Zefektívnenie procesov poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA

Základné informácie

Tematická oblasť: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Názov projektu: Zefektívnenie procesov poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany ŽU v Žiline reflektuje aspoň jednu zo špecifických požiadaviek stanovených v príslušnej výzve, a to konkrétne tú, že podpora má smerovať najmä na tie rozvojové projekty, ktoré v rámci merateľných ukazovateľov budú kumulatívne deklarovať vyšší počet odhadovaných absolventov DPŠ alebo RŠ. ŽU v Žiline v tomto projekte deklaruje vyšší počet uchádzačov/študentov DPŠ a RŠ v porovnaní s hodnotenými rozvojovými projektami iných vysokých škôl. Výučbu v rámci RŠ realizuje ŽU v Žiline len v predmetoch „výchova k občianstvu“ a „anglický jazyk“, teda absentujú tu priorizované predmety ako napr. matematika, fyzika, informatika a pod. v zmysle podmienok výzvy.

Konzistentnosť projektu
22

Jednotlivé aktivity, ich komplexnosť, ciele a časový harmonogram sú v súlade s podmienkami výzvy a napĺňaním dlhodobého zámeru vysokej školy, aj keď sú osobitne definované pre DPŠ a RŠ. V obidvoch prípadoch ide väčšinou o tie isté, častokrát len „prekopírované“, aktivity.

Rozpočet projektu
19

Rozpočtované výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške približne 45 % z celkovej požadovanej dotácie, čo predstavuje nižší podiel týchto výdavkov na požadovanej alokácii na projekt v porovnaní s inými hodnotenými projektami v rámci tejto výzvy. Predpokladané výdavky sú podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na správnych príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK.

Hodnota projektu
31

Daný rozvojový projekt len veľmi okrajovo špecifikuje možnosti zmeny obsahu či kvality vzdelávania v oblasti DPŠ alebo RŠ. Projekt sa skôr jednotlivými plánovanými aktivitami zameriava na technické, digitálne, administratívne vybavenie či propagáciu výučby DPŠ či RŠ. Absentuje mi v ňom teda hlbšia pridaná hodnota, ktorá by z časti vedela vyriešiť aj problém nedostatku učiteľov v priorizovaných predmetoch v oblasti regionálneho školstva, ktorými sú matematika, fyzika, chémia, informatika, technika či slovenský jazyk.

Celkový počet bodov
80.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

prepojenie na tému zadefinované priamo v dlhodobom zámere, čo možno hodnotiť vzhľadom na špecifikum témy pozitívne, vrátane naviazania na ďalšie podporné dokumenty (absentuje však precíznejšie špecifikovanie cieľov / opatrení, indikátorov a časového aspektu vyhodnocovania splnenia)

Konzistentnosť projektu
19

v rámci prioritizovaných predmetov výzvy je prekryv len čiastočný (anglický jazyk a literatúra); projekt obsahuje aj aktivity ktoré idú nad rámec hlavných cieľov (napr. publikačná činnosť), čo znižuje synergický efekt aktivít

Rozpočet projektu
13

rozpočet je dostatočne rozpoložkovaný avšak pri niektorých položkách absentuje (lepšia) referencia na stanovenie hodnôt; rozpočet je v niektorých oblastiach výraznejšie zameraný na položky, ktoré nie sú dostatočne zdôvodnené, resp. potrebné pre naplnenie merateľných ukazovateľov - v prípade podpory projektu navrhujem neposkytovať financie v oblasti 633006, 637036 podľa rozpočtovej klasifikácie a neposkytovať alebo krátiť financie na interiérové vybavenie špeciálnej učebne (633001 podľa rozpočtovej klasifikácie)

Hodnota projektu
21

nastavenie merateľných ukazovateľov je zjednodušené so zameraním na plnenie najdôležitejšieho cieľa (čo možno hodnotiť kladne) a je realisticky odhadnuté, avšak menej ambiciózne vo vzťahu k iným posudzovaným projektom

Celkový počet bodov
58.00

Filter

Filter