Podpora pri poskytovaní a uskutočňovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia

Základné informácie

Tematická oblasť: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Názov projektu: Podpora pri poskytovaní a uskutočňovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany TU v Trnave reflektuje aspoň jednu zo špecifických požiadaviek stanovených v príslušnej výzve, a to konkrétne tú, že podpora má smerovať najmä na tie rozvojové projekty, ktoré v rámci merateľných ukazovateľov budú kumulatívne deklarovať vyšší počet odhadovaných absolventov DPŠ alebo RŠ. Aj keď TU v Trnave deklaruje každoročne nízky počet uchádzačov o DPŠ a RŠ, cieľom projektu je o. i. ich navýšenie.

Konzistentnosť projektu
20

Jednotlivé aktivity, ich komplexnosť a ciele sú v súlade s podmienkami výzvy a napĺňaním dlhodobého zámeru vysokej školy, aj keď absentuje časový harmonogram ich realizácie. Z predloženého projektu tiež nie je úplne jasná pozícia zodpovednej riešiteľky doc. Mgr. Dany Masarykovej, PhD., prodekanky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, v tomto projekte.

Rozpočet projektu
19

Rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške približne 60 % z celkovej požadovanej dotácie, čo teoreticky zodpovedá špecifickým podmienkam danej výzvy, a tou je predovšetkým podpora interných kapacít verejných vysokých škôl za účelom zvyšovania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl v programoch DPŠ alebo RŠ. Predpokladané výdavky sú podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na správnych príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK.

Hodnota projektu
36

Daný rozvojový projekt špecifikuje jeho cieľ, ktorý je v súlade so zámerom danej výzvy, a tým je zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti DPŠ alebo RŠ, či už príkladmi dobrej praxe, prepojenia teórie s praxou, inovatívnymi metódami k výučbe či modernizáciou vybavenia a priestorov, čo dáva predpoklad k naplneniu pridanej hodnoty projektu, ktorú pocítia nielen zamestnanci vysokej školy, ale predovšetkým absolventi daných programov.

Celkový počet bodov
83.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Aktivity projektu úzko súvisia s dlhodobým zámerom Univerzity, ktorá má tento zámer vypracovaný na roky 2021-2026. Akčný plán však absentuje. Univerzita prostredníctvom Pedagogickej fakulty zabezpečuje DPŠ a RŠ využívaním svojich interných personálnych kapacít.
Aktivity zahŕňajú najmä tvorbu vzdelávacích materiálov, skvalitnenie pedagogickej praxe a zmodernizovanie jazykových učební. Merateľné ukazovatele zahŕňajú zvýšený počet študentov DPŠ v ďalšom akademickom roku, počet rozborov praxe s cvičeným učiteľom a počet vytvorených vzdelávacích materiálov.

Konzistentnosť projektu
24

Jednotlivé aktivity na seba logicky nadväzujú a sú v súlade s napĺňaním dlhodobého zámeru Univerzity. Z časového hľadiska sú aktivity uskutočniteľné v plnom rozsahu. Riešiteľský tím pozostáva len z garanta, ekonómky a administratívnej pracovníčky.

Rozpočet projektu
17

Z celkovej požadovanej sumy dotácie (125 928,00 Eur) sa na mzdy a odmeny požaduje 74 728,00 Eur. Zvyšok predstavuje najmä vytvorenie učebne na výučbu jazykov (notebooky, siete, dataprojektor, slúchadlá, oddelenie lavíc študentov, odhlučnenie učebne) atď..
Rozpočet je v podstate dobre vyvážený.

Hodnota projektu
36

Cieľom projektu je navýšiť počet študentov doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia prostredníctvom získaných finančných prostriedkov z projektu. Cieľom je i podpora a skvalitnenie pedagogickej praxe študentov, ktorá je nevyhnutnou súčasťou prípravy absolventov učiteľských programov, vybudovanie jazykovej učebne pre rozširujúce štúdium a príprava vzdelávacích materiálov, ktoré majú slúžiť pre skvalitnenie vzdelávania.
Jedná sa o pomerne reálnu garanciu pridanej hodnoty projektu, ktorá sa má odzrkadliť vo zvýšenej kvalite vzdelávania.

Celkový počet bodov
85.00

Filter

Filter