Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Názov projektu: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer VŠ, predovšetkým vo vzťahu k posilneniu internacionalizácie a vytváraniu pracovných podmienok atraktívnych pre kvalitných výskumných pracovníkov.

Projekt neuvádza konkrétne merateľné ukazovatele zakotvené v dlhodobom zámere relevantné pre projekt. Merateľné ukazovatele v projekte sa vzťahujú primárne na bezprostredné výstupy projektu.

Konzistentnosť projektu
26

Aktivity projektu sú konzistentné, zamerané predovšetkým na vytvorenie inštitucionálnych predpokladov pre úvodné fázy prípravy a implementácie HRS4R.

Oceňujem, že projekt kladie dôraz aj na informovanie o HRS4R a súvisiacich témach medzi zamestnancami a zamestnankyňami UCM. Zároveň by som však odporúčala, aby pozornosť venoval aj ich zapojeniu v procese prípravy plánu (napr. cez prieskum, fókusové skupiny alebo workshopy a pod.).

Rozpočet projektu
20

Rozpočet projektu je vzhľadom na plánované aktivity nastavený vhodne. Zahrnuté sú všetky výdavky potrebné na zabezpečenie realizácie aktivít a výška výdavkov je primeraná

Hodnota projektu
38

Ciele projektu sú nastavené reálne a UCM má dostatočné kapacity na ich dosiahnutie v stanovenom časovom rámci. Vzhľadom na nastavenie aktivít smerom k získavaniu kompetencií a poznatkov pre implementáciu HRS4R a nastavenie potrebných inštitucionálnych mechanizmov je možné predpokladať, že projekt bude mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov na UCM.

Celkový počet bodov
93.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Organizácia sa zaviazala vytvoriť podmienky pre implementáciu Európskej charty výskumníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, princípy sú ukotvené v dlhodobom zámere univerzity.

Konzistentnosť projektu
15

Aktivity potrebné k podaniu žiadosti o získanie značky sú vymenované a riadne popísané. V rámci viacero aktivít je uvedené, že budú zužitkované poznatky z návštev na zahraničných univerzitách. Podľa zoznamu pracovísk ide celkovo o 10 organizácií v rôznych európskych krajín. Skúsenosti z iných krajín sú dôležité, avšak nezobrazujú slovenskú realitu, ktorá zásadne vstupuje do ponímania strategického riadenia ľudských zdrojov. Na Slovensku má značku kvality HR Excellence in Research už 6 organizácií. Dávam na zváženie využiť skúsenosti slovenských subjektov. Chýbajú aktivity – prieskumy zamestnancov, napríklad dotazníky.
Aktivita 7.2 sú popísané špecifické prístupy, špecifické oblasti avšak z textu nie je jasné o aké ide. Vopred nie je jasný počet expertných skupín. Toto riziko musí byť zakomponované v akčnom pláne (zistené z GAP).

Rozpočet projektu
10

Rozpočet: Niektoré aktivity sa kryjú s aktivitami popísanými v druhom rozvojom projekte na podporu integračných služieb. Rozpočet je v niektorých položkách nadhodnotený, nie je jasné akým spôsobom bude realizované obstaranie služieb. Chýba opodstatnenosť niektorých výdavkov.

Hodnota projektu
20

Projekt má aj dobré stránky, avšak prevažujú tie negatívne. Nie je vysvetlená pridaná hodnota realizácie projektu pre zamestnancov a študentov univerzity.

Celkový počet bodov
55.00

Hodnotenie 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

-

Konzistentnosť projektu
20

- GAP analýza až medzi krokmi, nie na začiatku
- Nie sú špecifikované konkrétne opatrenia aplikované napr. vo výbere zamestnancov.

Rozpočet projektu
15

-

Hodnota projektu
20

- Tvorba veľkého množstva dokumentov, otázna je reálna implementácia procesov – teda mimo papier. Aj keď je tvorba dokumentov v súlade s výzvou, výzva predpokladá aj implementačné kroky. Táto časť nedostatočne rozvinutá.
- Namiesto pritiahnutia odborníkov z externého prostredia dôraz skôr na vycestovanie jednotlivcov z UCM (čo samozrejme má tiež pridanú hodnotu, ale nižšiu)
+ sú rozvrhnuté konkrétne kompetencie jednotlivých aktérov (aj keď len všeobecne zatiaľ)
+ súčasťou projektu, resp. jeho cieľom je dlhodobá politika a udržateľnosť projektu

Celkový počet bodov
65.00

Filter

Filter