PODPORA INTEGRÁCIE A ĎALŠIEHO ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Základné informácie

Tematická oblasť: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Názov projektu: PODPORA INTEGRÁCIE A ĎALŠIEHO ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius

Stav projektu: Nefinancovaný

Priemerný počet získaných bodov: 39,0

Požiadavka na dotáciu (€): 87 245,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 135 845,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 15/16

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Cieľový stav

Cieľom projektu je zabezpečiť pre študentov vlastný proces učenia (self-directed learning) a  mimoriadne rýchlu a efektívnu formu komunikácie medzi učiteľom a študentom formou posielania textovej, obrazovej aj zvukovej formy informácií. E-learning prostredníctvom internetu poskytuje možnosť intenzívnej komunikácie nielen s učiteľom, ale aj medzi študentmi navzájom. E-learning poskytuje skutočne veľký epistemologický pluralizmus. Výučbou formou E-learningu chceme umožniť a uľahčiť aj vzdelávanie občanom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami – od telesne postihnutých, cez ľudí s poruchami učenia (napr. dyslexia, ľahká mozgová dysfunkcia a pod.).

Po adaptácii nových foriem a metód vzdelávania budú aplikované tieto moderné formy do vyučovania. Výučba s použitím simulačných technológií významne prispeje k skvalitneniu výučby, poskytne možnosti pre inováciu kurikula a zatraktívni štúdium na Vysokej škole v Sládkovičove. Vytvorenie nových študijných materiálov a integrovanie metód a postupov virtuálnej výučby do vzdelávania bude predstavovať pre nás nový model kvality a ideálny spôsob výučby „face to face“ a inovatívnej výučby. Tento výstup by mal mať pozitívny vplyv na prípravu nových osnov, kurikúl, plánovanie a komplexné vzdelávanie v našich študijných odboroch.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
9

Projekt nerieši primárne integráciu na centrále informačné systémy, ale škola zvyšuje efektívnosť iných svojich činností. Škola nemá vyriešenú integráciu na centrále IS. Cieľom je zosieťovanie podporných systémov vysokej školy k zabezpečeniu výučby, knižnično–informačného strediska, online študovne, apod.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Úloha zamestnancov vysokej školy zodpovedá zameraniu vysokej školy (nevzdeláva informatikov/kóderov), škola rieši práce vlastnými kapacitami, ale odberateľsky plánuje zabezpečiť vytvorenie a inštalovanie IS. V rámci implementácie projektu potrebuje zabezpečiť špeciálny SW vytvorený pre podmienky školy.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
10

Vplyv projektu je lokálny, len na podávanú vysokú školu, má prínos vo zvýšení efektívnosti činnosti VŠ. Prispeje k zvýšeniu zručnosti pedagógov zabezpečujúcich túto formu vzdelávania a doplní iné metódy výučby. Nadlokálnosť projektu je jedine v tom, že digitálne výučbové materiály budú k dispozícii aj iným vysokoškolským inštitúciám.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
11

Projekt má dlhodobý zámer vysokej školy. Popísané aktivity sú predpokladom dosiahnutia cieľového stavu. Rozpočet projekt, resp. niektoré rozpočtované položky nie sú nevyhnutné na zabezpečovanie cieľov projektu (cestovné výdavky na zahraničné služobné cesty, administratívne náklady, resp. dohody,. Softvér má byť dodaný, nie implementovaný školou. Existuje riziko, že aktivity pri danom rozpočte a daným spôsobom neumožnia dosiahnuť ciele projektu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
9

Projekt obsahuje cieľ, ktorým je zabezpečiť pre študentov vlastný proces učenia a mimoriadne rýchlu a efektívnu formu komunikácie medzi učiteľom a študentom formou posielania textovej, obrazovej a zvukovej formy informácií. Ciele nie je možné kvantifikovať, ale je možné vyhodnotiť ako splnené/nesplnené.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Koniec projektu je naplánovaný do 31.12.2014. Jednotlivé aktivity sú plánované v slede, cez tvorbu nových foriem učebných materiálov, zosieťovanie podporných systémov, vytvorenie e-learningu a pilotné overovanie. SW je riešený dodávateľsky, aj z toho dôvodu je potrebné vnímať, či z hľadiska reálnosti a z hľadiska predpokladanej náročnosti sú ciele optimálne.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
4

Zodpovedná osoba má v štruktúre vysokej školy dostatočné postavenie na zabezpečenie projektu za podpory manažmentu školy. Z projektu je zrejme zapojenie aj IT odborníkov, ale aj vlastných zamestnancov.

Celkový počet bodov
53.00
Celkový komentár
Predložený projekt v tematickej oblasti „Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl“, kde je hlavným zámerom ministerstva podpora vysokých škôl v rozvoji ich informačných systémov, pokryť náklady na úpravu v súvislosti so zmenami v centrálnych informačných systémoch, resp. vytvorenie podmienok na integráciu s rezortným informačným systémom, nerieši hlavný zámer a zameriava sa na zlepšenie podmienok na vlastnej škole vytvorením lepších podmienok pre výučbu, zosieťovanie vnútorných podporných systémov.
Návrh na úpravu rozpočtu
Z projektu je jasné, že ide o spolufinancovanie projektu zo strany vysokej školy. Z popisu a zabezpečenia aktivít vyplýva, že je plánované dodávateľsky zabezpečiť vytvorenie a inštalovanie systému. V rozpočte sú aj položky, ktoré nemajú priamy súvis s realizáciou projektu.
Odporúčanie
nefinancovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Projekt nefinancovať.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
1

V projekte sú síce pomenované nedostatky, ale nie v nadväznosti na súčasnú výzvu na predkladanie rozvojových projektov.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
0

Nie je možné hodnotiť, e-vzdelávanie nebolo predmetom výzvy a nesúvisí s integračnými procesmi na rezortné IS.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
0

Nehodnotiteľné. Riešenie je inovatívne iba pre konkrétnu VŠ.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
10

Toto je možné hodnotiť, i keď v celkovom ponímaní je aj táto oblasť nehodnotiteľná.

Kritérium 5 – Ciele projektu
10

Toto je možné hodnotiť, i keď v celkovom ponímaní je aj táto oblasť nehodnotiteľná.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Toto je možné hodnotiť, i keď v celkovom ponímaní je aj táto oblasť nehodnotiteľná.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
3

Toto je možné hodnotiť, i keď v celkovom ponímaní je aj táto oblasť nehodnotiteľná.

Celkový počet bodov
28.00
Celkový komentár
Považujem toto podanie projektu za omyl, resp. neuvedomenie si, ye nejde o projekt KEGA. Alebo?
Návrh na úpravu rozpočtu
Irelevantné.
Odporúčanie
nefinancovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Neodporúčam financovať.

Hodnotenie 3

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
6

Projekt sa nezameriava na integráciu informačných systémov, ani nerieši efektívnosť činností, predmetom projektu je tvorba elektronického obsahu a vytvorenie potrebnej infraštruktúry s tým spojenej.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
5

Činnosti zamestnancov zodpovedajú zameraniu projektu - tvorbe elektronického obsahu, ale to nechápeme ako prácu na integrácií informačných systémov, či zvyšovaní efektívnosti činností vysokej školy.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
3

Využitie projektu sa týka len predkladajúcej vysokej školy.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
10

S ohľadom na potrebu zabezpečenia infraštruktúry, zaškolenia pracovníkov, samotnú tvorbu elektronického obsahu a následne jeho testovanie, harmonogram projektu nie je optimálny. rovnako nie je predpoklad ukončenia relevantných aktivít do konca roka 2014, hoci sa tak uvádza. zavádzanie e-learningu počas akademického roka považujem za problematické pre študentov aj pre vyučujúcich.

Kritérium 5 – Ciele projektu
11

Projekt obsahuje konkrétne merateľné ukazovatele. tieto majú skôr charakter vstupu (počet zapojených študentov/učiteľov), za výstupvý je možné považovať počet učební. keďže projekt chápem ako vytváranie elektronického obsahu, očakávalo by sa skôr, koľko predmetov bude mať vytvorený elektronický obsah, či podiel kontaktnej výučby s aktívnym využitím nástrojom e-learningových metód a pod. Ukazovatele sa netýkajú integrácie IS, či zvyšovania efektívnosti činností vysokej školy.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
1.00

Všetky aktivity fakticky súčasne začínajú a nemajú jasnú nadväznosť. V cieľoch a v rozpočte sú aj položky, ktorých väzba na aktivity nie je jasná (zahraničné cesty, nadväzovanie kontaktov a pod.).

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
0

Z informácií o zodpovednej osobe, nie je známe, že by jej postavenie v rámci vysokej školy zabezpečovalo úspešnú realizáciu projektu. rovnako nie sú informácie o jej skúsenosti s takýmto typom projektov, či využívaním e-learningocých nástrojov, ich validáciou, meraním kvality a pod.

Celkový počet bodov
36.00
Celkový komentár
Predmet projektu nie je v súlade s prioritnými témami výzvy. Projekt má viaceré popísané úskalia.
Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh je nefinancovať.
Odporúčanie
nefinancovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Nefinancovať.

Filter

Filter