Vytvorenie a akreditácia spoločného doktorandského študijného programu

Základné informácie

Tematická oblasť: 5. Podpora vytvárania spoločných študijných programov

Názov projektu: Vytvorenie a akreditácia spoločného doktorandského študijného programu

Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Stav projektu: Nefinancovaný

Priemerný počet získaných bodov: 52,0

Požiadavka na dotáciu (€): 99 734,98

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 104 984,20

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 4/5

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Cieľový stav

Cieľom projektu je komplexná príprava, akreditácia spoločného ŠP „Veterinárske vedy v akvakultúre“ (Veterinary Science in Aquaculture) pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia (VŠ štúdia) a zahájenie výučby.

Obsahová náplň ŠP  má byť zameraná na vedecké riešenia zložitého komplexu vzájomných vzťahov medzi vodnými organizmami a prostredím, vplyvom globálnych klimatických zmien na akvakultúru a ich dopad na zdravotný stav. Významnú úlohu vo farmovom chove morských, ale aj sladkovodných rýb bude zohrávať riešenie otázok kvality vody, welfare, vplyv stresových faktorov a zdravia rýb.

ŠP umožní absolventom správne sa orientovať pri hľadaní bezrizikových vedeckých riešení vzťahov medzi charakterom intenzívneho farmového chovu, fyziologických požiadaviek, požiadaviek welfare morských rýb, sladkovodných rýb a vodných živočíchov a využiť získané poznatky v praxi s cieľom zachovať  bezpečnosť potravinového reťazca. Významné je i sledovanie hľadiska dopadu na zdravie zvierat a ľudí, ale aj kontaminácie životného prostredia antropogénnymi vplyvmi a spracovaním a využitím vedľajších živočíšnych produktov v akvakultúre.

ŠP naučí absolventa ovládať početné najmodernejšie metódy využiteľné pri diagnostike, prevencii, tlmení a terapii infekčných a parazitárnych chorôb, pri vyvíjaní nových diagnostických metód hodnotení všetkých relevantných aspektov. Pripraví absolventa na základe zvládnutých náročných metód, analýz a experimentov, matematicko-štatistického vyhodnocovania údajov publikovať získané výsledky formou vedeckých článkov v uznávaných zahraničných a domácich časopisoch s IF, resp. CC.

Po absolvovaní medzinárodného doktorandského ŠP nájdu študenti uplatnenie na UVLF, UiN, ale aj na ďalších univerzitách, ktoré zabezpečujú výučbu akvakultúry, v rámci oblasti ochrany životného prostredia, poľnohospodárstva, vo výskumných ústavoch a laboratóriách, diagnostických ústavoch ako aj v oblasti kontroly potravín živočíšneho pôvodu a poradenstva na domácom  i zahraničnom pracovnom trhu.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – Partnerstvo
30

UVLF je podľa dostupných informácií jedinou VŠ na Slovensku s riadne akreditovaným spoločným študijným programom (na 1. stupni), a to v spolupráci s UiN, s ktorou plánuje vytvorenie a rozvoj spoločného programu na 3. stupni. Svedčí to o pevnom partnerstve, kde obe inštitúcie už poznajú vzájonne systém práce a vzdelávací systém, v ktorom pôsobia.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
14

Projekt sa zameriava na vytvorenie spoločného programu na 3. stupni, čo je s ohľadom na ďalší rozvoj vedecko-výskumného potenciálu veľmi dôležité. Napriek tomu je však predstava o tomto programe dosť nekonkrétna - neprebehli ešte žiadne predbežné sondy medzi VŠ? Je vytvorenie programu už aspoň nejako preddiskutované, dohodnuté (je deklarovaná reálna obojstranná voľa)? Pri predpokladanej vedeckej príprave by už v tej fáze spolupráce, v ktorej inštitúcie doteraz sú (a poznajú svoje možnosti), mali byť jasné odborné kapacity pre zabezpečenie výskumu (projekt uvádza, že v 1. fáze sa ešte len bude vyberať "personál s vhodnou profesiou, ktorí spĺňa podmienky pre tvorbu ŠP" - teda akoby ešte ani nebolo jasné, kto odborne a vecne môže riešiť túto problematiku). Zároveň nie je jasné predpokladané rozdelenie kompetencií medzi partnerskými VŠ (návrh uvádza "Výučba akreditovaného ŠP bude realizovaná zamestnancami UVLF" - ako sa na výučbe bude podieľať nórska VŠ?). Keďže ide o vybudovanie programu 3. stupňa, žiadalo by sa vymedziť ukontvenie programu a jeho absolventov v konkrétnych výskumných aktivitách UVLF a ich rozvoju do budúcna (nielen prepojenie s formuláciami dlhodobého zámeru a iných programových dokumentov) - naznačená potreba len veľmi všeobecne.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
10

Jediným explicitne uvedeným merateľným ukazovateľom pre úspešnosť projektu je predloženie akreditačného spisu na akreditáciu programu. Veľká časť projektu (a najmä pri pohľade na navrhovaný rozpočet) je však venovaná budovaniu vlastnej infraštruktúry UVLF (ľudské a materiálne zdroje), a to na to, ako sa javí, aby vôbec UVLF mohla poskytovať tento spoločný program (nemá doteraz žiadne kapacity a ide budovať program na "zelenej lúke"?). Projekt ako taký sa len veľmi málo venuje konkrétnostiam samotnej spolupráce VŠ pri poskytovaní plánovaného programu (v rozpočte ani na kooperačné aktivity nie sú vyčlenené prostriedky). Je otázka, či bolo cieľom tejto výzvy financovať rozvoj infraštruktúry slovenskej VŠ ako takej (na čo sú vyčlenené osobitné zdroje v rámci štrukturálnych fondov EÚ).

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
3

Miera spolufinancovania je na úrovni cca 5 %, čo je v porovnaní s ostatnými projektami pomerne nízky podiel. Financovanie je výlučne na budovanie materiálneho vybavenia UVLF, prípadne na ľudské zdroje na UVLF, ale žiadne kooperačné aktivity, ktorými by sa budovalo partnerstvo a prispelo sa k "spoločnému" študijnému programu - spoločného pre obe zúčastnené VŠ.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
4

V projekte je uvedená len prorektorka UVLF, za nórsku stranu nie je uvedená žiadna osoba. Nie je teda jasné personálne zabezpečenie administratívnych a dohadovacích úkonov na oboch stranách, ani odborné zabezpečenie plánovaného spoločného programu (aj keď odborné zameranie je samotného programu je zrejmé = nevedia obe univerzity, kto sa aktuálne danej problematike u nich odborne venuje?).

Celkový počet bodov
61.00
Celkový komentár
Myšlienku spoločného doktorandského programu hodnotím všeobecne veľmi pozitívne a má veľký potenciál rozvinúť nielen vzdelávací rozmer UVLF, ale aj jej vedecké činnosti. Napriek tomu predložený projekt (aj s ohľadom na existujúcu spoluprácu UVLF a NiU) hodnotím ako nekonkrétny, s chýbajúcou konkrétnou predstavou o možnej spolupráci, a práve samotný faktor spolupráce na spoločnom programe je len veľmi vágne prítomný v návrhu. Podporiť projekt by však malo zmysel, ak by sa prepracoval na kooperačný projekt, so spoločnými aktivitami a s rozdelením kompetencií medzi partnerské VŠ.
Návrh na úpravu rozpočtu
Personálne výdavky - otázna je ich nevyhnutnosť, chýba konkrétnosť kalkulácie (vyvstáva otázka duplicitnosti dotácie pri inštitucionálnom financovaní VŠ a teda aj mzdových prostriedkov na zamestnancov zabezpečujúcich hlavnú činnosť VŠ, a teda aj prípravu študijných programov na akreditáciu). Všetky ostatné výdavky - je otázne, či cieľom dotácie, ktorá sa poskytuje, je suplovať štrukturálne fondy poskytované doteraz na budovanie výskumnej infraštruktúry. Žiadne výdavky nie sú určené na spoločné aktivity partnerských VŠ, teda akoby ani nešlo o vybudovanie spolupráce na spoločnom programe.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Teoreticky by bolo možné podporiť tento projekt s ohľadom na doterajšie skúsenosti VŠ so spoločným programom na Bc. stupni. No hlavným otáznikom tu je, či je ochota podporiť viacmenej jednostranne orientovaný projekt rozvoja infraštruktúry domácej inštitúcie, aj keď je otázna reálna spolupráca na spoločnom programe (teda akoby skrytá za myšlienku spoločného programu). Idea je zaujímavá, predložený projekt má ale značné slabiny (bolo by treba prediskutovať).

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – Partnerstvo
13

Napriek uzatvorenej spoločnej dohode o spolupráci s nórskou vysokou školou - University of Nordland, Bodo, s ktorou má UVLF už akreditovaný spoločný bakalársky študijný program, o doterajšej spolupráci pri prípave spoločného študijného programu tretieho stupňa, nie je v projekte zmienka. Príprava spoločného PhD študijného programu v oblasti akvakultúry tiež nie je deklarovaná v dlhodobom zámere univerzity.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
12

Plánované aktivity nie sú konkrétne a sú veľmi všeobecne deklarované, nezodpovedajú potrebným aktivitám v oblasti prípravy obsahu študijného programu, ani administratívnej a organizačnej náročnosti pri príprave spoločného študijného programu (spoločné organizačné a adminsitratívne postupy realizácie SŠP).

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
10

Jednotlivé ciele a postupy nie sú merateľné, nakoľko sú len všeobecne deklarované (napr. "výber personálu s vhodnou profesiou, ktorý spĺňa podmienky pre tvorbu ŠP"). Vzhľadom k doterajšej nepripravenosti programu, jeho príprava v časovom horizonte do konca roku 2014 je nereálna.

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
3

Projekt je vysoko finančne náročný, pri nízkej miere spolufinancovania 5% (požiadavka na 99 734,98 EUR, spolufinancovanie 5249 EUR), pričom 50% finančných požiadaviek je na prístrojové vybavenie (47 621,13 EUR). Tieto požiadavky nezodpovedajú cieľu projektu - pripraviť spoločný študijný program.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
5

Okrem zodpovednej osoby v projekte, nie je uvedený ostatný pedagogický a vedecký personál , nie je uvedené ani zodpovedné pracovisko univerzity.

Celkový počet bodov
43.00
Celkový komentár
Projekt nie je dostatočne spracovaný, je len všeobecne deklarovaná potreba, resp. zámer pripraviť spoločný študijný program s inštitúciou, s ktorou už má univerzita dohodu o realizácii spoločného bakalárskeho programu z iného študijného odboru. Vysoké náklady na prístrojové vybavenie poukazujú skôr na záujem univerzity skvalitniť laboratórne vybavenie.
Návrh na úpravu rozpočtu
Projekt neodporúčam financovať aj vzhľadom k neadekvátnym finančným požiadavkam.
Odporúčanie
nefinancovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Neodporúčam projekt financovať

Filter

Filter