosnou časťou projektu sú dodávky HW/SW a služby od dodávateľov, čo ale zodpovedá zameraniu VŠ a charakteru projektu
+2b
projektové činnosti zamestnancov/študentov zahrňujú i netechnologické činnosti prepojené na vzdelávanie a výskum/vývoja

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
12

základ 6b
projekt sa týka len umeleckých VŠ a jeho využitie pre ostatné VŠ je obmedzené
+3b
Projekt prináša nové riešenie a rieši dôležitú agendu umeleckých VŠ (zdieľanú viacerými VŠ).
+2b
V merateľných ukazovateľoch sú vyčíslené konkrétne (finančné) úspory, ktoré implementácia projektu prinesie, a ide o relevantnú sumu z hľadiska nákladov na projekt
+1b
možnosť využitia ako úložisko digitálneho obsahu pre CR záverečných prác

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
8

Ciele projektu adekvátne zodpovedajú riešeniu súčasného stavu. Popis riešenia je skôr všeobecný a s nejasnosťami, ako príklady uvádzam:
- nie je uvedený časový harmonogram (len následnosť aktivít)
- nie sú identifikované a hodnotené riziká, napr. riziko uskutočniteľnosti priepustnosti pripojenia (SANETu) pre plánované parametre Artotéky,
- technologické položky rozpočtu sú nedostatočne špecifikované
- v rozpočte chýbajú implementačné služby (významná časť takéhoto typu projektu)
- prečo sú v IT projekte zahrnuté hudobné nástroje?
- objemy zahraničných pracovných ciest v projekte sú diskutabilné, nakoľko projekt detailne (rozsah, úlohy, dodávky, ..) nepopisuje účasť zahraničných pracovísk pri realizácii/dodávke riešenia projektu

Kritérium 5 – Ciele projektu
8

Projekt obsahuje relevantné ciele, velmi dobre má vyčíslené prínosy/úspory, chýbajú mu však vyčíslené merateľné ukazovatele dosiahnutia cielov (napr. ročná miera úspor=súčasné náklady VŠ na uskladnenie diel minus náklady na prevádzku DigiArtoteky).
Z pohľadu dosiahnuteľnosti cieľov má projekt nereálne očakávania pre realizáciu cez rozvojové projekty, nakoľko svojimi požiadavkami (748.700,-€) prevyšuje možnosti financií vyčlenených pre danú oblasť RP (približne 500 tis.€)

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

Projekt uvádza následnosť aktivít a príslušnosť položiek rozpočtu k roku, chýba však trvanie jednotlivých aktivít, čo sťažuje posúditeľnosť reálnosti termínu.
Vo všeobecnosti sa dá povedať že takýto typ projektu je implementovateľný do 31.12.2014 (tzn. 15 mesiacov), otázne je jeho naplnenie obsahom k danému termínu, projekt je tiež považovaný za rizikový pre jeho rozsah a náročnosť.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
2

z dostupných informácií vyplýva že ZO disponuje zručnosťami veľmi zdatného používateľa so zameraním na profesionálne spracovanie multimédií (video, zvuk, obraz) a schopnosťou vykonávať administráciu vybraných implementovaných technológii. Neboli však dokladované jeho skúsenosti s riadením a odborným know-how pre rozsiahlejšie implementačné IT projekty. Nebola ani zdokladovaná táto odbornosť u ďalších zapojených IT odborníkov z VŠ

Celkový počet bodov
42.00
Celkový komentár
Jedná sa o ambiciózny projekt nie moc ideálny pre realizáciu formou dotácie z rozvojových projektov. Špecifikácia projektu je len orientačná s ohľadom na jeho rozsah a náročnosť. Požiadavka na „Digitálna artotéka“ je plne oprávnená s ohľadom na svoje ciele a úsporu nákladov daných VŠ, ale odporúča sa zvoliť inú formu realizácie projektu.
Návrh na úpravu rozpočtu
projekt svojimi finančnými požiadavkami prevyšuje možnosti financovania vyčleneného pre danú oblasť RP do ktorej bol podaný, výrazné zníženie rozpočtu by neumožnilo dosiahnuť ciele.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

financovať sa odporúča len ak by sa zabezpečilo viac zdrojové financovanie tak aby bol podiel dotácie pre RP akceptovateľne nižší (mieru možností musí posúdiť ministerstvo)

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
10

Projekt nerieši integráciu na centrálne informačné systémy, ani akreditačný proces. Opis projektu obsahuje konkrétne argumenty na úsporu nákladov spojených s archiváciou/dokumentáciou záverečných prác v podobe umeleckého výkonu. Predpokladaná návratnosť projektu je v podstate niekoľko rokov. Z projektu nie je úplne jasné, aké náklady na tieto činnosti vynakladajú vysoké školy v súčasnosti, a aký stav by sa dosiahol po implementácií projektu (projekt uvádza hrubý odhad + odhad poklesu nákladov na dvadsatinu, nie je možné verifikovať).

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
7

Spôsob zabezpečenia projektu zodpovedá zameraniu vysokých škôl, ktoré na projekte budú participovať, podstatné záležitosti budú riešiť IT špecialisti vysokej školy s dodávateľom, zapojení sú aj študenti, aj ostatní zamestnanci, z pohľadu vytvorenia metodických a iných pravidiel.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Projekt sa týka primárne troch vysokých škôl, umelecky zameraných, s perspektívnym využitím aj ostatnými fakultami, ktoré majú činnosť v umeleckej oblasti. Projekt predpokladá podstatné zníženie nákladov na archiváciu. súčasne je možné uvažovať o novej službe pre odbornú a laickú verejnosť - dostupnosť umeleckých výkon vo vysokej kvalite online. Ciele však nie sú v súlade s primárnymi cieľmi výzvy - integrácia IS/príprava na akreditačný proces.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
15

Projekt má stručný komentár k rozpočtu a rovnako samotné aktivity sú popísané veľmi stručne, v podstate sú len vymenované. Projekt je v súlade s dlhodobými zámermi všetkých troch participujúcich umelecky zameraných vysokých škôl. Vysoké školy nadväzujú projektom na predchádzajúcu činnosť v tejto oblasti.
V rámci aktivít je ako výstup študentský festival. v kontexte rozpočtu, zamerania projektu a pod., nie je jasný vzťah tejto aktivity k ostatným častiam projektu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
15

Sú naznačené, konkretizované viaceré ukazovatele, vyjadrené finančne. Bolo by vhodné uviesť ukazovatele aj vo forme: ročná finančná úspora: x eur, čo absentuje, prípadne náklady na archiváciu po jednotlivých rokoch, súčasný a budúci stav.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
1.00

Harmonogram projektu nie je konkretizovaný. Je možné len predpokladať, že do konca roka 2014 je možné zabezpečiť potrebnú techniku, jej inštaláciu, školenia a pod.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
2

Zodpovedná osoba pôsobí v pozícií prodekana z jednej fakúlt spolupracujúcich vysokých škôl. Má za sebou viaceré riadiace pozície. samotná pozícia v rámci fakulty je predpokladom na zvládnutie procesov spojených s projektom. Podľa vyjadrenia zodpovednej osoby má potrebné skúsenosti v oblasti digitalizácie záznamov a ich spracovania. Keďže na projekte spolupracujú tri vysoké školy, pozícia prodekana sa nejaví ako optimálna. rovnako nie je jasná predchádzajúca skúsenosť s IT projektom takéhoto charakteru u zodpovednej osoby, či ostatných spolupracovníkov.

Celkový počet bodov
65.00
Celkový komentár
Projekt je zaujímavý z pohľadu úspory nákladov, nie je však z oblasti priority výzvy. Bolo by vhodné pozrieť sa podrobnejšie na súčasný stav a náklady na oblasť projektu a v prípade potvrdenia významných úspor, ktoré sú uvádzané v projekte, hľadať možnosť podpory realizácie.
Návrh na úpravu rozpočtu
Bez návrhu.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Za podmienky konkrétnejších ukazovateľov s jasnou väzbou na úsporu nákladov.

Filter

Filter