Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Základné informácie

Tematická oblasť: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Názov projektu: Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Priemerný počet získaných bodov: 92,0

Požiadavka na dotáciu (€): 68 751,07

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 72 188,64

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 2/8

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Vysoká škola Položka Popis Suma
STU 610 2 850 €
STU 614 13 275 €
STU 621 2 049 €
STU 625 5 163 €
STU 631 980 €
STU 632 460 €
STU 633 13 375 €
STU 637 30 600 €
Spolu 68 752,00

Cieľový stav

Všetky aktivity projektu sú zostavené tak, aby bol vytvorený a postupne realizovaný akčný plán: „Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“. Hlavným cieľom akčného plánu je identifikácia a postupná eliminácia bariér na všetkých fakultách STU. Zámerom tohto rozvojového projektu je zreálnenie pripravenosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na implementáciu zákona o vysokých školách a vyhlášky MŠ SR o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami, ako aj podpora zámerov samotného Ministerstva školstva SR.

Jednou z hlavných priorít zabezpečenia prístupnosti vzdelania pre osoby so špecifickými potrebami na vysokých školách je sprístupnenie fyzického a informačného prostredia. Potreba riešenia problematiky rovnosti príležitostí v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu musí byť postavená na podpore inkluzívnych postojov a reálnych investičných krokov. Jedná sa o uplatňovanie princípov univerzálneho navrhovania, ktoré zabezpečí nediskriminačné prostredie vysokých škôl tak, aby bolo možné naplniť základné ľudské práva a teda i právo na vzdelanie. V rámci realizácie projektu spracujú riešitelia z Výskumného a školiacentra bezbariérového navrhovania CEDA FA STU metodiku o spôsoboch identifikovania fyzických bariér na vysokých školách ako aj o princípoch tvorby a debariérizácie univerzálne prístupného vysokoškolského prostredia. Metodika bude vypracovaná tak, aby bola aplikovateľná pre všetky typy a zamerania vysokých škôl. Dôležitým podsystémom metodiky je vypracovanie audítorských hárkov pre vysokoškolské budovy a ich doplnkové zariadenia za účelom identifikácie existujúcich fyzických bariér vo vysokoškolskom prostredí. Kvalitne vykonaná identifikácia bariér je veľmi dôležitý nástroj pre efektívnu prípravu investičných projektov a preto môžu byť tieto výstupy účinnou pomôckou pri realizácií investičných zámerov všetkých slovenských vysokých škôl.

 

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
7

Predkladateľ projektu zabezpečuje realizáciu jednotlivých aktivít hlavne vlastnými kapacitami, či už sú to zamestnanci, študenti doktorandi alebo riadni študenti. Študenti bud zapojení do realizácie konkrétnych aktivít. Akademická obec bude takisto vo vysokej miere participovať na projekte.
To, že predkladateľ má záujem spolupracovať aj s odborníkmi na základe vlastných skúsenosti. svedčí o ich doterajšej pozitívnej skúsenosti v tejto oblasti a oprávnenosti podmienky partnerstva v projekte ako aj v samotnej výzve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Kritérium 2 – Partnerstvo
10

Zabezpečená participácia s organizáciami, ktoré sa profesionálne venujú zlepšovaniu podmienok osôb so zdravotným postihnutím: zapojenie takmer všetkých základných druhov zdravotného postihnutia - zrakovo, sluchovo, telesne postihnutí. Predkladateľ projektu už dlhodobo spolupracuje s občianskymi združeniami osôb so zdravotným postihnutím pri realizácii projektov, ale aj pri spracovaní dôležitých materiálov napr. v oblasti prístupnej turistiky, pri školeniach, implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý SR ratifikovala v roku 2010 spolu s opčným protokolom. Spolupráca s konečnými užívateľmi - osobami so zdravotným postihnutím (vrátane študentov so špecifickými potrebami) napomáha scitlivovaniu vzťahov zdravej verejnosti voči osobám s postihnutím. Toto kritérium splnil predkladateľ veľmi dobre.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
30

Aktivity projektu sa zameriavajú na všetky budovy škôl, ale ich areáli, takisto sa zameriavajú na identifikáciu viacerých druhov bariér - fyzické, informačné, komunikačné. Doterajšie skúsenosti predkladateľa sú predpokladom veľmi pozitívneho vplyvu na prostredie ostatných vysokých škôl na Slovensku,ktoré nemajú v tejto oblasti dostatočné skúsenosti, v prípade rozšírenia výstupov projektu a zabezpečení informovanosti hlavne (ale nielen) koordinátorv na ďalších vysokých školách. Projekt je zameraný aj na implementáciu nových metód a smerovaní vo vyspelých krajinách EÚ - univerzálny dizajn, aj napriek tomu, že nie je ešte zapracovaný v slovenskej legislatíve. Z projektu je zrejmé, že vysoká škola bude využívať výsledky v prospech zlepšenia situácie študentov so špeciálnymi potrebami zároveň budú novozistené potreby a požiadavky zapracované už do existujúcehodo Akčného programu školy spolu s požiadavkami na finančné krytie.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Jasne je špecifikovaný súčasný stav v oblasti debarierizácie, následne aj potrebné kroky, ktoré treba urobiť na zlepšenie stavu: identifikácia bariér, príprava na odstránenie bariér, samotné odstránenie bariér vrátane doplnenia potrebného technického vybavenia na kvalitný monitoring.
Výška rozpočtu je primeraná aktivitám a výstupom projektu, ktoré budú slúžiť všetkým vysokým školám na Slovensku. Bez vypracovania metodiky identifikovania fyzických bariér na vysokých školách ako aj princípoch tvorby a debarierizácie univerzálne prístupného vysokoškolského prostredia nie je možné na Slovensku pokračovať v debarierizácii vysokých škôl. (Opäť je vidieť v projekte skúsenosti z praxe, ktoré má predkladateľ.) Potrebná je jednotná metodika....a nie úpravy podľa rozličných predstáv monitorujúcich, ktoré si často navzájom odporujú - tak ako to vidíme aj v praxi napr. veci ktoré vyhovujú vozičkárom, nevyhovujú nevidiacim a naopak. Spracovanie týchto metodických materiálov, hodnotiacich hárkov (tak ako uvádza predkladateľ) je veľkým prínosom projektu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
20

Hlavným cieľom výzvy je identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu, spôsobu mapovania bariér a spracovanie návrhu na odstránenie rôznych druhov bariér, tak aby vysoká škola postupne splnila medzinárodne uznávané kritéria prístupnosti a podmienky nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím v súlade s príslušnými článkami dohovoru. Pozitívna je priama účasť osôb so zdravotným postihnutím na monitorovaní a tvorbe prístupného prostredia umožňujúceho získať vysokoškolské vzdelanie. Precízny popis súčasného stavu, spracovanie aktivít projektu sa odzrkadlilo v jasne vymedzených merateľných cieľoch, široko využiteľných výstupoch. Rozpočet je veľmi dobre naviazaný na všetky aktivity projektu, je jednoducho kontrolovateľný a jasný.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Zodpovedná osoba projektu je veľmi skúsená, dlhodobo pracuje na projektoch zameraných na zlepšovanie podmienok osôb so zdravotným postihnutím (v prípade tohto projektu - študentov so špecifickými potrebami) na zlepšovaní ich životných podmienok, hlavne v oblasti prístupnosti vzdelania. Je autorkou resp. spoluautorkou množstva kvalitných publikácii, ktoré majú široké praktické využitie. Má široké odborné kontakty v zahraničí, pôsobí v dôležitých inštitúciach, snaží sa nové trendy a príklady dobrej praxe prenášať na Slovensko. V hnutí zdravotného postihnutia na Slovensku má veľký kredit a je považovaná za vynikajúcu odborníčku, ktorá dokáže dobre komunikovať s touto skupinou ľudí ale aj zohľadňovať ich praktické skúsenosti.

Celkový počet bodov
97.00
Celkový komentár
Projekt korešponduje s výzvou. Je vypracovaný na vysokej odbornej úrovni s využitím znalostí z doterajšej praxe, národnej a medzinárodnej legislatívy ako aj záväzkov Slovenska v oblasti implementácie práv osôb so zdravotným postihnutím. Takisto je z neho zrejmá dlhodobá a vzájomne prospešná spolupráca s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, čo tiež napomôže dosiahnutiu kvalitných výsledkov projektu. Veľmi dobre sú stanovené priority projektu - jednotlivé aktivity naväzujú na seba obsahovo aj časovo. Výstupy projektu budú použiteľné pre ďalšie vysoké školy - hlavne hodnotiace hárky, metodika a spôsob indentifikovania fyzických barrér, ktoré by mali využívať jednotne všetky školy. Rozpočet presne naväzuje na aktivity projektu, je vyvážený, finančné prostriedky vynaložené účelne.
Návrh na úpravu rozpočtu
Rozpočet projektu presne naväzuje na jeho aktivity, je vyvážený, navrhované využitie finančných prostriedkov účelné. Vysoko pozitívne hodnotím aj vlastný vklad predkladateľa do projektu. Presne sú špecifikované jednotlivé položky rozpočtu, vrátane vybavenia potrebného na zabezpečenie kvalitného monitorovania. Finančné požiadavky nie sú reálne, nie sú nadhodnotené.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Projekt odporúčam financovať v plnom rozsahu, nie sú potrebné žiadne úpravy.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Všetky aktivity projektu sú zostavené tak, aby bol vytvorený a postupne realizovaný akčný plán:
„Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“. Hlavným cieľom akčného plánu je identifikácia a postupná eliminácia bariér na všetkých fakultách STU. Zámerom tohto rozvojového projektu je zreálnenie pripravenosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na implementáciu zákona o vysokých školách a vyhlášky MŠ SR o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami, ako aj podpora zámerov samotného Ministerstva školstva SR.
Jednou z hlavných priorít zabezpečenia prístupnosti vzdelania pre osoby so špecifickými potrebami na vysokých školách je sprístupnenie fyzického a informačného prostredia. Potreba riešenia problematiky rovnosti príležitostí v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu musí byť postavená na podpore inkluzívnych postojov a reálnych investičných krokov. Jedná sa o uplatňovanie princípov univerzálneho navrhovania, ktoré zabezpečí nediskriminačné prostredie vysokých škôl tak, aby bolo možné naplniť základné ľudské práva a teda i právo na vzdelanie. V rámci realizácie projektu spracujú riešitelia z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA FA STU metodiku o spôsoboch identifikovania fyzických bariér na vysokých školách ako aj o princípoch tvorby a debariérizácie univerzálne prístupného vysokoškolského prostredia. Metodika bude vypracovaná tak, aby bola aplikovateľná pre všetky typy a zamerania vysokých škôl. Dôležitým podsystémom metodiky je vypracovanie audítorských hárkov pre vysokoškolské budovy a ich doplnkové zariadenia za účelom identifikácie existujúcich fyzických bariér vo vysokoškolskom prostredí. Kvalitne vykonaná identifikácia bariér je veľmi dôležitý nástroj pre efektívnu prípravu investičných projektov a preto môžu byť tieto výstupy účinnou pomôckou pri realizácií investičných zámerov všetkých slovenských vysokých škôl.
Predpokladá sa aj zapojenie študentov STU.

Kritérium 2 – Partnerstvo
8

Hlavnými partnermi sú:
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA FA STU,
NROZP SR - Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
ÚNSS - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
OMD - Organizácia muskulárnych dystrofikov
SZTP - Slovenský zväz telesne postihnutých
SZN - Slovenský zväz nepočujúcich
Je na škodu, že do projektu neboli zapojené pracoviská aj z iných regiónov, ktoré by mohli metodiku spoločne pripraviť a osvojit si ju počas pilotných auditov.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
26

Predkladaný projekt nadväzuje na projekt podporený MŠ SR „Štandardy zabezpečenia podmienok štúdia pre osoby so zdravotným postihnutím na vysokých školách v SR pre roky 2011 – 2013“ a jeho ambíciou je naplnenie a doplnenie zverejneného materiálu o výsledky výskumov Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA FA STU, ktoré budú pomôckou pri identifikácií a eliminácii existujúcich fyzických bariér na slovenských vysokých školách. Výstupy projektu budú teda prínosné nielen pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, ale aj pre ostatné slovenské vysoké školy. Hlavným prínosom tohto riešenia projektu do budúcnosti je vytvorenie profesionálne správne nastavených podmienok pre naplnenie požiadaviek pri spracovávaní projektov pre čerpanie investičných európskych fondov.
Aktivity projektu sú zamerané na identifikáciu existujúcich bariér a ich odstraňovanie, ale aj na metodickú prípravu expertov na slovenských VŠ a relevantných organizáciách pre realizáciu debarierizácie pomocou metodiky CEDA. Významným výstupom bude aj pilotný projekt debariérizácie, ktorý bude spracovaný ako realizačný projekt. Autor realizačného projektu musí byť v zmysle zákona vybratý v procese verejného obstarávania.
Podľa názoru hodnotiteľa tohto projektu, význam projektu sa znásobí, ak súčasťou budú pilotné audity budov na všetkých zainteresovaných VŠ ako metodická ukážka postupu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
16

Dôležitým výstupom projektu bude vypracovanie Akčného plánu na roky 2015 -2020 v spolupráci s vedením STU, určenie priorít a vypracovanie harmonogramu postupného odstraňovania existujúcich bariér v prístupe k štúdiu pre študentov so špecifickými potrebami a spôsob financovania aktivít.
Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy, príslušnej súčasti Slovenská technická univerzita v Bratislave prijala v roku 2012 „Dlhodobý zámer – strategický rozvojový plán 2012 – 2017“, ktorý je zverejnený na webovej stránke http://www.stuba.sk/new/docs//stu/uradna_tabula/dz_stu.pdf.
Vybraté state zo zámeru STU: Víziou STU je poskytovať kvalitné medzinárodne porovnateľné vzdelanie pre široké vrstvy mladej generácie (str. 5). V oblasti vzdelávania sa STU zaväzuje, že bude podporovať rovnosť príležitostí pri prijímaní na štúdium a bude modernizovať vzdelávanie s ohľadom na najnovšie poznatky v didaktike a na meniace sa potreby študentov (str. 8). Vnutorné a vonkajšie priestory univerzity bude budovať a revitalizovať tak, aby vytvárali dôstojné, kultúrne a medzinárodne porovnateľné prostredie pre výskum a rozvoj osobnosti (str. 14). V oblasti správy, riadenia a poskytovania interných služieb je strategickým cieľom prehodnotiť vertikálnu a horizontálnu štruktúru univerzity, najmä s ohľadom na nespochybniteľnú vykonateľnosť všetkých úkonov určených zákonom; študentom bude poskytovať služby na medzinárodne porovnateľnej úrovni, modernizovať informačné a komunikačné technológie s cieľom dosiahnuť prívetivejšiu a efektívnejšiu prácu pre užívateľa (str.15).
Projekt bude STU realizovať vlastnými kapacitami prostredníctvom odborného pracoviska Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania - CEDA FA STU, pedagógov a študentov doktorandského štúdia Fakulty architektúry STU. Do projektu budú zapojení aj študenti riadneho štúdia v rámci predmetu Univerzálne navrhovanie. Pri vykonávaní auditov prístupnosti priestorov STU, pri príprave nástrojov a metodík na identifikáciu a elimináciu bariér a pri tvorbe projektovej dokumentácie bude riešiteľský kolektív čerpať z predchádzajúcich
a prebiehajúcich výskumov a z dlhodobej spolupráce so združeniami osôb so zdravotným postihnutím. Na realizáciu školení, seminárov a workshopov budú prizvaní odborníci z organizácií osôb so zdravotným postihnutím a experti na podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami.
Autor realizačného projektu debariérizácie musí byť v zmysle zákona vybratý v procese verejného obstarávania.
Kolektív riešiteľov projektu sa viac ako 15 rokov zaoberá výskumom, edukáciou, realizáciou a osvetou problematiky súvisiacej s tvorbou bezbariérového prostredia a inklúziou osôb so zdravotným postihnutím do života spoločnosti, čo je zárukou úspešného naplnenia cieľov projektu. V roku 2013 bola členka riešiteľského kolektívu a členka CEDA FA STU Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. menovaná univerzitným koordinátorom STU pre študentov so špecifickými potrebami, čo je zárukou úspešnej realizácie naplánovaných aktivít súvisiacich so skvalitnením práce fakultných koordinátorov, ako aj so zlepšením informovanosti študentov so špecifickými potrebami na pôde STU.
Riadenie a realizovanie jednotlivých aktivít bude rozdelené medzi riešiteľov z centra CEDA FA STU. Úlohou zodpovedného riešiteľa bude koordinovať prácu riešiteľov, sledovať harmonogram a dodržiavanie naplánovaných aktivít, iniciovať pracovné stretnutia a rokovania s ostatnými pracoviskami STU. Zámerom MŠ SR je vypracovanie „Štandardov zabezpečenia podmienok štúdia pre osoby so zdravotným postihnutím na vysokých školách v SR“, v ktorých bude nevyhnutné implementovať aj otázky súvisiace s prístupnosťou vysokých škôl a ich areálov. Koncept prístupnosti musí byť súčasťou stratégií a akčných plánov vysokých škôl a programov hodnotenia kvality škôl v rámci akreditácie. Preto je nevyhnutné uplatňovať zásady univerzálneho navrhovania pri tvorbe programov a služieb, ale hlavne v stavebných činnostiach pri tvorbe a debariérizácií školských objektov a ob

Kritérium 5 – Ciele projektu
19

Aktivity projektu sú rozdelené na tieto časti:
1. identifikácia existujúcich bariér formou auditov. Identifikácia existujúcich bariér je dôležitým nástrojom pri tvorbe investičných zámerov a bude východiskom pre korektné vypracovanie investičných projektov debariérizácie priestorov STU, projektov súvisiacich s odstraňovaním informačných bariér, ako aj pre zlepšenie dostupnosti podporných služieb STU pre študentov so špecifickými potrebami. Výstupom bude „Správa o stave prístupnosti priestorov a služieb pre študentov so špecifickými potrebami na STU“, ktorá bude podkladom pre rokovania s vedením STU.
2. Príprava nástrojov na odstránenie bariér
Za účelom zvýšenia efektívnosti a kvality procesov súvisiacich s odstraňovaním bariér na STU budú použité tieto nástroje:
„Audity bezbariérovosti vysokoškolských objektov“, ktoré budú slúžiť na identifikáciu existujúcich bariér fyzickej prístupnosti jednotlivých prevádzkových častí vysokých škôl a ich areálov. Výstupom tejto aktivity bude publikácia, v ktorej bude zverejnená metodika vykonávania auditov, prípadové štúdie debariérizácie školských stavieb a pilotný projekt debariérizácie vybratého objektu STU. Materiál bude poskytovať relevantné informácie súvisiace s identifikáciou a elimináciou fyzických bariér všetkým slovenským vysokým školám.
„Tvorba univerzálne prístupného vysokoškolského prostredia“ – obsahom metodiky bude jednak špecifikácia nárokov študentov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia na tvorbu prostredia, ako aj vysvetlenie základných princípov univerzálnej tvorby školských budov, študentských ubytovacích zariadení, stravovacích zariadení, knižníc a ostatných voľnočasových zariadení areálov vysokých škôl. Jej cieľom je vysvetlenie nového prístupu k tvorbe vysokoškolského prostredia metódou univerzálne navrhovanie.
Školenia, semináre a workshopy – nástroje na prípravu a praktickú realizáciu aktivít súvisiacich s identifikáciou a elimináciou bariér na STU. V rámci tejto aktivity sa budú pripravovať prednášky, senzibilizačné cvičenia, podklady pre realizáciu seminárov a študentských workshopov, materiály na publikovanie a osvetu jednotlivých aktivít, do ktorých budú okrem riešiteľov projektu zapojení
odborníci z organizácií združujúcich osoby so zdravotným postihnutím, prizvaní experti na podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami, fakultní koordinátori a študenti doktorandského a riadneho štúdia Fakulty architektúry STU.
Projekty debariérizácie vybratých objektov STU – tvorba vzorových architektonických štúdií a pilotného projektu debariérizácie, ktorý bude spracovaný ako realizačný projekt. Autor realizačného projektu musí byť v zmysle zákona vybratý v procese verejného obstarávania (vypísanie výzvy sa plánuje na február 2014).
3. Odstraňovanie bariér), pričom aktivita bude pokračovať aj po ukončení tohto projektu. Proces odstraňovania bariér bude prebiehať postupne.

Merateľné výstupy projektu:
- 14 auditov prístupnosti (7 fakúlt STU a 7 ubytovacích zariadení STU)
- 1 správa „Správa o stave prístupnosti priestorov a služieb pre študentov so špecifickými potrebami na STU“
- 1 príručka „Audity bezbariérovosti vysokoškolských objektov“ - náklad 100 ks.
- 1 metodika „Tvorba univerzálne prístupného vysokoškolského prostredia“ - náklad 100 ks
- 1 pilotný projekt debariérizácie vybratého objektu STU
- 1 „Akčný plán STU na roky 2015 -2020“

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Zodpovedný riešiteľ Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA FA STU sa zaoberá výskumnou, edukačnou, konzultačnou, expertíznou, legislatívnou činnosťou a tvorbou projektovej dokumentácie. Všetky aktivity centra sú zamerané na identifikáciu a elimináciou bariér v prostredí za účelom zabezpečenia prístupnosti, ktorá je jednou z hlavných podmienok integrácie osôb so zdravotným postihnutím do života spoločnosti. Riešitelia z CEDA FA STU sú členmi viacerých relevantných medzinárodných organizácií a pracovných skupín.
Menovaná je kompetentná pre dosiahnutie daných cieľov.

Celkový počet bodov
87.00
Celkový komentár
Predkladaný projekt má za cieľ vytvoriť akčný plán a nástroje na skvalitnenie poskytovaných služieb STU pre študentov so zdravotným postihnutím. Postupným odstraňovaním fyzických bariér na všetkých fakultách a v priestoroch poskytujúcich služby študentom STU, sprístupnením Akademického informačného systému STU pre študentov so špecifickými potrebami, ako aj zlepšením dostupnosti podporných služieb, chce STU naplniť myšlienky humanizmu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohovormi. Viaceré výstupy projektu budú koncipované tak, aby boli využiteľné pri vypracovávaní požadovaných stratégií a akčných plánov slovenských vysokých škôl. Budú účinnou pomôckou pri identifikovaní existujúcich bariér vo vysokoškolskom prostredí a poskytnú návod ako tvoriť školské prostredie metódou univerzálne navrhovanie. Metodické usmernenie je dôležitým materiálom, pretože jednotlivé školy ich bez odbornej pomoci nemôžu vypracovať kvalitne. Metodika a audity budú prístupné v elektronickej a tlačenej forme a CEDA FA STU môže za určitých podmienok poskytovať odborné konzultácie pri tvorbe investičných projektov. Podľa názoru hodnotiteľa tohto projektu, význam projektu sa znásobí, ak súčasťou budú riadené pilotné audity budov na viacerých zainteresovaných VŠ ako metodická ukážka postupu s celonárodným dopadom na viaceré regióny. V zmysle toho je potrebné upraviť ciele i rozpočet, konkrétne v položke - Príprava a tvorba projektovej dokumentácie tvorba vzorových architektonických štúdií a pilotného projektu debariérizácie v celkovej sume 24 000 EUR.
Návrh na úpravu rozpočtu
Celkový rozpočet projektu: 72 188,- €, z toho financované žiadateľom (a spolupracujúcimi vysokými školami) 3 437,- €. Spoluúčasť riešiteľov projektu je vo výške 5 % z celkových nákladov. Odporúčam zvážiť úpravu rozpočtu za predpokladu akceptácie zmeny v cieľoch projektu v položke - Príprava a tvorba projektovej dokumentácie tvorba vzorových architektonických štúdií a pilotného projektu debariérizácie v celkovej sume 24 000 EUR.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Odporúčam financovať.

Filter

Filter