Rozvoj informačného systému Žilinskej univerzity s integráciou na nadriadené systémy

Základné informácie

Tematická oblasť: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Názov projektu: Rozvoj informačného systému Žilinskej univerzity s integráciou na nadriadené systémy

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Nefinancovaný

Priemerný počet získaných bodov: 59,0

Požiadavka na dotáciu (€): 54 382,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 64 082,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 11/16

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Cieľový stav

Realizácia projektu pomôže dosiahnuť rozšírenie informačného systému ŽU do základných činností hlavných procesov univerzity - vzdelávacieho a vedecko-výskumného s výrazným prepojením na ich riadenie a administratívu. V podprocese Podávanie projektov procesu vedy a výskumu na ŽU bude spracované prepojenie na externé databázy grantových agentúr KEGA, VEGA, APVV ako aj CVTI s možnosťami rozšírenia na ďalšie zdroje. Vytvorená integrácia zabezpečí výmenu dát v požadovaných formách spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu a bezpečnosť vymieňaných údajov. V podprocese Hodnotenie výstupov vedy a výskumu sa výrazným spôsobom  zjednoduší proces dokladovania výstupov a tvorba podkladov pre proces komplexnej akreditácie školy v zmysle nariadenia vlády SR tým, že informácie uložené riešiteľmi do systému tohto podprocesu budú automaticky ukladané aj do podkladov pre proces komplexnej akreditácie. Súčasne bude rozšírený systém pre prácu so študentami a údajová základňa AIVS, bude doplnený modul pre mobility a ďalšie aktivity. Vlastný export údajov bude pretransformovaný do novej štruktúry CRŠ. Výsledkom  integrácie bude najmä odstránenie duplicitného dokladovania údajov pracovníkmi školy do rôznych systémov prezentácie tvorivých výsledkov v rámci hodnotiacich procesov a procesu akreditácie, zníženie prácnosti poskytovania údajov rôznym inštitúciám, ako aj  výrazné zníženie časovej náročnosti získavania a poskytovania predmetných údajov k plneniu požiadaviek nadväzujúcich rezortných systémov.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
20

Návrh projektu spĺňa požiadavku zaradenia do skupiny Podpory integrácie a rozvoja informačných systémov vysokých škôl.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
10

Podľa návrhu projektu škola má predpoklady pre zabezpečenie implementácie projektu. Dôležitá je tiež študentská pracovná kapacita, ktorá vhodne dopĺňa odbornú kapacitu zamestnancov školy.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
20

Odborná spôsobilosť riešiteľského kolektívu vytvára predpoklad úspešného riešenia projektu. Hodnotím skutočnosť, že v návrhu projektu sa kladie dôraz na možnosť aplikácie výsledkov aj na iných školách.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
18

Ciele projektu sú jasne popísané. Ich splnenie zodpovedá dlhodobým zámerom školy. Rozpočet projektu ale detailne nenadväzuje na jednotlivé aktivity projektu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
15

Jednotlivé etapy riešenia sú jasne popísané, nie je ale urobená kvantifikácia činností pre uľahčenie priebežného vyhodnotenia.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

Časový rozpis riešenia etáp projektu nie je detailne definovaný, celková doba riešenia je zodpovedajúca.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má v návrhu projektu dostatočne prezentované skúsenosti s riadením projektov.

Celkový počet bodov
91.00
Celkový komentár
Návrh projektu odporúčam prijať aj napriek niektorým nedostatkom v návrhu projektu.
Návrh na úpravu rozpočtu
Doporučujem zníženie rozpočtu v oblasti zahraničných ciest, kancelárskeho materiálu a výpočtovej techniky potrebnej pre odborné riešenie aktivít. Celkovú sumu navrhujem na 54 000.- EUR
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Nemám ďalšie pripomienky, viď predošlé.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
10

Projekt plánuje riešiť rozširovanie vnútornej funkčnosti IS ŽU + integrácie ( spomenuté: CREPČ, CVTI, CRŠ, akreditácie)
Popis cieľového riešenia je veľmi všeobecný a neštruktúrovaný, nie je z neho možné jednoznačne určiť v akej miere sa projekt venuje integrácii.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
9

Všetky aktivity projektu budú zabezpečované vlastnými kapacitami ŽU, primárne vlastnými pracovníkmi, podiel študentov je okrajový (2).

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
5

Reálny vplyv projektu je len lokálny, integračné väzby sú budované pre proprietárny IS ŽU. Využiteľnosť takto vytvorených funkcií a rozhraní pre iné VŠ je veľmi diskutabilná pretože:
- vytvorená funkčnosť a rozhrania by vyžadovali ďalšie náklady pri použití na iných VŠ
- know-how a výstupy sú viazané na tím ŽU a technologické prostredie
- 18 VŠ používa AIS2, ktorý pre dané oblasti už v súčasnosti používa vlastné riešenia (alebo ich tiež pripravuje) a VŠ sa na riešeniach spolupodieľajú

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
3

Konzistentnosť projektu je veľmi slabá:
- popis aktuálneho stavu je značne formálny a všeobecný
- ciele nie sú jasne zadefinované a štruktúrované
- popis konkrétnych aktivít na dosiahnutie konkrétnych cieľov chýba (kapitola Opis aktivít je len teoreticka).
- položky rozpočtu sú všeobecné bez vzťahov na aktivity a ciele

Kritérium 5 – Ciele projektu
4

Ciele projektu sú veľmi nejasne popísané. Chýba štruktúrovaný popis (aspoň zoznam) nových funkcií a rozhraní zodpovedajúci cieľom resp. aktivitám.
Kapitola „Ukazovatele o naplnení projektu“ je len všeobecná a formálna. Úplne chýbajú kvantifikované merateľné ciele so vzťahom k cieľovému stavu

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
0.00

Projektu úplne chýba popis konkrétnych aktivít a ich časový harmonogram, uvádza sa len príslušnosť položiek rozpočtu k roku.
Nie je možné posúdiť uskutočniteľnosť projektu do 31.12.2014

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

ZO + vlastný riešiteľský tím plne kompetentný pre realizáciu IT projektu. ZO pozícia prorektora pre vedu a výskum tiež garantuje dostatočné zabezpečenie podpory manažmentu pre projekt.

Celkový počet bodov
36.00
Celkový komentár
Zdá sa že riešiteľský tím ŽU plánuje využiť dotáciu na ďalší rozvoj systému AIVS. Projekt je však vypracovaný značne formálne, obsahuje len všeobecné popisy, chýbajú presnejšie a štruktúrované údaje, obsahuje nejasne definované ciele, chýbajú konkrétne aktivity a harmonogramom.
Návrh na úpravu rozpočtu
nie
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Vypracovanie detailného projektového zámeru, ktorý detailne zdokumentuje ciele, aktivity, harmonogram, merateľnosť plnenia cieľov, riziká, použitie a efektivitu vynaložených financií.

Hodnotenie 3

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
15

Projekt sa zaoberá ďalším rozvojom informačného systému vysokej školy, jeho úpravu na novú štruktúru CRS, zavádzaním nových funkcionalít, ktoré majú administratívne zjednodušiť prípravu podkladov na akreditácie, osobitne na hodnotenie vedy. V projekte je uvádzaný aj projekt Rozvoj ľudských zdrojov... ktorý prebieha do konca roka,jeho súčasťou je aj elektronizácia hodnotenie vedy, čo je duplicita k aktivitám v projekte. Z cieľov projektu nie je dostatočne jasné, v akej podobe sa integrácia zabezpečí.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Projekt je riešený internými kapacitami vysokej školy, do riešenia sú zapojení len dvaja študenti - doktorandi.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
7

Projekt je využiteľná len v rámci jednej vysokej školy, keďže ide o rozvoj unikátneho informačného systému.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Projekt nemá jasné ciele, aktivity projektu sú pomenované len všeobecne, je však predpoklad, že pri dodržaní postupu riešenia (analýza, návrh, implementácia, testovanie, zaškolenie) projekt dospeje do úspešného cieľa. Nie je jasná väzba na ostatné obdobné projekty. V rozpočte sú položky bez priamej väzby na projekt - konferencie, zahraničné cestovné, relatívne vysoká položka na kancelárske potreby (7200 eur?) bez konkrétnejšieho objasnenia ich väzby na konkrétne aktivity.

Kritérium 5 – Ciele projektu
2

Projekt nemá kvantifikované konkrétne ciele, aktivity sú všeobecné, takže nie je ani možné hovoriť o väzbe. minimálne by sa očakávalo, že budú konkretizované výstupy jednotlivých aktivít (napr. vypracovaná analýza, vypracovaná schéma, ...), počet agend, ktoré zaniknú/sa zjednodušia a pod.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
1.00

Projekt žiadny harmonogram neobsahuje. Teoreticky pri dodržaní zásad implementácie je možné predpokladať jeho naplnenie, aj keď to bude náročné vyhodnotiť pre nejasné formulácie.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Pozícia zodpovednej osoby - prorektor, informácie o zapojených osobách sú predpokladom na úspešnú realizáciu.

Celkový počet bodov
50.00
Celkový komentár
Projekt vo svojej podstate je v súlade so zámerom výzvy, pre nejasné formulácie však nie je možné identifikovať jeho konkrétnejší prínos.
Návrh na úpravu rozpočtu
Znížiť najmenej o 10 tis. eur - zahraničné cesty, konferencie semináre.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

zníženie rozpočtu + jasnejšie zadefinovanie cieľov v dotačnej zmluve

Filter

Filter