Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov

Základné informácie

Tematická oblasť: 3. Rozvoj učiteľských študijných programov

Názov projektu: Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Ukončený

Priemerný počet získaných bodov: 93,5

Požiadavka na dotáciu (€): 80 000,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 80 000,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 1/1

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Vysoká škola Položka Popis Suma
UMB 620 Odvody a poistné 14 550 €
UMB 631 Cestovné náhrady, ubytovanie expertov 8 500 €
UMB 633 Spotrebný materiál 2 600 €
UMB 636 Prenájom priestorov 4 200 €
UMB 637004 Tlač monografie 1 000 €
UMB 637007 Cestovné náhrady 8 250 €
UMB 637011 Štúdie, expertízy, posudky 3 100 €
UMB 637027 odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 37 800 €
Spolu 80 000,00

Cieľový stav

Primárnym zámerom projektu je inovovať profesijnú praktickú prípravu budúcich učiteľov jednotlivých stupňov škôl prostredníctvom vytvorenia štandardov na uskutočňovanie pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov. Sekundárnym cieľom projektu potrebným pre uplatňovanie pedagogickej praxe je vytvoriť parametre na výber a zaradenie škôl do siete cvičných škôl s kvalifikovanými cvičnými učiteľmi vyškolenými prostredníctvom modulárnych programov kontinuálneho vzdelávania v zmysle novovytvoreného kompetenčného profilu cvičného učiteľa.

Špecifické ciele:

  • Analyzovať súčasný stav realizácie a hodnotenia pedagogickej praxe v učiteľských študijných programoch vysokých škôl zapojených do projektu;
  • Analyzovať súčasný stav vedenia študentov na pedagogickej praxi v študijných programoch v Českej republike;
  • Analyzovať kompetencie učiteľa potrebné pre vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi;
  • Vytvoriť štandard na uskutočňovanie všetkých druhov pedagogickej praxe vychádzajúce z opisov učiteľských študijných odborov, rozvíjania učiteľskej profesionality (orientačná, diagnostická, didakticko-projektívna, integračno-realizačná funkcia) a z európskych ESG štandardov;
  • Inovovať modely pedagogických praxí v zmysle inovácie obsahu, metód a foriem pedagogických praxí vo väzbe na odborovo-didaktický modul a pedagogicko-psychologický modul obsahu prípravy budúcich učiteľov v kontexte opisov študijných učiteľských programov, európskych ESG štandardov a vytvorených štandardov na uskutočňovanie pedagogickej praxe;
  • Vytvoriť kompetenčný profil cvičného učiteľa a kritériá na zriadenie siete cvičných škôl ako základných predpokladov pre vedenie študentov na pedagogickej praxi;
  • Vytvoriť modely kontinuálneho vzdelávania pre cvičných učiteľov so zameraním na oboznámenie sa s novým konceptom vedenia študentov na pedagogickej praxi;
  • Vytvoriť kritériá na výber siete cvičných základných a stredných škôl pre realizáciu pedagogických praxí študentov.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
14

Navržený způsob realizace se jeví jako vhodný. Doporučuji však začlenit zmiňované ostatní aktéry (str. 5 projektové žádosti) do řídící skupiny ve všech fázích realizace projektu od počátku. Zkušenosti z České republiky ukazují, že nízká míra profesní praktické přípravy v učitelských studijních programech je provázena značným stupněm nedůvěry mezi teorií a praxí, kterou je nutné překonávat.

Kritérium 2 – Spolupráca s ostatnými vysokými školami
10

Míra spolupráce (vnitrostátní, ale i zahraniční) se jeví jako vyhovující.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
25

Projekt sleduje správný cíl a má zásadní význam. Pro jeho praktický vliv je však nezbytné dosáhnout odpovídajících legislativních a organizačních podmínek ve školství, tedy působí zde řada faktorů nad rámec projektu jako takového. Základní měřitelný cíl podílu alespoň 15 % profesní praktické přípravy v učitelských studijních programech se jeví v mezinárodním srovnání jako jakoby málo ambiciózní, vzhledem k akreditačních podmínkám a souvisejícím předpokladům je však ve střednědobém horizontu poměrně realistický.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Projekt je zpracován konzistentně, jednotlivé cíle, jejich specifikace a aktivity spolu souvisí a nevyskytují se neorganicky vložené činnosti.

Kritérium 5 – Ciele projektu
5

Cíle projektu jsou správně zvolené a přiměřeně ambiciózní. Vzhledem k tomu, že se jedná v jádru o otázku celkové představy o profesním profilu učitele, nemohou však být vyřešeny bez intenzivní spolupráce řešitelské vysoké školy, ostatních vysokých škol připravujících učitele a zejména reprezentantů pedagogické praxe a školské správy.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Z hlediska cílů projektu je otázka, zda období jednoho roku realizace je postačující. Z organizačního hlediska je projekt je navržen adekvátně, avšak např. složitost vytváření konsensu mezi pedagogickou teorií a praxí může způsobit prodlení zejména v první fázi. Zdá se mi, že toto riziko by mohlo a mělo být v projektu explicitně zmíněno.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
15

Hlavní řešitelka je zkušenou akademickou pracovnicí s relevantní praxí ve vztahu k řešenému projektu, rektorkou veřejné vysoké školy. Má nepochybně všechny předpoklady k řízení a koordinaci takto složitého (nejen organizačně, ale i "politicky") projektu.

Celkový počet bodov
93.00
Celkový komentár
Projekt je nutno ocenit pro jeho společenský význam, kdy nevyhovující stav profesní přípravy učitelů představuje významný faktor limitující rozvoj vzdělávacího systému v řadě zemí střední Evropy, takže zkušenosti z tohoto projektu mohou být inspirativní i pro zahraničí. Pro úspěch projektu je nezbytné od počátku intenzivně zapojit představitele aktérů školské politiky mimo vysoké školy připravující učitele, aby byl formován určitý konsensus o představě profesního profilu učitele, od níž se konkrétní řešení profesní praktické přípravy, jejího podílu a charakteru musí odvíjet. Projekt je nastaven vhodně a zasluhuje podporu nejen v materiálním smyslu, ale zejména ve smyslu trvalé péče ministerstva o průběh jeho realizace.
Návrh na úpravu rozpočtu
Bez návrhu.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Doporučuji posílit zapojení představitelů školské správy a školské praxe do řídící skupiny projektu od počátku realizace.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
15

Navrhovaný spôsob realizácie je štandardný a vhodný pre riešenie projektu.

Kritérium 2 – Spolupráca s ostatnými vysokými školami
9

V MR prebehla významná reforma učiteľského povolania v nedávnej minulosti, žiada sa využiť pozitívne skúsenosti tejto reformy.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
25

Dôležitosť projektu je v súčasnom období veľmi veľká, zvýšenie rozsahu praktickej časti výučby v obsahu vzdelávania patrí medzi priority v zmenách jeho obsahu. v priebehu projektu odporúčam zvážiť vhodnosť zvýšenia dotácie na praktickú zložku - pedagogickej praxe.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

jednotlivé časti projektu sú vypracované v primeranom rozsahu a nadväzujú logicky na seba.

Kritérium 5 – Ciele projektu
5

Ciele projektu sú navrhnuté správne a sú splniteľné.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Harmonogram projektu je navrhnutý správne, zvládnutie cieľov v navrhovanom období riešenia projektu je ambiciózne.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
15

Vedúca riešiteľka je erudovaná vysokoškolská profesorka a vedkyňa v danom odbore a má všetky predpoklady na úspešné manažovanie daného projektu.

Celkový počet bodov
94.00
Celkový komentár
Projekt je aktuálny, zodpovedá súčasným požiadavkám na kvalitatívne zmeny v učiteľskej profesii. Riešiteľský tím a osoba zodpovednej riešiteľky dáva záruky na úspešné riešenie projektu.
Návrh na úpravu rozpočtu
Bez návrhu.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Financovať podľa predloženého rozpočtu.

Filter

Filter